Ban tổ chức

BAN TỔ CHỨC QUẬN ỦY LONG BIÊN

 

Địa chỉ: Số 1 phố Vạn Hạnh - Khu đô thị Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội

Địa chỉ email: bantochuc@longbien.gov.vn

A. CHỨC NĂNG

Ban Tổ chức Quận ủy là cơ quan tham mưu của Quận ủy mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy về công tác xây dựng Đảng thuộc lĩnh vực tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của hệ thống chính trị Quận; đồng thời là cơ quan chuyên môn-nghiệp vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng bộ quận.

B. NHIỆM VỤ

1. Nghiên cứu, đề xuất:

- Tham mưu xây dựng nghị quyết, quy chế, quy định, quyết định, chỉ thị của Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy; cụ thể hóa chủ trương, chính sách, giải pháp về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ; xây dựng đề án về tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ Đảng thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Quận ủy; tham mưu về công tác cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý theo phân cấp.

- Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu các đề án, chuyên đề thuộc lĩnh vực tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của hệ thống chính trị nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp, xây dựng, kiện toàn, quản lý và bảo vệ đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng đảng viên, bảo đảm sự vững vàng, trong sạch về chính trị của hệ thống chính trị Quận.

- Tham mưu Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo cấp ủy cơ sở đảng trực thuộc củng cố, kiện toàn, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên hàng năm.

- Tham mưu Ban Thường vụ kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng, đào tạo bồi dưỡng và việc thực hiện chính sách đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý, cán bộ công chức trong hệ thống chính trị Quận.

Tham mưu xây dựng tổ chức bộ máycán bộ làm công tác tổ chức, làm công tác đảng các cấp ủy trực thuộc.

2. Thẩm định, thẩm tra:

- Các đề án về tổ chức bộ máy, cán bộ, đảng viên của các cơ sở đảng, cơ quan nhà nước, đoàn thể chính trị-xã hội trong hệ thống chính trị Quận trước khi trình Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy.

- Thẩm định và trình Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy nhân sự dự kiến bố trí, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm, khen thưởng và giới thiệu ứng cử theo phân cấp quản lý cán bộ.

- Thẩm tra, xác minh đối với cán bộ, đảng viên có vấn đề lịch sử chính trị, chính trị hiện nay theo chỉ đạo của Ban thường vụ Quận ủy và quy định hiện hành của Bộ Chính trị.

3. Hướng dẫn, giám sát, kiểm tra:

- Hướng dẫn, giám sát, kiểm tra cấp ủy các cơ sở đảng về việc thực hiện các quy định của Điều lệ Đảng về tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ; về nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ đối với cấp ủy cơ sở đảng trực thuộc và đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng đảng của cơ sở.

4. Phối hợp:

- Phối hợp với các ban đảng Quận ủy và cấp ủy cơ sở trực thuộc trong công tác xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ.

- Phối hợp với Phòng Nội vụ và các phòng, ban, ngành có liên quan trong việc thể chế hóa các nghị quyết, quyết định của Quận ủy, Ban thường vụ Quận ủy về lĩnh vực tổ chức, cán bộ, công chức, bảo vệ chính trị nội bộ theo phân công, phân cấp quản lý cán bộ.

- Chủ trì tham mưu, đề xuất chế độ, chính sách đối với cán bộ diện Ban thường vụ Quận ủy quản lý; cán bộ, công chức cơ quan Đảng, đoàn thể chính trị-xã hội Quận.

5. Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy giao, ủy quyền.

C. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Ban Tổ chức Quận uỷ gồm có các Bộ phận nghiệp vụ như sau:

1. Nghiệp vụ công tác cán bộ

2. Nghiệp vụ công tác bảo vệ chính trị nội bộ

3. Nghiệp vụ công tác chính sách cán bộ .

4. Nghiệp vụ công tác đào tạo - bồi dưỡng.

5. Nghiệp vụ công tác Huy hiệu đảng.

6. Nghiệp vụ công tác kết nạp đảng viên, công nhận đảng viên chính thức.

7. Nghiệp vụ công tác phát thẻ, quản lý thẻ đảng viên.

8. Nghiệp vụ công tác giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng.

9 Nghiệp vụ  Văn phòng ban - Công nghệ thông tin - Thi đua khen thưởng.

D. NHÂN SỰ HIỆN NAY

1. Ban Tổ chức Quận uỷ hiện có 07 cán bộ, công chức, gồm: 01 Trưởng Ban, 02 Phó trưởng ban, 04 chuyên viên.

2. Nhân sự lãnh đạo Ban Tổ chức:

Đ/c Vũ Thị Thân - Uỷ viên Ban thường vụ Quận ủy - Trưởng Ban Tổ chức

ĐT liên hệ: 0913377265

Địa chỉ mail: vuthithan_qulongbien@hanoi.gov.vn

Đ/c Lê Thùy Linh Quận ủy viên, Phó trưởng Ban Tổ chức.

ĐT liên hệ: 0914842266

Địa chỉ mail: lethuylinh_longbien@hanoi.gov.vn

Đ/c Nguyễn Xuân Long - Phó trưởng Ban Tổ chức

ĐT liên hệ: 0915175867

Địa chỉ mail: nguyenxuanlong_qulongbien@hanoi.gov.vn

E. THÀNH TÍCH

Từ năm 2004 đến nay, Ban Tổ chức Quận uỷ đã được Thành uỷ, UBND Thành phố Hà Nội, Quận uỷ, UBND Quận Long Biên tặng nhiều bằng khen và giấy khen. Năm 2019, Ban Tổ chức Quận ủy được nhận Huân chương Lao động hạng Ba và được UBND Thành phố tặng cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua; Chi bộ Ban Tổ chức Quận uỷ luôn đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch - vững mạnh.

