Đảng - đoàn thể

Uỷ ban Kiểm tra Quận ủy thực hiện công tác giám sát theo kế hoạch năm 2016
Ngày đăng 03/10/2016 | 10:18  | Lượt xem: 771

Thực hiện Quyết định số 28-QĐ/UBKTQU và Kế hoạch số 31-KH/UBKTQU ngày 04/8/2016 của Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Long Biên.

Từ ngày 04/08/2016 đến ngày 05/10/2016, Tổ giám sát của Ủy ban kiểm tra Quận ủy Long Biên đã tiến hành giám sát trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện theo kết luận của Ban Thường vụ quận ủy trên một số lĩnh vực về phát triển kinh tế nông nghiệp, quản lý đất công, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; công tác trật tự xây dựng, trật tự đô thị và thực hiện đề án "Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác nhà văn hoá tổ dân phố, Trung tâm văn hoá thế dục thể thao phường trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2016- 2010" đối với Đảng ủy 4 phường gồm: Đảng ủy phường Giang Biên, Cự Khối, Gia Thụy, Thượng Thanh. Giám sát 6 cá nhân người đứng đầu trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao có liên quan đến nội dung giám sát của Đảng ủy phường.

Kết quả giám sát cho thấy Đảng ủy 04 phường đã ban hành các văn bản lãnh đạo và chỉ đạo UBND phường ban hành văn bản liên quan để tổ chức thực hiện. Đảng ủy phân công các đồng chí lãnh đạo phụ trách lĩnh vực quản lý nhà nước của phường, UBND phường phân công trong thường trực UBND phường trực tiếp tổ chức chỉ đạo thực hiện theo từng lĩnh vực, kèm theo kế hoạch đều phân công cán bộ công chức rõ về nội dung, tiến độ thực hiện. Quá trình thực hiện đảng ủy rà soát kết quả thực hiện và cho ý kiến chỉ đạo xử lý các tồn tại còn vướng mắc, thường trực UBND phường luôn kiểm soát các công việc, xem xét tiến độ, có hướng thống nhất giải quyết những khó khăn trong quá trình thực hiện. Trong 7 tháng đầu năm 2016 cơ bản 4 nội dung giám sát ở các phường đều hoàn thành đảm bảo tiến độ vượt kế hoạch đề ra như đã duy trì vùng sản xuất rau an toàn, mở rộng mô hình kinh tế trang trại, công tác cấp GCNQSDĐ đạt kế hoạch quận giao, đã lập đầy đủ hồ sơ quản lý, sơ đồ hiện trạng với các vị trí đất công, tập trung xử lý các vi phạm về hoạt động khai thác mặt bằng, tập kết vật liệu, thực hiện đề án "Nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng thực hiện quản lý trật tự đô thị", thực thiện tốt Quy chế dân chủ trong công tác trật tự xây dựng 100% công trình xây dựng đều có phép.

Tuy nhiên, qua giám sát đã thấy một số cấp ủy trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo các nhiệm vụ còn chưa quyết liệt. Có nghị quyết lãnh đạo còn chưa thấy phân công cán bộ phụ trách, đôn đốc trong việc thực hiện các nhiệm vụ.

Đối với cá nhân các đồng chí được giám sát cho thấy với trách nhiệm được giao các đồng chí Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy xây dựng một số Nghị quyết để tập trung lãnh đạo và ban hành các kế hoạch thực hiện tương đối khoa học. Quá trình thực hiện nhiệm vụ các đồng chí đã chủ động và kiểm soát được công việc, thường xuyên báo cáo xin ý kiến trong Ban Thường vụ Đảng ủy, đề xuất các giải pháp đối với các vướng mắc tồn tại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.Tuy nhiên các đồng chí cá nhân được giám giát cũng còn hạn chế trong việc tham mưu cho Đảng ủy các nghị quyết chuyên đề để đảng ủy tập trung lãnh đạo nhất là những việc khó, việc mới. Có đồng chí còn thiếu kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhất là việc phát huy dân chủ và phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Từ những kết quả và hạn chế đã chỉ ra, UBKT Quận ủy đã yêu cầu đối với 04 Đảng  ủy cơ sở và 6 cá nhân được giám sát rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, tránh để xảy ra các tồn tại, hạn chế. Quá trình lãnh đạo thực hiện các Nghị quyết của Đảng ủy phải có những giải pháp kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết, có những biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo để nâng cao hiệu quả kinh tế tại các vùng đã chuyển đổi cây trồng đạt hiệu quả, tăng cường công tác lãnh đạo quản lý đất công, thực hiện tốt công tác quản lý trật tự xây dựng và vi phạm về trật tự đô thị. Chủ động rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội trên địa bàn, tiếp tục tập trung chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2016.