Cấp Quận

Hiển thị 1 - 20 trong 43 kết quả.
Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
09/2023/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Lao động - Thương binh & xã hội 08/02/2023
08/2023/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Nội vụ 08/02/2023
06/2023/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài chính - Kế hoạch 08/02/2023
05/2023/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài nguyên - Môi trường 08/02/2023
04/2023/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Văn hóa Thông tin 08/02/2023
03/2023/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Y tế 08/02/2023
02/2023/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Giáo dục và đào tạo 08/02/2023
01/2023/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Quản lý đô thị 08/02/2023
2041/UBND-NV Triển khai điều tra xã hội học xác định chỉ số CCHC các phòng, ban, đơn vị quận, UBND các phường năm 2022 14/10/2022
2468/TB-HĐTT Thông báo lịch thi tuyển công chức năm 2022 22/08/2022
12/2022/QĐ-TP Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Lao động- Thương binh và xã hội 29/07/2022
11/2022/QĐ-UBND Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Giáo dục và Đào tạo 29/07/2022
09/2022/QĐ-UBND Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tư pháp 29/07/2022
08/2022/QĐ-UBND Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Nội vụ 29/07/2022
06/2022/QĐ-UBND Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Văn hóa Thông tin 29/07/2022
04/2022/QĐ-UBND Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Quản lý đô thị 29/07/2022
02/2022/QĐ-UBND Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài nguyên và Môi trường 29/07/2022
07/2022/QĐ-UBND Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra quận 29/07/2022
05/2022/QĐ-UBND Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Kinh tế 29/07/2022
03/2022/QĐ-UBND Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài chính- Kế hoạch 29/07/2022
Hiển thị 1 - 20 trong 43 kết quả.