BAN TỔ CHỨC QUẬN ỦY LONG BIÊN

Địa chỉ: Số 1 phố Vạn Hạnh - Khu đô thị Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội

Địa chỉ email: bantochuc@longbien.gov.vn

A. CHỨC NĂNG

Ban Tổ chức Quận ủy là cơ quan tham mưu của Quận ủy mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy về công tác xây dựng Đảng thuộc lĩnh vực tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của hệ thống chính trị Quận; đồng thời là cơ quan chuyên môn-nghiệp vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng bộ quận.

B. NHIỆM VỤ

1. Nghiên cứu, đề xuất:

- Tham mưu xây dựng nghị quyết, quy chế, quy định, quyết định, chỉ thị của Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy; cụ thể hóa chủ trương, chính sách, giải pháp về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ; xây dựng đề án về tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ Đảng thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Quận ủy; tham mưu về công tác cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý theo phân cấp.

- Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu các đề án, chuyên đề thuộc lĩnh vực tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của hệ thống chính trị nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp, xây dựng, kiện toàn, quản lý và bảo vệ đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng đảng viên, bảo đảm sự vững vàng, trong sạch về chính trị của hệ thống chính trị Quận.

- Tham mưu Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo cấp ủy cơ sở đảng trực thuộc củng cố, kiện toàn, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên hàng năm.

- Tham mưu Ban Thường vụ kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng, đào tạo bồi dưỡng và việc thực hiện chính sách đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý, cán bộ công chức trong hệ thống chính trị Quận.

Tham mưu xây dựng tổ chức bộ máycán bộ làm công tác tổ chức, làm công tác đảng các cấp ủy trực thuộc.

2. Thẩm định, thẩm tra:

- Các đề án về tổ chức bộ máy, cán bộ, đảng viên của các cơ sở đảng, cơ quan nhà nước, đoàn thể chính trị-xã hội trong hệ thống chính trị Quận trước khi trình Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy.

- Thẩm định và trình Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy nhân sự dự kiến bố trí, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm, khen thưởng và giới thiệu ứng cử theo phân cấp quản lý cán bộ.

- Thẩm tra, xác minh đối với cán bộ, đảng viên có vấn đề lịch sử chính trị, chính trị hiện nay theo chỉ đạo của Ban thường vụ Quận ủy và quy định hiện hành của Bộ Chính trị.

3. Hướng dẫn, giám sát, kiểm tra:

- Hướng dẫn, giám sát, kiểm tra cấp ủy các cơ sở đảng về việc thực hiện các quy định của Điều lệ Đảng về tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ; về nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ đối với cấp ủy cơ sở đảng trực thuộc và đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng đảng của cơ sở.

4. Phối hợp:

- Phối hợp với các ban đảng Quận ủy và cấp ủy cơ sở trực thuộc trong công tác xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ.

- Phối hợp với Phòng Nội vụ và các phòng, ban, ngành có liên quan trong việc thể chế hóa các nghị quyết, quyết định của Quận ủy, Ban thường vụ Quận ủy về lĩnh vực tổ chức, cán bộ, công chức, bảo vệ chính trị nội bộ theo phân công, phân cấp quản lý cán bộ.

- Chủ trì tham mưu, đề xuất chế độ, chính sách đối với cán bộ diện Ban thường vụ Quận ủy quản lý; cán bộ, công chức cơ quan Đảng, đoàn thể chính trị-xã hội Quận.

5. Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy giao, ủy quyền.

C. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Ban Tổ chức Quận uỷ gồm có các Bộ phận nghiệp vụ như sau:

1. Nghiệp vụ công tác cán bộ

2. Nghiệp vụ công tác bảo vệ chính trị nội bộ

3. Nghiệp vụ công tác chính sách cán bộ .

4. Nghiệp vụ công tác đào tạo - bồi dưỡng.

5. Nghiệp vụ công tác Huy hiệu đảng.

6. Nghiệp vụ công tác kết nạp đảng viên, công nhận đảng viên chính thức.

7. Nghiệp vụ công tác phát thẻ, quản lý thẻ đảng viên.

8. Nghiệp vụ công tác giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng.

9 Nghiệp vụ  Văn phòng ban - Công nghệ thông tin - Thi đua khen thưởng.

D. NHÂN SỰ HIỆN NAY

1. Ban Tổ chức Quận uỷ hiện có 07 cán bộ, công chức, gồm: 01 Trưởng Ban, 02 Phó trưởng ban, 04 chuyên viên.

2. Nhân sự lãnh đạo Ban Tổ chức:

Đ/c Vũ Thị Thân - Uỷ viên Ban thường vụ Quận ủy - Trưởng Ban Tổ chức

ĐT liên hệ: 0913377265

Địa chỉ mail: vuthithan_qulongbien@hanoi.gov.vn

Đ/c Lê Thùy Linh Quận ủy viên, Phó trưởng Ban Tổ chức.

ĐT liên hệ: 0914842266

Địa chỉ mail: lethuylinh_longbien@hanoi.gov.vn

Đ/c Nguyễn Xuân Long - Phó trưởng Ban Tổ chức

ĐT liên hệ: 0915175867

Địa chỉ mail: nguyenxuanlong_qulongbien@hanoi.gov.vn

E. THÀNH TÍCH

Từ năm 2004 đến nay, Ban Tổ chức Quận uỷ đã được Thành uỷ, UBND Thành phố Hà Nội, Quận uỷ, UBND Quận Long Biên tặng nhiều bằng khen và giấy khen. Năm 2019, Ban Tổ chức Quận ủy được nhận Huân chương Lao động hạng Ba và được UBND Thành phố tặng cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua; Chi bộ Ban Tổ chức Quận uỷ luôn đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch - vững mạnh.