chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của quận Long Biên
Ngày đăng 14/03/2019 | 14:51  | Lượt xem: 9632

Ngày 07/3/2019, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1086/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của quận Long Biên.

Nội dung kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của quận Long Biên bao gồm:

- Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 2019.

- Danh mục các công trình, dự án triển khai thực hiện năm 2019.

UBND quận Long Biên có trách nhiệm:

+ Tổ chức công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai;

+ Thực hiện thu hồi đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt;

+ Tổ chức kiểm tra thực hiện kế hoạch sử dụng đất; Phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất; Tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất năm 2019;

+ Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất, chặt chẽ, đảm bảo các chỉ tiêu sử dụng đát đã được UBND Thành phố phê duyệt;

+ Cân đối xác định các nguồn vốn để thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất;

+ Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất trước ngày 15/9/2019.

Xem chi tiết Quyết định tại đây.