Đảng - đoàn thể

Hoàn thành bồi dưỡng chính trị hè năm 2019 cho gần 3.000 cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên trên địa bàn quận
Ngày đăng 07/08/2019 | 10:38  | Lượt xem: 1162

Từ ngày 23/7/2019 đến 03/08/2019, tại hội trường khu liên cơ quan - UBND Quận, Ban Tuyên giáo Quận ủy phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận và các trường THPT, dạy nghề trên địa bàn quận đã hoàn thành mở 8 lớp Bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ quản lý giáo dục và Giáo viên với cho hơn 2.974 học viên tham dự.

Dự và khai mạc chương trình bồi dưỡng chính trị hè có TS. Nguyễn Đức Hà - Nguyên vụ trưởng - Vụ Tổ chức điều lệ Ban Tổ chức TW (Giảng viên cao cấp - Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh); đồng chí Nguyễn Hữu Lâm - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, đồng chí Trần Minh Hạnh - Phó giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận, lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo quận.

                                                          Đồng chí Báo cáo viên trình bày tại lớp học 

Sau phần khai mạc, đồng chí báo cáo viên đã trình bày những nội dung hết sức cơ bản của Quy định số 08 - QĐi/TW về Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương. Đồng chí nêu rõ việc nêu gương của cán bộ, đảng viên đã được đề cập từ lâu, đề cập nhiều lần trong các văn bản, nghị quyết, quy định của Đảng. Nhưng đây là lần đầu tiên Ban Chấp hành Trung ương ban hành một quy định, trong đó đề cập cụ thể trách nhiệm nêu gương của các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng - Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, cho thấy tính công khai, minh bạch, dân chủ trong Đảng ngày càng được phát huy. Sự ra đời của Quy định 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 nhằm tiếp tục hoàn thiện các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ cấp cao; một lần nữa khẳng định việc nêu gương là trách nhiệm, bổn phận và đạo lý của người cán bộ.

                                                             Toàn cảnh hội nghị 

Ngày 21/1/2019, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 28-CT/TW về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Để nâng cao chất lượng đảng viên và công tác kết nạp đảng viên, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là, nâng cao nhận thức, quán triệt đầy đủ, sâu sắc tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có trách nhiệm cao trong công việc, gắn bó với nhân dân; có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành nhiệm vụ; vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách; luôn phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Đây là nhiệm vụ cấp thiết, thường xuyên, trước mắt và lâu dài của các cấp ủy, tổ chức đảng.

Hai là, chấn chỉnh công tác kết nạp đảng viên, khắc phục triệt để tình trạng chạy theo số lượng, xem nhẹ chất lượng. Việc kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức phải bảo đảm đúng tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục theo quy định. Đảng viên mới được kết nạp phải là quần chúng thực sự ưu tú, có phẩm chất chính trị tốt, đạo đức trong sáng, được rèn luyện, thử thách trong thực tiễn, có nhận thức đúng, đầy đủ về Đảng, động cơ vào Đảng đúng đắn.

Ba là, tăng cường công tác quản lý, giáo dục đảng viên: Đổi mới và nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị, học tập nghị quyết đối với đảng viên. Chủ động khắc phục những biểu hiện phai nhạt lý tưởng, chủ nghĩa cơ hội, thực dụng, vụ lợi, cá nhân, trung bình chủ nghĩa; Cấp ủy các cấp phân công cấp ủy viên phụ trách, thường xuyên làm việc với chi ủy, chi bộ và tiếp xúc với đảng viên để nắm bắt, giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của đảng viên; bảo vệ những đảng viên trung thực, thẳng thắn trong đấu tranh chống tiêu cực;

Bốn là, thực hiện nghiêm túc công tác rà soát, sàng lọc đảng viên; kiên quyết, kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Đề cao tính kỷ luật, kỷ cương của Đảng, tính chiến đấu, tự phê bình, phê bình và nâng cao trách nhiệm đảng viên trong sinh hoạt chi bộ; Các cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên rà soát, sàng lọc đội ngũ đảng viên ngay từ các chi bộ, kịp thời phát hiện và kiên quyết đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng bằng các hình thức thích hợp.

Đồng chí Báo cáo viên trình bày những nội dung cơ bản Nghị quyết số 35 - NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Sau khi học tập các học viên sẽ viết bài thu hoạch theo quy định.