Tiến tới đại hội đảng bộ các cấp và đại hội đảng XIII của Đảng

Văn bản chỉ đạo Văn bản chỉ đạo

Sự kiện Đại hội Đảng Sự kiện Đại hội Đảng

Bài học kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ III
Ngày đăng 07/08/2020 | 15:15  | Lượt xem: 1390

.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân quận Long Biên luôn nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn thách thức, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ III và đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực: Kinh tế phát triển nhanh và bền vững; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng. Công tác quy hoạch và đầu tư hạ tầng tiếp tục tạo bước đột phá, diện mạo đô thị khang trang, sạch đẹp. Quản lý đất đai, tài nguyên môi trường được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Công tác quản lý đô thị gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong các tầng lớp Nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực. Văn hoá, xã hội phát triển đồng bộ và toàn diện, an sinh xã hội luôn đảm bảo; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được cải thiện rõ nét. Cải cách hành chính tiếp tục tạo bước đột phá mạnh mẽ. Năng lực, phẩm chất của đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên, nhiều cán bộ trưởng thành được Thành phố tin tưởng giao trọng trách cao hơn. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; tiềm lực quốc phòng được củng cố vững chắc.

Hệ thống chính trị được kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động. Năng lực quản lý, điều hành của chính quyền có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, đặc biệt là phương thức lãnh đạo của cấp uỷ, công tác đào tạo bồi dưỡng, đánh giá cán bộ, triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị có nhiều đổi mới, sáng tạo; vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu được thể hiện rõ nét. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới. Các hoạt động đối ngoại, giao lưu trao đổi kinh nghiệm được mở rộng; uy tín của Quận được nâng cao.

Với những thành tựu nổi bật, toàn diện trên nhiều lĩnh vực, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân quận Long Biên đã vinh dự được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý mà Đảng và Nhà nước trao tặng: 3 năm liên tục, từ năm 2016 đến 2018, được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ. Đảng bộ Quận được Thành uỷ khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền. Đặc biệt, năm 2018, quận Long Biên vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ Hai.

Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ II

Từ thực tiễn kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận khoá III, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ Quận rút ra bài học kinh nghiệm đồng thời cũng là nguyên nhân của những thành công như sau:

Một là: Kế thừa, phát huy dân chủ, truyền thống đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận của Nhân dân trong quá trình triển khai các nhiệm vụ chính trị, nhất là những chủ trương lớn, nhiệm vụ mới, khó khăn.

Hai là: Nhận định, dự báo đúng tình hình; vận dụng sáng tạo chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào điều kiện thực tiễn của Quận; chủ động đề xuất với lãnh đạo Thành phố các cơ chế, chính sách góp phần đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Quận.

Vinhomes-riverside-the-harmony

Ba là: Chủ động trong công tác quy hoạch đô thị và đầu tư; xác định đúng, trúng nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá; chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt với quyết tâm chính trị cao nhất; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là vai trò của người đứng đầu. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành. 

Bốn là: Quan tâm đầu tư và hướng các hoạt động về cơ sở; lắng nghe, tiếp thu ý kiến của Nhân dân; không ngừng xây dựng và phát triển văn hoá, con người; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

Năm là: Luôn xác định công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh là nhiệm vụ then chốt; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Những bài học kinh nghiệm quý báu trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ III sẽ tạo tiền đề, động lực quan trọng để Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khóa IV đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm xây dựng quận Long Biên phát triển bền vững, văn minh, hiện đại.

Kho tư liệu đại hội đảng các cấp 2020 - 2025

Bản quyền Cổng TTĐT: Quận Long Biên - TP Hà Nội.
Địa chỉ: Số 01, Vạn Hạnh, Quận Long Biên, TP Hà Nội.

Tel: (024) 38724033, Fax: 38724618
Email: ubnd_longbien@hanoi.gov.vn