Đảng - đoàn thể

Ủy ban MTTQ Quận phối hợp với phòng Y tế Quận Long Biên tổ chức tuyên truyền an toàn thực phẩm năm 2016
Ngày đăng 03/10/2016 | 15:31  | Lượt xem: 693

Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 06/KHLT-UBND-UBMTTQ ngày 15/8/2016 của UBND và Ủy ban MTTQ quận Long Biên thực hiện Chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động và giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020;

Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 06/KHLT-UBND-UBMTTQ ngày 15/8/2016 của UBND và Ủy ban MTTQ quận Long Biên thực hiện Chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động và giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020;

Ủy ban MTTQ quận đã chủ động phối hợp với phòng Y tế quận tổ chức triển khai tuyên truyền vận động an toàn thực phẩm tại 14 phường trên địa bàn Quận; lãnh đạo phòng Y tế quận trực tiếp làm báo cáo viên tuyên truyền tại các hội nghị và các học viên là đại diện lãnh đạo phường, cán bộ MTTQ, các tổ chức thành viên của MTTQ Phường, Tổ dân phố, các hộ sản xuất, chế biên, buôn bán thực phẩm, các hộ có nguy cơ cao vi phạm an toàn thực phẩm…

Đến ngày 30/9/2016, 100% các phường đã tổ chức xong, với tổng số đại biểu đến dự hơn 2000 lượt người, một số phường có số đại biểu đến dư đông như phường Việt Hưng, Thạch Bàn, Sài Đồng…

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe báo cáo viên tuyên truyền các nội dung về an toàn thực phẩm, cách bảo quản và sử dụng thực phẩm an toàn nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, hộ gia đình, các cơ sở sản xuất, chế biện, kinh doanh thực phẩm và cộng đồng dân cư trên địa bàn Quận trong hành động sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn, tiêu dùng thực phẩm an toàn, góp phần bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống, nâng cao uy tín của Đất nước trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Đồng thời kiên quyết phê phán và xử lý theo quy định của pháp luật những hành vi sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm không an toàn; biểu dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn. Đây là nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên của Ủy ban MTTQ, chính quyền, các phòng, ban chức năng và các tổ chức đoàn thể từ Quận tới Phường trong việc vận động toàn dân thực hiện quy định về đảm bảo An toàn thực phẩm và cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" , các hộ nông dân, hộ sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm phải là hộ sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn mới được công nhận là Gia đình văn hóa. Đồng thời phát huy vai trò giám sát của Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về An toàn thực phẩm, góp phần thựu hiện thắng lợi các mục tiêu Chiến lược quốc gia đảm bảo An toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020 với những mục tiêu cụ thể và tầm nhìn đến năm 2030  nhằm đảm bảo sức khỏe của cộng đồng.

Một số hình ảnh tuyên truyền tại các phường