Đảng - đoàn thể

MTTQ quận giám sát công tác GPMB đường 40 m phường Ngọc Lâm, Ngọc Thụy
Ngày đăng 17/04/2020 | 17:07  | Lượt xem: 968

Sáng ngày 17/4/2020 tại phòng họp số 2 Quận Ủy Long Biên, thực hiện Kế hoạch số 16/KH-MTTQ-BTT ngày 17/3/2020 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên về giám sát thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất trên địa bàn quận Long Biên dự án đường 40m Ngọc Lâm, Ngọc Thụy

Đồng chí Vũ Thị Thành – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên chủ trì hội nghị, dự hội nghị có 08 thành viên đoàn giám sát gồm đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên, đại diện Hội CCB, Hội LHPN, Quận đoàn và đại diện Ban chủ nhiệm Ban tư vấn Dân chủ pháp luật, Văn hóa xã hội của MTTQ quận, lãnh đạo phòng Tài nguyên và môi trường, Trung tâm phát triển quỹ đất, Ban quản lý dự án và đầu tư xây dựng quận

Đồng chí Ngô Thanh Xuân – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên, trình bày Quyết định thành lập đoàn giám sát, phân công thành viên đoàn giám sát và thông tin việc tiếp nhận hồ sơ đã được cung cấp

Tiếp theo đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên Trưởng đoàn giám sát quán triệt các nội dung trọng tâm gồm các Quyết định căn pháp lý, các thành viên trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ được cung cấp giám sát hoàn thiện biên bản giám sát gửi về thư ký trước ngày 25/4 để tổng hợp. Trung tâm phát triển quỹ đất thiếu hồ sơ của 03 hộ; 3 đơn vị chưa có báo cáo kết quả thực hiện QCDC về GPMB; Quy trình nội bộ vể trình tự, thủ tục thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, thu gồi đất trong công tác GPMB trên địa bàn quận Long Biên; Quy chế hoạt động của hội đồng, hỗ trợ và tái định cư quận Long Biên; Kế hoạch chi tiết tiến độ GPMB từ khi triển khai dự án, kế hoạch điều chỉnh đã được phê duyệt gửi về đoàn giám sát chậm nhất ngày 21/4; các đơn vị cung cấp tên, số điện thoại cán bộ được phân công theo dõi dự án để liên lạc trao đổi những nội dung liên quan việc giám sát

Các đại biểu dự nhất trí triển khai giám sát và đề nghị các đơn vị được giám sát theo kế hoạch, quyết định cung cấp đầy đủ hồ sơ theo tiến độ để phục vụ đoàn giám sát đạt kết quả cao./.