Đảng - đoàn thể

Hội nghị quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương năm (khoá XII) dành cho các chi, đảng bộ hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp.
Ngày đăng 21/08/2017 | 17:46  | Lượt xem: 864

Ngày 20/8/2017, tại Hội trường tầng 2 - Khu liên cơ quan Quận Long Biên, Ban Tuyên giáo Quận ủy tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII).

Dự và trực tiếp làm Báo cáo viên tại hội nghị có đồng chí Đào Tiến Dũng - Phó Trưởng phòng Giáo dục Lý luận Chính trị - Lịch sử Đảng - Ban Tyên giáo Thành uỷ, đồng chí Lưu Đắc Dũng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận uỷ, các đồng chí là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức khối chi, đảng bộ hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp trên địa bàn Quận Long Biên.

                  

Đồng chí Báo cáo viên trình bày tại lớp học

 

Sau phần khai mạc, đồng chí báo cáo viên quán triệt, giới thiệu những nội dung cơ bản của ba Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII). Trong đó đồng chí nêu bật phần thứ nhất: Xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một nhiệm vụ chiến lược là khâu đột phá quan trọng, tạo động lực để phát triển nhanh và bền vững; đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội. Phần thứ hai: Phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh theo cơ chế thị trường là một yêu cầu khách quan, vừa cấp thiết, vừa lâu dài trong quá trình hoàn thiện thể chế, phát triển nền kinh tế trị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta; là một phương thức quan trọng để giải phóng sức sản xuất; huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phát triển.  Phần thứ ba: Kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng để phát triển kinh tế. Kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể cùng với kinh tế tư nhân là lòng cốt để phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển nhanh, bền vững, với tốc độ tăng trưởng nhanh cả về số lượng, quy mô, chất lượng.

Toàn cảnh hội nghị

Kết thúc hội nghị, đồng chí Lưu Đắc Dũng - QUV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, thay mặt cho Ban Tổ chức lớp học đề nghị các đồng chí cán bộ đảng viên được triệu tập dự hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương năm, khoá XII thực hiện nghiêm túc kế hoạch số 96 - KH/QU, kế hoạch của Quận uỷ, viết thu hoạch của cán bộ, đảng viên sau học tập Nghị quyết, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết tại đơn vị và trong các tầng lớp nhân dân, sớm đưa Nghị quyết đi vào thực tiễn cuộc sống./.