Đảng - đoàn thể

Kiểm tra việc thực hiện Chương trình 01-CTr/QU đối với 04 đảng bộ cơ sở
Ngày đăng 15/08/2017 | 16:33  | Lượt xem: 804

Thực hiện Quyết định số 271-QĐ/QU, từ ngày 02/8/2017 đến ngày 11/8/2017, Đoàn kiểm tra Chương trình 01-CTr/QU đã tiến hành kiểm tra 04 đảng ủy cơ sở gồm: phường Sài Đồng, phường Cự Khối, Tòa án nhân dân Quận và CTCP Khí công nghiệp Việt Nam.

Trưởng đoàn kiểm tra do đồng chí Nguyễn Huy Thắng - Phó Bí thường trực Quận ủy - Chủ nhiệm Chương trình, thành phần Đoàn có đồng chí Hà Thị Bích Loan - UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy - Phó chủ nhiệm Chương trình - Phó Đoàn; các đồng chí là phó trưởng các ban xây dựng Đảng, Ủy ban MTTQ quận.

Qua xem xét hồ sơ, tài liệu, làm việc trực tiếp tại 04 đảng ủy cho thấy cấp ủy các đơn vị đã cơ bản nghiêm túc triển khai thực hiện Chương trình 01-CTr/QU; 4/4 đơn vị đã chủ động xây dựng quy chế làm việc, chương trình làm việc toàn khóa, chương trình công tác năm của Ban Chấp hành Đảng bộ. Hàng năm Đảng ủy ban hành kế hoạch cụ thể hóa việc tổ chức thực hiện Chương trình. Một số cấp ủy đã có sự chủ động, sáng tạo, đổi mới về cách thức tổ chức thực hiện và đạt được một số kết quả. Phương thức lãnh đạo của cấp ủy tiếp tục được đổi mới, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, điều hành; đổi mới phương thức sinh hoạt chi bộ, quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, thực hiện tốt các giải pháp nhằm xây dựng đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng; duy trì thực hiện nề nếp nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Tuy vậy, qua kiểm tra cho thấy còn tình trạng ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề song chưa chú trọng kiểm soát tiến độ và kết quả thực hiện; trong tổ chức thực hiện Chương trình tại một số đảng bộ chưa thực sự quyết liệt, chủ yếu theo chỉ đạo và định hướng của Quận, chưa có nhiều giải pháp tự đổi mới theo đặc thù đơn vị do đó chưa tạo được chuyển biến toàn diện trong tất cả các mặt công tác. Trong đánh giá, theo dõi việc thực hiện kế hoạch tu dưỡng của cán bộ, đảng viên tại một số chi bộ trực thuộc còn chưa thường xuyên.

Nhằm tăng cường hiệu quả thực hiện Chương trình 01-CTr/QU, đồng chí Nguyễn Huy Thắng - Phó Bí thư thường trực Quận ủy, Trưởng đoàn kiểm tra yêu cầu các đơn vị  thời gian tới cần tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1. Thường xuyên nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Duy trì thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, tiếp tục quan tâm đổi mới chất lượng sinh hoạt chi bộ.

2. Nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết chuyên đề và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; lựa chọn nội dung trọng tâm, trọng điểm để ban hành nghị quyết chuyên đề, gắn nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết với tổ chức thực hiện và kiểm tra, kiểm soát kết quả thực hiện.

3. Tăng cường quan hệ phối hợp giữa HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể, tăng cường vai trò giám sát các ban HĐND phường.

4. Duy trì thực hiện hiệu quả công tác quy hoạch cán bộ, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công tác kiểm tra, giám sát.

5. Tiếp tục thực hiện tốt các chuyên đề về thực hiện Chương trình 01-CTr/QU do quận ban hành./.

Một số hình ảnh kiểm tra tại các đơn vị