Đảng - đoàn thể

Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII)
Ngày đăng 08/08/2017 | 16:46  | Lượt xem: 1061

Sáng ngày 8/8/2017, tại Hội trường tầng 2 - Khu liên cơ quan Quận Long Biên, Ban thường vụ Quận ủy tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII).

Dự và trực tiếp làm Báo cáo viên tại hội nghị có PGS,TS Nguyễn Viết Thông - Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương, đồng chí Nguyễn Huy Thắng - Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ, các đồng chí trong ban Ban Thường vụ Quận ủy, các đồng chí Quận uỷ viên; Trưởng, phó các phòng ban, ngành, UBMTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thuộc Quận; các đồng chí Bí thư, Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND và UBND và cán bộ Tuyên giáo 14 phường; các đồng chí Bí thư, Phó bí thư các chi, đảng bộ khối hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp thuộc quận.

Đồng chí Báo cáo viên trình bày tại lớp học

Sau phần khai mạc, đồng chí báo cáo viên quán triệt, giới thiệu những nội dung cơ bản của ba Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII). Trong đó đồng chí nêu bật phần thứ nhất: Phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh theo cơ chế thị trường là một yêu cầu khách quan, vừa cấp thiết, vừa lâu dài trong quá trình hoàn thiện thể chế, phát triển nền kinh tế trị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta; là một phương thức quan trọng để giải phóng sức sản xuất; huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phát triển. Phần thứ hai: Kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng để phát triển kinh tế. Kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể cùng với kinh tế tư nhân là lòng cốt để phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển nhanh, bền vững, với tốc độ tăng trưởng nhanh cả về số lượng, quy mô, chất lượng và tỉ trọng đóng góp trong GDP. Phần thứ ba: Xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một nhiệm vụ chiến lược là khâu đột phá quan trọng, tạo động lực để phát triển nhanh và bền vững; đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước trên nền tảng công nghệ hiện đại, năng lực đổi mới sáng tạo, quản trị theo chuẩn mực quốc tế, nhằm huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội, bảo toàn, phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp để doanh nghiệp nhà nước giữ vững vị trí then chốt và là một lực lượng vật chất quan trọng của nền kinh tế nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.

Toàn cảnh hội nghị

Sau phần truyền đạt của báo cáo viên, đồng chí Nguyễn Huy Thắng - Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ triển khai kế hoạch của Quận uỷ thực hiện Nghị quyết số 15 - NQ/TU, ngày 04/7/2017 của Ban Thường vụ Thành uỷ "Về việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở yếu kém, giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội", trong đó đồng chí nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng trong việc nâng cao ý thức, trách nhiệm và quyết tâm của cấp uỷ, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ Quận tới cơ sở trong việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở thực sự trong sạch vững mạnh, gắn với việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Quận và Thành phố, giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc, các vấn đề phức tạp, nhảy cảm về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận. Sớm xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện tốt 07 nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết với nội dung yêu cầu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng địa phương, đơn vị.

 Kết thúc hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Thạch - Ủy viên Ban Thường Vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, thay mặt cho Ban Tổ chức lớp học đề nghị các đồng chí cán bộ đảng viên được triệu tập dự hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương năm, khoá XII thực hiện nghiệm kế hoạch số 96 - KH/QU, kế hoạch của Quận uỷ, viết thu hoạch của cán bộ, đảng viên sau học tập Nghị quyết, đồng thời  làm tốt công tác truyền truyền quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết tại đơn vị và trong các tầng lớp nhân dân, sớm đưa Nghị quyết đi vào thực tiễn cuộc sống./.