Đảng - đoàn thể

Đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn các phường
Ngày đăng 11/10/2017 | 09:01 AM  | Lượt xem: 108

Thực hiện quyết định số 2200-QĐ/TU, ngày 25/5/2017 của Thành ủy Hà Nội ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 100-KH/QU, ngày 01/8/2017 của Quận ủy Long Biên về tổ chức đối thoại định kỳ giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn quận Long Biên năm 2017.

Thực hiện quyết định số 2200-QĐ/TU, ngày 25/5/2017 của Thành ủy Hà Nội ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 100-KH/QU, ngày 01/8/2017 của Quận ủy Long Biên về tổ chức đối thoại định kỳ giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn quận Long Biên năm 2017. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận phối hợp với Ban dân vận quận ủy tham mưu với quận ủy triển khai các bước chuẩn bị hội nghị đối thoại ở phường và chỉ đạo phường Thạch Bàn tổ chức hội nghị đối thoại trước vào ngày 25/9/2017 sau đó rút kinh nghiệm và đề nghị các phường rà soát lại công tác chuẩn bị để hội nghị đối thoại cấp phường hoàn thành trong tháng 09/2017; đến ngày 29/9/2017 có 13/14 phường đã tổ chức hội nghị đối thoại cấp phường, ngày 06/10 phường Giang Biên đã tổ chức hội nghị đối thoại. Là năm đầu tổ chức hội nghị đối thoại nên quận thống nhất tổ chức hội nghị đối thoại chung giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phường. Chủ trì hội nghị đối thoại là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND phường; việc giới thiệu thư ký hội nghị được thực hiện dân chủ, công khai tại hội nghị. Tại hội nghị đối thoại đồng chí Bí thư đảng ủy phường phát biểu về mục đích, yêu cầu của hội nghị đối thoại, trình bày báo cáo những kết quả trọng tâm về công tác xây dựng đảng, những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng do Phó bí thư, Chủ tịch UBND phường trình bày, duy trì ý kiến phát biểu đối thoại tại hội nghị do phân công của chủ tọa hội nghị. Có 479 ý kiến tổng hợp của MTTQ các phường, tại 14 hội nghị đối thoại, có 205 ý kiến trực tiếp tại các hội nghị đối thoại trong đó có 51 lượt ý kiến về công tác xây dựng đảng, 154 lượt ý kiến về công tác chính quyền; có 47 ý kiến về công tác xây dựng đảng, 154 ý kiến về công tác chính quyền được trao đổi, giải đáp ngay tại hội nghị. Việc trao đổi ý kiến, đề xuất giải pháp liên quan tới công tác xây dựng đảng do đồng chí Bí thư đảng ủy trao đổi, những ý kiến về HĐND do đồng chí Chủ tịch HĐND phường trao đổi, những ý kiến về UBND do đồng chí Chủ tịch UBND phường trao đổi; Việc lấy ý kiến, tổng hợp ý kiến trong Nhân dân, các ngành đoàn thể do MTTQ, các đoàn thể phường thực hiện, tổng hợp, phân loại theo lĩnh vực ý kiến chuyển về Đảng ủy, HĐND, UBND phường trước khi tổ chức hội nghị đối thoại thời gian theo quy chế ban hành kèm theo quyết định số 2200 của Thành ủy Hà Nội

Có 37 ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của quận, 07 ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố được tổng hợp phục vụ cho hội nghị đối thoại cấp quận, thành phố trong thời gian tới.

Việc thông báo ý kiến kết luận của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan xem xét, giải quyết kiến nghị của Nhân dân tại hội nghị đối thoại; các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm giải quyết thông báo bằng văn bản về kết quả xem xét, giải quyết các ý kiến, vấn đề, nội dung chưa được làm rõ tại hội nghị đối thoại đến người có ý kiến và cơ quan đơn vị có liên quan báo cáo Bí thư cấp ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND cùng cấp để theo dõi, chỉ đạo theo quy định.

Hiện nay Ban Thường trực Ủy ban MTTQ, các đoàn thể quận đang tập trung, tích cực phối hợp tổng hợp ý kiến của Nhân dân, các đoàn thể quận phục vụ hội nghị đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền quận trong thời gian tới./.

Một số hình ảnh tại các phường