Đảng - đoàn thể

Quận ủy Long Biên kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021
Ngày đăng 06/04/2021 | 10:58  | Lượt xem: 381

Thực hiện Quyết định số 314, 315-QĐ/QU ngày 26/02/2021 của Quận ủy Long Biên, từ ngày 12/3 đến ngày 15/4/2021, Đoàn kiểm tra của Quận ủy do đồng chí Ngô Mạnh Điềm - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại một số tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Quận.

Năm 2021, Quận ủy tiếp tục xác định công tác phòng chống tham nhũng là nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng, do đó nội dung kiểm tra năm nay tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; việc chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, quán triệt các văn bản, quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; việc thực hiện một số giải pháp trong đấu tranh phòng chống tham nhũng gồm: Công khai minh bạch các lĩnh vực tài chính, ngân sách, tài sản công theo quy định; quản lý thu, chi các quỹ do nhân dân đóng góp; thực hiện việc kê khai, công khai tài sản thu nhập của cán bộ công chức; giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.-

Theo Kế hoạch, Quận ủy tiến hành kiểm tra 2 đơn vị: Đảng ủy phường Gia Thụy và chi bộ Đội Quản lý thị trường số 16 quận Long Biên. Đoàn kiểm tra đã làm việc với cấp ủy của từng đơn vị để triển khai quyết định, kế hoạch, hướng dẫn báo cáo giải trình; thống nhất lịch trình tiến hành, yêu cầu cung cấp các văn bản, tài liệu liên quan. Các đơn vị được kiểm tra đã chuẩn bị báo cáo bằng văn bản và các hồ sơ, tài liệu liên quan để đoàn kiểm tra nghiên cứu báo cáo, hồ sơ, tài liệu; tiến hành làm việc với các tổ chức đảng, đảng viên và cá nhân có liên quan đến nội dung kiểm tra.

Qua nghiên cứu hồ sơ tài liệu và các buổi làm việc cho thấy Đảng ủy phường Gia Thụy và Chi bộ đội Quản lý thị trường số 16 đã có sự quan tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, chưa có dấu hiệu cho thấy tổ chức, cá nhân có biểu hiện tham nhũng; các giải pháp đấu tranh phòng chống tham nhũng cơ bản đã được triển khai nghiêm túc theo quy định trong từng lĩnh vực. Tuy nhiên, quá trình thực hiện một số giải pháp cụ thể công tác tuyên truyền Luật thông qua các hội nghị lớn chuyên đề còn hạn chế (năm 2020 do phòng chống dịch Covid-19) việc tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh có nội dung còn chung chung, chưa thường xuyên, có sự lúng túng trong cách làm do vậy có hạn chế nhất định trong cập nhật văn bản mới đối với các nội dung cần công khai; việc thiết lập hồ sơ chứng từ trong công tác quản lý quỹ trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng còn chưa chặt chẽ. Qua các buổi kiểm tra, thành viên Đoàn và đồng chí trưởng Đoàn kiểm tra đã đánh giá ghi nhận các kết quả, phân tích, thống nhất những ưu, khuyết điểm cụ thể đối với từng nội dung kiểm tra để cấp ủy được kiểm tra hiểu rõ tình hình thực hiện tại đơn vị mình. Đánh giá đúng những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm trong việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chỉ ra nguyên nhân và biện pháp khắc phục tồn tại, hạn chế qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy cơ sở trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Quận và cơ sở.

Đoàn kiểm tra sẽ xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra, tiến hành thông qua dự thảo và hoàn chỉnh báo cáo báo cáo Ban Thường vụ Quận ủy. Đồng thời dự thảo thông báo kết luận trình Ban Thường vụ Quận ủy xem xét, kết luận./.

Hình ảnh các buổi làm việc: