Đảng - đoàn thể

Giao ban lãnh đạo chủ chốt Quận và cơ sở
Ngày đăng 06/01/2021 | 17:07  | Lượt xem: 470

Sáng ngày 06/01/2021, Ban Thường vụ Quận ủy tổ chức Hội nghị giao ban lãnh đạo chủ chốt Quận và cơ sở về triển khai Kế hoạch thực hiện chủ đề công tác năm của Thành phố, Quận và quán triệt Nghị quyết về việc tăng cường công tác quản lý đất công, đất nông nghiệp trên địa bàn Quận.

Đồng chí Đường Hoài Nam - TUV, Bí thư Quận ủy chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Quận, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND Quận, Trưởng các phòng, ban, MTTQ và đoàn thể CT-XH Quận; Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND 14 phường, Bí thư chi, đảng bộ cơ sở.

Sau khi nghe các đồng chí trong Thường trực Quận ủy trình bày Kế hoạch thực hiện chủ đề công tác năm của Thành phố, Quận và quán triệt Nghị quyết về việc tăng cường công tác quản lý đất công, đất nông nghiệp trên địa bàn Quận, các đại biểu dự Hội nghị đã phát biểu các ý kiến thảo luận tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc cũng như một số đề xuất kiến nghị để thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2021.

Đ/c Đường Hoài Nam - TUV, Bí thư Quận ủy kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đường Hoài Nam- Bí thư Quận ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

* Đối với Nghị quyết chuyên đề về tăng cường công tác quản lý đất công, đất nông nghiệp trên địa bàn Quận:

- Lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ các giải pháp để giải quyết dứt điểm các vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất công, đất nông nghiệp trên địa bàn Quận. Trọng tâm là tập trung khắc phục, xử lý những tồn tại đối với các trường hợp vi phạm theo Kết luận số: 316/KL-STNMT-TTr ngày 25/2/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường và những vụ việc vi phạm mới phát sinh trong năm 2020.

- Tăng cường quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn lực đất công, đất nông nghiệp. Có giải pháp ngăn chặn, phát hiện và xử lý vi phạm tại các khu vực được xác định có nguy cơ phát sinh.

- Xác định rõ trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị và người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền từ Quận đến phường trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý, khắc phục các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất công và đất nghiệp trên địa bàn Quận, nhất là những vi phạm mới phát sinh.

- Phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể CT - XH từ Quận đến cơ sở làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền tới đoàn viên, hội viên, nhân dân về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và các quy định của Thành phố, Quận về công tác quản lý đất đai; Tăng cường giám sát, phản biện xã hội đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ, chính quyền trong công tác quản lý đất đai, nhất là đất công, đất nông nghiệp trên địa bàn.

* Đối với Kế hoạch thực hiện chủ đề năm 2021 “Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng”:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, an sinh xã hội,… trong đó mỗi lĩnh vực lựa chọn một số nhiệm vụ trọng tâm phù hợp để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

- Các Chi, Đảng bộ thuộc Quận, UBND các phường lựa chọn nội dung, đăng ký, triển khai thực hiện mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực phù hợp với tình hình thực tiễn, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, trọng tâm công tác GPMB. Ban hành nghị quyết lãnh đạo; hàng tháng, quý, năm có đánh giá sơ, tổng kết; biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện; nhân rộng các mô hình tiêu biểu trong thực hiện chủ đề “Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng”.

- Nâng cao trách nhiệm của các Cấp ủy, Chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội; người đứng đầu đơn vị phải xác định rõ trách nhiệm, phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ và đảm bảo hoàn thành các nội dung đề ra gắn với kiểm tra, giám sát./.