ban tuyên giáo

GIỚI THIỆU BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY

 

Địa chỉ: Số 1 phố Vạn Hạnh - KĐT Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội
Email:  btg_qulongbien@hanoi.gov.vn

A. CHỨC NĂNG

Ban Tuyên giáo Quận ủy là cơ quan tham mưu của Quận ủy, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Quận ủy về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực tuyên truyền chính trị, tư tưởng, lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo, giáo dục lịch sử truyền thống cách mạng địa phương.

Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của Quận ủy.

B. NHIỆM VỤ

1. Nghiên cứu, đề xuất

- Nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng của cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và nhân dân, những diễn biến trên lĩnh vực tư tưởng – văn hóa ở địa bàn quận; dự báo những diễn biến, xu hướng tư tưởng có thể xảy ra, kịp thời báo cáo, tham mưu với Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy về phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp giải quyết.

- Chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị nghị quyết đại hội; chuẩn bị xây dựng các đề án, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế của Quận ủy, ban Thường vụ về công tác tuyên giáo.

- Sơ kết, tổng kết về công tác tuyên giáo.

2. Tuyên truyền, giáo dục và hướng dẫn kiểm tra, giám sát

- Tổ chức nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản của Đảng. Kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng, các ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội quận trong việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế của cấp ủy cấp trên và Quận ủy trong lĩnh vực tuyên giáo.

- Bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho cấp ủy, cán bộ tuyên giáo cơ sở. Hướng dẫn cấp ủy cơ sở, cơ quan, đơn vụ thuộc quận sưu tầm, biên soạn lịch sử đảng bộ.

- Hướng dẫn, thẩm định, kiểm tra tuyên truyền các ngày lễ lớn, các phong trào thi đua yêu nước, truyền thống cách mạng của Đảng, dân tộc, địa phương.

3. Thẩm định, thẩm tra

- Đề án, văn bản của các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội quận có liên quan đến lĩnh vực tư tưởng – văn hóa, khoa giáo, lịch sử Đảng bộ quận, cơ quan đơn vị thuộc quận trước khi trình Quận ủy, Ban thường vụ Quận ủy.

4. Phối hợp

- Các cơ quan chức năng tham gia xây dựng Đảng về công tác chính trị - tư tưởng, về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm tốt công tác tuyên giáo đối với các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Quận ủy.

- Phối hợp với Ban Tổ chức Quận ủy và Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận xây dựng kế hoạch nội dung đào tạo, bồi dưỡng chính trị - hành chính, nghiệp vụ công tác Đảng, mặt trận và các đoàn thể cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị ở cơ sở.

- Thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW, ngày 27/4/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về " Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân".

- Căn cứ Hướng dẫn số 87-HD/BTGTW, ngày 09/10/2009 của Ban Tuyên giáo Trung ương, tham mưu Thường trực Quận ủy chỉ đạo công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Quận ủy với UBND quận xây dựng và triển khai chướng trình phối hợp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân hàng năm.

5. Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy giao

- Tổ chức mạng lưới và chỉ đạo nội dung hoạt động đối với báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên từ quận đến cơ sở. Tổ chức thông tin thời sự, tuyên truyền chủ trương, chính sách theo kế hoạch, chương trình của cấp ủy cấp trên và của Quận ủy; tổ chức sưu tầm, quản lý tư liệu và biên soạn lịch sử đảng bộ.

- Chủ trì, chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về chính trị, tư tưởng trong hoạt động của các cơ quan văn hóa, cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn quận, đảm bảo hoạt động theo đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Chỉ đạo chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng đối với Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy giao.

C. CƠ CẤU TỔ CHỨC

- Tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Quận ủy bao gồm lãnh đạo Ban Tuyên giáo (Trưởng ban, 02 phó trưởng ban và 3 chuyên viên)

D. LÃNH ĐẠO BAN TUYÊN GIÁO QUẬN UỶ

1. Đồng chí Nguyễn Thế Thạch - Ủy viên thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy

Điện thoại: 0989 956 273

Email: nguyenthethach_qulongbien@hanoi.gov.vn

2. Đồng chí Nguyễn Hữu Lâm - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy

Điện thoại: 0906.355.588

Email: nguyenhuulam_qulongbien@hanoi.gov.vn

3. Đồng chí Đinh Thị Việt Hà - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy

Điện thoại: 0989.090.526

Email: dinhthivietha_longbien@hanoi.gov.vn

E. THÀNH TÍCH 

- Năm 2005: Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tặng Giấy khen đã hoàn thành tốt công tác Tuyên giáo năm 2004; Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tặng Bằng khen đoạt giải Ba - Cuộc thi tìm hiểu "60 năm nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" ; 2 năm được tặng Giấy khen hoàn thành tốt công tác Tuyên giáo (năm 2005, 2009);

- Năm 2006: Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tặng Giấy khen đã có thành tích trong công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng; 2 năm liền được tặng Giấy khen đã có thành tích trong công tác Tuyên giáo (năm 2006, 2008).

- Năm 2007: Bảo hiểm xã hội Việt Nam tặng Bằng khen đã có nhiều thành tích trong chỉ đạo tổ chức thực hiện Bảo hiểm y tế cho học sinh năm 2006-2007;

- Năm 2009: Bảo hiểm Thành phố Hà Nội tặng Giấy khen đã phối hợp chỉ đạo thực hiện tốt công tác Bảo hiểm y tế cho học sinh năm 2008-2009;

- Năm 2010: Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen đã có thành tích trong các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội; Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen đã hoàn thàh xuất sắc nhiệm vụ công tác Tuyên giáo;

- Năm 2011: Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tặng Giấy khen đã có thành tích tốt trong công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử ĐBQH khóa XIII & HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; BCH Đảng bộ Thành phố tặng Giấy khen có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW về " XD nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục".

- Năm 2012, 2013: 2 năm liền được UBND Thành phố tặng cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua.

- Năm 2013: Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen đã có thành tích trong công tác từ năm 2010-2012 góp phần xây dựng sự nghiệp xã hội chủ nghĩa;

- Năm 2014: Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tặng Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác Tuyên giáo năm 2014; UBND Thành phố tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Tuyên giáo năm 2014.

- Năm 2015: Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác Tuyên giáo năm 2015; Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội tặng bằng khen tập thể lao động xuất sắc năm 2015.

- Năm 2016: UBND Thành phố tặng bằng khen đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2016; Thành ủy Hà Nội tặng giấy khen đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác Tuyên giáo năm 2016; Giấy khen của Ban Tuyên giáo Thành uỷ đơn vị có thành tích trong công tác thông tin, tuyên truyền Cuộc bầu cử ĐBQH (khóa XV) và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

- Năm 2017:  Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác Tuyên giáo năm 2017

- Năm 2018: Huân chương Lao động hạng III, Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua năm 2018, Bằng khen đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập quận.

- Năm 2019: Bằng khen đơn vị có thành tích xuất sắc nhiệm vụ công tác Tuyên giáo năm 2019 của Thành ủy Hà Nội; Bằng khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị năm 2019 của Thành ủy Hà Nội.

- Năm 2020: Bằng khen của Thành ủy Hà Nội đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác Tuyên giáo 5 năm (2015-2020).