Chế độ chính sách mới

Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2019 - 2020

Ngày đăng 04/06/2019 | 10:16  | Lượt xem: 5534
Thực hiện Nghị quyết 10/2018/NQ-HĐND ngày 05/12/2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố; UBND quận đã xây dựng và ban hành Phương án số 03/PA-UBND ngày 04/5/2019 của UBND quận Long Biên về hỗ trợ phát...

Những điểm mới của Luật Tố cáo 2018

Ngày đăng 20/08/2018 | 02:19  | Lượt xem: 7503
Luật Tố cáo 2018 được Quốc hội thông qua ngày 12/6/2018, thay thế cho Luật Tố cáo năm 2011. Luật có 9 Chương và 67 Điều. So với Luật Tố cáo năm 2011, Luật Tố cáo năm 2018 được cho là có nhiều điểm...

Quy định lập dự toán tạo nguồn cải cách tiền lương năm 2019

Ngày đăng 28/06/2018 | 10:35  | Lượt xem: 1723
Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 54/2018/TT-BTC ngày 08/6/2018 hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm 2019 – 2021.Theo đó, việc...

Điều kiện xét tặng Kỷ niệm chương vì ngành Tư pháp

Ngày đăng 28/06/2018 | 10:32  | Lượt xem: 1459
Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 06/2018/TT-BTP ngày 07/6/2018 quy định xét kỷ niệm chương vì ngành Tư pháp.  Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” (sau đây gọi là Kỷ niệm chương) là hình...

10 thủ tục hành chính mới lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng

Ngày đăng 13/04/2018 | 10:24  | Lượt xem: 5065
Bộ y tế đã ban hành Quyết định số 2318/QĐ-BYT ngày 06/4/2018 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc phạm vi chức năng quản lý của...

Nhiều trường hợp sinh con thứ 3 không bị xử lý kỷ luật Đảng

Ngày đăng 13/04/2018 | 10:05  | Lượt xem: 5421
Vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ban hành Hướng dẫn 04-HD/UBKTTW về thực hiện một số Điều trong Quy định 102-QĐ/TW về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Thông báo thực hiện thanh toán nợ dân

Ngày đăng 30/03/2018 | 04:36  | Lượt xem: 1408
Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội tại văn bản số 1152/UBND-KT ngày 19/3/2018 về việc thực hiện thanh toán nợ dân. UBND quận giao Phòng tài chính hướng dẫn thực hiện trả nợ dân.

Tăng trợ cấp thai sản từ ngày 01/7/2017

Ngày đăng 23/06/2017 | 02:49  | Lượt xem: 1507
Từ ngày 01/7/2017, mức trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi (sau đây gọi gọn là trợ cấp thai sản) sẽ tăng hơn 7,4% so với mức hiện hành.

Mức chi cho công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính

Ngày đăng 23/03/2017 | 11:04  | Lượt xem: 4811
Ngày 28/2/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 19/2017/TT-BTC quy định việc lập dự toán, quản lí, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác quản lí nhà nước về thi hành...

Quy tắc ứng xử văn minh, du lịch

Ngày đăng 23/03/2017 | 11:03  | Lượt xem: 2181
Bộ Văn hóa thể thao và du lịch ban hành Quyết định số 718/QĐ-BVHTTDL ngày 2/3/2017 về việc ban hành Bộ quy tắc ứng xử văn minh, du lịch, theo đó nội dung quy tắc ứng xử đối với khách du lịch như sau:

Quy định mới về trường hợp được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp

Ngày đăng 23/03/2017 | 11:02  | Lượt xem: 2048
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 21/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị...

Quy định mới về tiền lương, phụ cấp của công nhân, viên chức quốc phòng

Ngày đăng 03/03/2017 | 11:10  | Lượt xem: 3009
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 19/2017/NĐ-CP quy định về chế độ tiền lương của công nhân quốc phòng và chế độ phụ cấp thâm niên đối với viên chức quốc phòng.

Rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận ATTP

Ngày đăng 03/03/2017 | 11:09  | Lượt xem: 1700
Ngày 13/02/2017, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 02/2017/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm (ATTP) thủy sản...

Bổ sung nhiều loại bệnh được hưởng chế độ BHXH

Ngày đăng 03/03/2017 | 11:08  | Lượt xem: 1704
Thông tư 46/2016/TT-BYT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2017. Theo đó, mã bệnh và tên bệnh trong Danh mục bệnh...

Hướng dẫn xác định các loại đất

Ngày đăng 03/03/2017 | 11:05  | Lượt xem: 2586
Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị đinh quy định chi tiết thi hành Luật đất đai ban hành và có hiệu lực thi hành từ ngày 3/3/2017.

10 hành vi nghiêm cấm trong báo chí, vi phạm sẽ bị rút giấy phép

Ngày đăng 12/01/2017 | 08:41  | Lượt xem: 2405
Luật Báo chí mới có nhiều điểm mới, tiến bộ hơn và nhiều quy định cũng được cho là siết chặt hoạt động báo chí hơn so với quy định hiện hành.

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí

Ngày đăng 12/01/2017 | 08:39  | Lượt xem: 1559
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí. Cụ thể về việc kê khai, thu, nộp phí, lệ phí;...

Quy định mới về mức thu lệ phí môn bài

Ngày đăng 12/01/2017 | 08:38  | Lượt xem: 1469
Ngày 04/10/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài.

Hồ sơ khai lệ phí trước bạ đối với tài sản là nhà, đất

Ngày đăng 12/01/2017 | 08:37  | Lượt xem: 2357
Ngày 10/10/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ.

Mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Ngày đăng 12/01/2017 | 08:36  | Lượt xem: 2331
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 153/2016/NĐ-CP ngày 14/11/2016 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.