Đảng bộ khối doanh nghiệp

Địa chỉ: Số 1 phố Vạn Hạnh - KĐT Việt Hưng - quận Long Biên - Hà Nội

Email: kdn_qulongbien@hanoi.gov.vn

A. CHỨC NĂNG:

Lãnh đạo các chi bộ đảng trong Đảng bộ Khối thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng chi bộ đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quận Long Biên  và các tổ chức chính trị-xã hội trong các doanh nghiệp vững mạnh; kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ Khối chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham mưu đề xuất với Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận về các chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn quận.

B. NHIỆM VỤ:

1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

- Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến đường lối, quan điểm, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Tuyên truyền, vận động đảng viên, người lao động, các thành viên hội đồng quản trị (hội đồng thành viên), tổng giám đốc (giám đốc) và các chức danh quản lý khác do điều lệ doanh nghiệp quy định chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, doanh nghiệp.

- Đề ra và lãnh đạo thực hiện các chủ trương, giải pháp đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức chính trị-xã hội trong doanh nghiệp; gắn kết công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ công tác chuyên môn. Lãnh đạo thực hiện chiến lược phát triển giai cấp công nhân theo nghị quyết Trung ương; đảm bảo Luật lao động và các quy định của pháp luật, chính sách đối với người lao động.

- Tham mưu, đề xuất với Quận ủy, Ủy ban nhân dân Quận những giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và các tổ chức chính trị-xã hội trong doanh nghiệp.

- Lãnh đạo thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy, chính quyền địa phương về phát triển kinh tế -xã hội, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ môi trường trên địa bàn doanh nghiệp đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh.

2. Lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

- Lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phổ biến, quán triệt kịp thời đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của doanh nghiệp để cán bộ, đảng viên, người lao động biết và thực hiện có hiệu quả.

- Giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, giữ gìn bản sắc dân tộc trong hội nhập quốc tế. Bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận, năng lực hoạt động thực tiễn, ý thức tổ chức kỷ luật cho cán bộ, đảng viên và người lao động.

- Lãnh đạo cán bộ, đảng viên, người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phát hiện và đấu tranh các quan điểm sai trái, các hành vi vi phạm pháp luật, kỷ luật lao động; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

3. Lãnh đạo công tác xây dựng tổ chức đảng và đảng viên

- Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

- Lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các chi bộ và toàn Đảng bộ về thực hiện Điều lệ Đảng, các quy định của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy về tổ chức sinh hoạt Đảng; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình; đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, làm tốt công tác quản lý đảng viên.

- Bồi dưỡng cấp ủy viên; lãnh đạo tổ chức thực hiện các giải pháp đẩy mạnh công tác xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức đảng, các tổ chức chính trị-xã hội trong doanh nghiệp; chú trọng công tác phát triển đảng viên, quan tâm kết nạp vào Đảng những đoàn viên, hội viên ưu tú của các tổ chức chính trị-xã hội, những người lao động trực tiếp, người lao động trẻ giỏi chuyên môn, nghiệp vụ và những người quản lý doanh nghiệp.

- Xây dựng Đảng ủy và các cấp ủy chi bộ có năng lực, hoạt động có hiệu quả. Thực hiện tốt công tác khen thưởng và kỷ luật đối với các tổ chức đảng và đảng viên theo quy định.

4. Công tác tổ chức, cán bộ

- Lãnh đạo, hướng dẫn, kiểm tra các chi bộ trực thuộc thực hiện các nghị quyết, quy chế, quy định, quyết định, quy trình về công tác tổ chức, cán bộ; quản lý, nhận xét, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng và thực hiện chính sách đối với cán bộ… theo phân cấp quản lý.

- Quan tâm bồi dưỡng đảng viên là người quản lý doanh nghiệp tham gia cấp ủy, ban chấp hành các tổ chức chính trị-xã hội trong doanh nghiệp. Chỉ đạo các chi ủy, chi bộ chủ động giới thiệu với quản lý doanh nghiệp những đảng viên, người lao động tiêu biểu để quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý của doanh nghiệp.

- Tham gia ý kiến về công tác cán bộ thuộc diện Ban thường vụ Quận ủy quản lý (khi có yêu cầu); đề nghị với Quận ủy về tổ chức bộ máy và cán bộ chuyên trách công tác đảng của Đảng bộ Khối.

5. Lãnh đạo và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát

 - Lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng; giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước; giữ vững đoàn kết nội bộ.

 - Chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những biểu hiện vi phạm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

6. Lãnh đạo các tổ chức chính trị-xã hội

 - Lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ xây dựng các tổ chức chính trị-xã hội trong doanh nghiệp vững mạnh, hoạt động đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan, điều lệ của doanh nghiệp, chức năng, nhiệm vụ theo luật định và điều lệ của mỗi tổ chức.

- Lãnh đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của người lao động để thực hiện đúng đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động, của nhà đầu tư.

- Động viên, khuyến khích, tạo điều kiện để các tổ chức chính trị-xã hội tham gia xây dựng và quản lý doanh nghiệp, đẩy mạnh các phong trào thi đua góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, doanh nghiệp.7. Lãnh đạo công tác bảo vệ chính trị nội bộ

Thực hiện và lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ trực thuộc thực hiện đúng các quy định của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy về công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

C. CƠ CẤU TỔ CHỨC:

Cán bộ cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận hiện có 04 đồng chí, trong đó có Đồng chí: Bí thư Đảng ủy; Phó bí thư Đảng ủy; cán bộ tổ chức đảng và cán bộ văn phòng.

D. LÃNH ĐẠO CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI

1.Đồng chí: Đinh Thị Bích Nguyệt - QUV, Bí thư Đảng ủy

Điện thoại: 0912.976.656

Email: dinhthibichnguyet_qulongbien@hanoi.gov.vn

2. Đồng chí: Nguyễn Văn Đông - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

Điện thoại: 0912.686.769

Email: nguyenvandong_longbien@hanoi.gov.vn