Tin hoạt động

Chương trình số 01 của BCH Đảng bộ Quận khóa IV nhiệm kỳ 2020-2025

20/11/2020 | 09:16  | Lượt xem: 848
Ngày 15/10/2020, Quận ủy Long Biên ban hành Chương trình tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng; củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;...