Đảng đoàn thể

Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022)
Ngày đăng 25/07/2022 | 06:52  | Lượt xem: 419

Thực hiện Hướng dẫn số 62-HD/BTGTW ngày 27 tháng 6 năm 2022 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về “Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022)”, các chi, đảng bộ trong toàn quận tập trung tuyên truyền các nội dung như sau:

1. Tuyên truyền làm rõ lịch sử, ý nghĩa chính trị, xã hội và giá trị nhân văn của Ngày Thương binh - Liệt sỹ; khắc sâu đạo lý truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” cùa dân tộc; thể hiện sự trân trọng, biết ơn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đối với các thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng.

2. Quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng và tổ chức vận động toàn dân tham gia các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng”; kết quả và hạn chế, bất cập trong các chủ trương, chính sách cần phải bổ sung, hoàn thiện để đáp ứng với yêu cầu của thực tiễn.

3. Tuyên truyền những thành tựu nổi bật trong công tác thương binh, liệt sĩ, người có công trong cả nước và Thủ đô Hà Nội 75 năm qua, nhất là việc thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư (khóa XII) về “Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng”, Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường chỉ đạo thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng”; những kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, việc thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi đối với người có công, chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng của Thành phố, các cấp, ngành, địa phương; công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; việc khơi dậy và phát huy tinh thần tự lực, tự cường của các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng...; đấu tranh, phê phán những biểu hiện tiêu cực trong thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi đối với thương binh, liệt sĩ và người có công; chủ động rà soát và đề xuất những kiến nghị, giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác thương binh, liệt sĩ và các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng,...

4. Biểu dương những thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng vượt khó vươn lên, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chung sức giúp đỡ các gia đình chính sách khắc phục khó khăn, cải thiện cuộc sống.

5. Giáo dục thế hệ trẻ lòng biết ơn sâu sắc và sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc; tích cực tham gia phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, hiệu quả, bồi đắp lòng tự hào, giữ gìn và phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc; các hoạt động thăm hỏi, tặng quà thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng và công tác quản lý, cải tạo, nâng cấp, trùng tu các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn Quận.

Đồng thời, tổ chức các hoạt động tuyên truyền như:

1. Tổ chức các hội nghị: Gặp mặt, thăm hỏi thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng; tổ chức hội nghị biểu dương những gương điển hình tiên tiến trong thực hiện các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”; tổ chức tọa đàm, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giáo dục truyền thống lịch sử và đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thương binh, liệt sỹ... Căn cứ điều kiện cụ thể, các địa phương, đơn vị lựa chọn tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm phù hợp.

2. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức: Thông qua cổng thông tin điện tử Quận, phường, tuyên truyền trực quan; hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên và sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội; các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao; chú trọng tuyên truyền cho đối tượng là thanh niên, học sinh, sinh viên.

3. Tuyên truyền các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”  theo Kế hoạch số 202/KH-UBND ngày 19/4/2022 của UBND quận Long Biên.