Đảng - đoàn thể

Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc quận Long Biên tổ chức khảo sát xây dựng mô hình điểm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”
Ngày đăng 14/08/2017 | 10:07  | Lượt xem: 1037

Sáng ngày 9, 11 tháng 8 năm 2017, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận đã tiến hành khảo sát để xây dựng mô hình điểm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại phường Việt Hưng và phường Thạch Bàn.

Thực hiện Thông tri số 10/TTr-MTTW-BTT ngày 8/7/2016 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Hướng dẫn số 38/HD-MTTQ-BTT ngày 21/7/2017 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam.Thành phố Hà Nội hướng dẫn Xây dựng mô hình điểm thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ quận Long Biên đã tiến hành khảo sát tại 2 phường được chọn làm điển xây dựng mô hình là phường Việt Hứng và phường Thạch Bàn.

Tham dự đoàn khảo sát có đồng chí Ngô Mạnh Điềm - Ủy viên Ban thường vụ - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Quận, các đồng chí trong Ban thường trực Ủy ban MTTQ quận, đại diện lãnh đạo Hội LHPN, hội Cựu chiến binh quận.

Tại buổi khảo sát doàn đã làm việc với đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ, đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội phường để bàn bạc thảo luận thống nhất, xây dựng mô hình điểm với mục đích.

- Tạo ra sự chuyển biến tích cực trong thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" nhằm không ngừng củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức xây dựng cộng đồng dân cư phát triển toàn diện góp phần cùng với Đảng, Nhà nước phấn đấu hoàn thành các mục tiêu xây dựng đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững trên địa bàn quận.

- Thông qua việc chỉ đạo điểm, xây dựng được các mô hình tiên tiến rút ra được các bài học kinh nghiệm trong việc nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên phát huy vai trò chủ trì của MTTQ các cấp trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện 5 nội dung của cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" từ đó từng bước nhân rộng trên địa bàn quận.

- Thực hiện  có hiệu quả các biện pháp tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện cuộc vận động; từ đó đánh giá được kết quả tổ chức thực hiện, phương pháp, cách làm hay và chỉ ra những hạn chế, tồn tại, rút kinh nghiệm và phổ biến hướng dẫn tới các đơn vị khác trên địa bàn quận.

Tại các đơn vị được khảo sát, các đại biểu  đã có ý kiến bàn bạc và thống nhất lựa chọn mô hình tại phường Việt Hưng về Vệ sinh môi trường và phường Thạch Bàn về Giảm nghèo bền vững nhằm thực hiện tốt Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trên địa bàn Quận.