Đảng đoàn thể

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Ngày đăng 22/07/2022 | 14:35  | Lượt xem: 605

Ngày 21 và 22/7/2022, Quận ủy Long Biên tổ chức Hội nghị trực tuyến tiếp sóng từ Trung ương nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tại điểm cầu Hội trường Quận ủy, đồng chí Đường Hoài Nam - TUV, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Ngô Mạnh Điềm - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khóa IV; Trưởng, phó các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Quận ủy, Trung tâm Chính trị Quận, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Quận; Trưởng, phó các phòng thuộc UBND Quận; Bí thư các chi, đảng bộ khối Doanh nghiệp - HCSN trực thuộc Quận.

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến học tập NQTW5 tại điểm cầu Hội trường Quận ủy Long Biên

Các phường đã mở 42 điểm cầu tiếp sóng tại phường và các chi bộ trực thuộc. Tại điểm cầu các phường có các đồng chí là Ban chấp hành Đảng bộ Phường; Chủ tịch MTTQ và các đoàn thể phường; Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy. Một số đơn vị mở rộng thành phần đến các đồng chí là Tổ trưởng dân phố, Trưởng Ban công tác mặt trận, Chi hội trưởng đoàn thể TDP; Đảng viên đang sinh hoạt Đảng của Đảng bộ…

Ngoài 43 điểm cầu trên, còn có 23 điểm cầu tại các chi, đảng bộ khối Doanh nghiệp - Hành chính sự nghiệp tiếp sóng trực tiếp đến các đảng viên. Tổng số đại biểu tham dự tại 66 điểm cầu là 6.343 đảng viên.

Lãnh đạo chủ chốt Quận học tâp NQTW5

Tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư quán triệt nội dung 4 Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII):

- Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII “Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”;

- Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”;

- Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII “Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”;

- Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

Một số nội dung mới đã được trình bày trong các Nghị quyết, nhất là về quản lý và sử dụng đất đai, nếu thực hiện tốt sẽ tạo ra những chuyển biến rất tích cực. Đó là việc sẽ bãi bỏ khung giá đất, xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường; đối với những dự án phải thực hiện tái định cư thì phải tái định cư xong mới thu hồi đất; Nhà nước đảm bảo nguồn lực để quy hoạch các phân khu, ngành, lĩnh vực có sử dụng đất; kiên trì thực hiện cơ chế thảo luận trong chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa người dân và doanh nghiệp để xây dựng những khu đô thị và nhà ở thương mại... Nếu làm tốt những vấn đề được Trung ương nêu ra chắc chắn về mặt chính trị- xã hội sẽ có chuyển biến tốt; khiếu kiện, khiếu nại của người dân về đất đai sẽ giảm, cán bộ bị xử lý liên quan tới đất đai sẽ giảm.

Nghị quyết 21 về "Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới", đánh giá việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng là vấn đề hệ trọng, cần có đột phá một số khâu trong xây dựng tổ chức đảng và đảng viên; phải tạo ra sự đột phá trong đánh giá, xếp loại đối với tổ chức đảng, đảng viên một cách thực chất, phản ánh đúng hiện thực khách quan. Công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt nghị quyết cần được tiến hành thường xuyên, toàn diện, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hấp dẫn; phát huy vai trò “Đi trước mở đường, đi cùng phát triển, đi sau tổng kết” của ngành Tuyên giáo; vai trò của các cơ quan báo chí; sức mạnh tổng hợp của các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể quần chúng… để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ, thông suốt và tích cực triển khai thực hiện nghị quyết. Đồng thời, chú trọng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, định hướng dư luận xã hội trong quá trình thực hiện nghị quyết. Quá trình tổ chức thực hiện đòi hỏi phải có sự quyết tâm, năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, địa phương.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu ngay sau Hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức đảng phải nhanh chóng tổ chức tuyên truyền, nghiên cứu, học tập, quán triệt cho toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân thấm nhuần sâu sắc nội dung 4 Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5; nhất là những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, những vấn đề mới, cốt lõi trong các nghị quyết; thấy rõ 4 Nghị quyết này là những nội dung rất cơ bản, hệ trọng, liên quan mật thiết, tác động nhiều chiều đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội đất nước, đời sống của nhân dân, đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đủ năng lực, trình độ, uy tín để lãnh đạo đất nước. Đồng thời, khẩn trương nghiên cứu, cụ thể hóa nội dung 4 Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 thành kế hoạch, chương trình, đề án cụ thể, có sự phân công, phân nhiệm và lộ trình thực hiện rõ ràng, sát thực tiễn, khả thi, hiệu quả. Trong đó, phấn đấu đến năm 2023 phải hoàn thành sửa đổi Luật Đất đai năm 2013 và một số luật liên quan. Chú trọng chỉ đạo điểm, xây dựng mô hình thực hiện nghị quyết, trên cơ sở đó rút kinh nghiệm, nhân rộng những mô hình, điển hình, cách làm hay, phù hợp, hiệu quả trong thực tiễn; tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết, nâng tầm lý luận.

Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết ở các cấp, trên cơ sở các chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết đã được phê duyệt; kịp thời điều chỉnh chương trình, kế hoạch thực hiện cho phù hợp; nhắc nhở, phê bình, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân thực hiện không nghiêm túc, không hiệu quả. Tiếp tục đổi mới công tác thông tin, báo cáo, nắm chắc tiến độ thực hiện nghị quyết của các địa phương, đơn vị theo từng quý, năm, trên cơ sở triệt để ứng dụng công nghệ thông tin…

Trong 1,5 ngày tiếp sóng trực tiếp, Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã diễn ra nghiêm túc, đảm bảo chất lượng. Sau hội nghị này, các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Quận tiến hành quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết theo nội dung Kế hoạch 126-KH/QU, ngày 18/7/2022 của Quận ủy Long Biên đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Hình ảnh học tập NQTW5 tại các điểm cầu