Văn bản chỉ đạo Văn bản chỉ đạo

Văn bản chỉ đạo của Trung Ương, Thành phố Văn bản chỉ đạo của Trung Ương, Thành phố

hoạt động của chủ đề năm 2021 hoạt động của chủ đề năm 2021

Nhìn lại 91 năm công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930- 15/10/2021)
Ngày đăng 08/10/2021 | 08:09  | Lượt xem: 1807

Nhân kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân cùng nhau ôn lại chặng đường đã đi qua.

Cách đây 91 năm, sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, từ ngày 14 đến ngày 31/10/1930, BCH TW đã họp Hội nghị lần thứ nhất tại Hương Cảng, thông qua Luận cương chính trị, Điều lệ Đảng và Án nghị quyết về: Công nhân vận động, Nông dân vận động, Cộng sản Thanh niên vận động; Phụ nữ vận động; Quân đội vận; Vấn đề cứu tế và Hội phản đế đồng minh. Trong Nghị quyết của Trung ương chỉ rõ: "Trong các Đảng bộ, (từ Thành ủy và Tỉnh ủy) phải tổ chức ra các Ban chuyên môn về giới vận động". Từ tháng 10/1930, hệ thống Ban chuyên môn về các giới vận động của Đảng bao gồm: công vận, nông vận, thanh vận, phụ vận, quân đội vận, Mặt trận phản đế được ra đời làm nhiệm vụ tổ chức, tập hợp lực lượng, giáo dục, vận động quần chúng Nhân dân tham gia các phong trào cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau Cách mạng Tháng Tám 1945, nước nhà giành được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo Dân vận đăng trên Báo Sự thật số ra ngày 15/10/1949. Vì vậy, vào tháng 10/1999, trên cơ sở đề nghị của Ban Dân vận Trung ương, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII đã quyết định lấy ngày 15/10 hàng năm là Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng và là “Ngày Dân vận của cả nước”.

Từ khi thành lập đến nay, trải qua các thời kỳ cách mạng, Đảng ta luôn đặt công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ hàng đầu, thể hiện mối quan hệ khăng khít giữa Đảng với Nhân dân, tạo thành sức mạnh to lớn chiến thắng kẻ thù, xây dựng và bảo vệ đất nước. 

 Trong thời kỳ đấu tranh giành chính quyền (1930-1945), công tác dân vận đã góp phần mang đến thắng lợi vẻ vang. Cách mạng Tháng Tám thành công đã chứng minh đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng ta, đó cũng là thắng lợi của nghệ thuật vận động quần chúng; Đảng đã dựa vào dân, tin ở dân, gắn bó với dân, tuyên truyền giác ngộ Nhân dân, tổ chức tập hợp và hướng dẫn quần chúng Nhân dân đấu tranh giành chính quyền.

Tiếp nối những thành công của thời kỳ trước, trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ (1954-1975), quân và dân ta đã phát huy cao độ sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ thắng lợi đã chứng minh thành công của việc xây dựng lực lượng chính trị ngày càng rộng rãi trong mặt trận và các đoàn thể, trong lực lượng vũ trang theo tư tưởng Hồ Chí Minh; “Vận động tất cả lực lượng của mỗi một người dân, không để sót một người dân nào, góp thành lực lượng toàn dân..."; phát huy tới mức cao nhất về lực lượng, trí tuệ và của cải tạo thành sức mạnh tổng hợp để hoàn thành nhiệm vụ giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Khi cả nước bước vào thời kỳ mới; công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đứng trước những thuận lợi và khó khăn mới; Đảng ta động viên Nhân dân cả nước nhanh chóng khắc phục hậu quả chiến tranh, tiến hành công cuộc đổi mới, đưa đất nước ta ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội; đẩy mạnh sự nghiệp CNH - HĐH đất nước.

Qua mỗi kỳ đại hội, Đảng ta luôn nêu cao tầm quan trọng của việc đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận. Trong Quyết định số 290-QĐ/TW, ngày 25/02/2010 về việc ban hành "Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị", Bộ Chính trị (khóa X) một lần nữa khẳng định: “Dân vận và công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng nước ta; là điều kiện quan trọng bảo đảm cho sự lãnh đạo của Đảng và củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) ban hành Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” xác định mục tiêu: Củng cố vững chắc lòng tin của Nhân dân với Đảng; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân; tập hợp, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy sức mạnh to lớn của Nhân dân, tạo phong trào cách mạng rộng lớn, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng về công tác dân vận, trong những năm qua, công tác dân vận quận Long Biên đã có nhiều đổi mới, luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ; thực hiện tốt phương châm “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị và lực lượng làm công tác dân vận quan tâm chỉ đạo, thực hiện gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua do Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị, xã hội phát động; kịp thời tham mưu cho cấp ủy giải quyết những vấn đề liên quan đến lợi ích chính đáng của người dân. Qua đó, nhân dân ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền.

Thực tiễn năm 2020 và 9 tháng đầu năm 2021, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch Covid-19 trong nước và quốc tế, công tác dân vận một lần nữa khẳng định vai trò nòng cốt trong việc vận động Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp nâng cao nhận thức, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi người dân trong việc tự ý thức bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng; vận động nhân dân tiêm vaccin tạo miễn dịch cộng đồng, thực hiện nghiêm giãn cách xã hội, tuân thủ thông điệp 5K...

Thành tựu trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội…. trong thời gian qua trên địa bàn Quận là kết quả của sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân quận Long Biên, trong đó có có sự đóng góp không nhỏ của cán bộ làm công tác dân vận từ Quận đến cơ sở. Nhiều tập thể, cá nhân làm công tác dân vận đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen … của các cấp các ngành, nhưng phần thưởng cao quý nhất đối với cán bộ làm công tác dân vận đó chính là niềm tin và sự đồng thuận của Nhân dân.

Phát huy truyền thống cùng thành tựu đã đạt được trong 91 năm qua, trước những yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới, công tác dân vận của quận Long Biên nói riêng, công tác dân vận của Đảng nói chung cần tiếp tục đổi mới và tăng cường. Các cấp, các ngành, mọi cán bộ, đảng viên và Nhân dân cùng chung tay phát huy cao độ tinh thần yêu nước, tạo khí thế mới, quyết tâm mới, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, ra sức thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra.

Kho tư liệu chủ đề năm 2021

Bản quyền Cổng TTĐT: Quận Long Biên - TP Hà Nội.
Địa chỉ: Số 01, Vạn Hạnh, Quận Long Biên, TP Hà Nội.

Tel: (024) 38724033, Fax: 38724618
Email: ubnd_longbien@hanoi.gov.vn