Ban tổ chức

Địa chỉ: Số 1 phố Vạn Hạnh - Khu đô thị Việt Hưng-Quận Long Biên - Hà Nội

Email: btc_qulongbien@hanoi.gov.vn

A. CHỨC NĂNG

Ban tổ chức Quận ủy là cơ quan tham mưu của Quận ủy, trực tiếp và thường xuyên là Ban thường vụ, Thường trực Quận ủy về công tác xây dựng Đảng thuộc lĩnh vực tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của hệ thống chính trị trong Quận; đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của Quận uỷ.

B. NHIỆM VỤ

1. Nghiên cứu, đề xuất

- Chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị nghị quyết đại hội, các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định của Quận ủy, Ban thường vụ Quận ủy về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ.

- Xây dựng các đề án về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ đảng thuộc thẩm quyền quyết định của Ban thường vụ, Quận ủy.

- Tham mưu về công tác cán bộ, công chức thuộc diện Ban thường vụ Quận ủy quản lý; quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoan thể chính trị-xã hội quận theo phân cấp quản lý.

- Sơ kết, tổng kết về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

2. Thẩm định, thẩm tra

- Các đề án, văn bản về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của cấp ủy cơ sở, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội, cơ quan, đơn vị trực thuộc Quận ủy trước khi trình Ban thường vụ, Quận ủy.

- Thẩm định và trình Thường trực Quận ủy, Ban thường vụ về nhân sự dự kiến quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, thực hiện chính sách cán bộ theo phân cấp quản lý và danh sách kết nạp đảng viên.

- Thẩm tra, xác minh đối với cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên có vấn đề chính trị theo quy định.

- Thẩm định hồ sơ xóa tên trong danh sách đảng viên và cho ra khỏi đảng.

- Tham gia thẩm định đề án, văn bản về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức của hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, các phòng, ban, ngành của Quận.     

3. Hướng dẫn, giám sát, kiểm tra

- Công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ, thi hành Điều lệ Đảng đối với các cấp ủy cơ sở trực thuộc Quận ủy; các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội quận.

- Nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức của cơ quan, đơn vị trực thuộc Quận ủy.

- Công tác phát triển đảng viên; quản lý hồ sơ đảng viên, hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc khối đảng - đoàn thể; giới thiệu sinh hoạt đảng; giải quyết khiếu nại xóa tên đảng viên và vấn đề đảng tịch cho đảng viên.

4. Phối hợp

- Các ban đảng, cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Quận ủy trong công tác xây dựng Đảng về mặt tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ.

- Phòng Nội vụ và các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện, cụ thể hóa các quyết định, quy định của cấp trên về lĩnh vực tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, bảo vệ chính trị nội bộ theo phân cấp.

- Các ban đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội Quận hướng dẫn xây dựng và kiểm tra, giám sát thực hiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cấp ủy trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội các phường.

5. Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban tổ chức Thành ủy, Ban thường vụ, Thường trực Quận ủy giao, ủy quyền

C. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Ban Tổ chức Quận uỷ gồm có các Bộ phận nghiệp vụ như sau:

1. Nghiệp vụ công tác cán bộ

2. Nghiệp vụ công tác bảo vệ chính trị nội bộ

3. Nghiệp vụ công tác chính sách cán bộ.

4. Nghiệp vụ công tác đào tạo - bồi dưỡng.

5. Nghiệp vụ công tác Huy hiệu đảng.

6. Nghiệp vụ công tác kết nạp đảng viên, công nhận đảng viên chính thức.

7. Nghiệp vụ công tác phát thẻ, quản lý thẻ đảng viên.

8. Nghiệp vụ công tác giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng.

9.  Nghiệp vụ Văn phòng ban - Công nghệ thông tin - Thi đua khen thưởng.

D. NHÂN SỰ HIỆN NAY

1. Ban Tổ chức Quận uỷ hiện có 08 cán bộ, công chức, gồm: 01 Trưởng Ban, 02 Phó trưởng ban, 05 chuyên viên.

2. Nhân sự lãnh đạo Ban Tổ chức:

Đ/c Vũ Thị Thân - Uỷ viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Quận uỷ

Điện thoại: 0913.377.265

Email: vuthithan_qulongbien@hanoi.gov.vn

Đ/c Đào Thu Hải - Phó trưởng Ban Tổ chức

Điện thoại: 0904.968.668

Email: daothuhai_longbien@hanoi.gov.vn

Đ/c Nguyễn Xuân Long- Phó trưởng Ban Tổ chức

Điện thoại: 0915.175.867

Email: nguyenxuanlong_qulongbien@hanoi.gov.vn

E. THÀNH TÍCH

Từ năm 2004 đến nay, Ban Tổ chức Quận uỷ đã được Thành uỷ, UBND Thành phố Hà Nội, Quận uỷ, UBND Quận Long Biên tặng cờ thi đua, bằng khen và giấy khen tiêu biểu như:

- Năm 2011: Bằng khen của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội, của UBND Thành phố Hà Nội.

- Năm 2012 : Được UBND Thành phố tặng "Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua"

- Năm 2013: Được UBND Thành phố tặng "Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua"

- Năm 2014: Được Thủ tướng chính phủ tặng Bằng khen đơn vị đã có thành tích trong công tác từ năm 2011-2013, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; UBND Thành phố tặng "Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua".

- Năm 2015: Được UBND Thành phố tặng "Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua".

- Năm 2016: Được UBND Thành phố tặng "Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua", Ban thường vụ Quận uỷ tặng giấy khen Chi bộ đạt " Trong sạch vững mạnh" tiêu biểu 5 năm liền (năm 2012-2016).

- Năm 2017: Được UBND Thành phố tặng "Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua", Ban thường vụ Quận uỷ tặng giấy khen. Chi bộ đạt " Trong sạch vững mạnh tiêu biểu"

- Năm 2018: Được UBND Thành phố tặng "Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua", Ban thường vụ Quận uỷ tặng giấy khen. Chi bộ đạt " Hoàn thành tốt nhiệm vụ"

Hàng năm, Ban Tổ chức luôn hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, được Ban Thường vụ, Thường trực Quận uỷ, ngành dọc cấp trên đánh giá cao và ghi nhận. Ban Tổ chức nhiều năm liên tục được công nhận danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến", nhiều cán bộ, công chức đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, "Người tốt - Việc tốt" cấp Thành phố và cấp Quận, được tặng thưởng Bằng khen, giấy khen; tổ công đoàn hàng năm được công nhận vững mạnh.