Đảng đoàn thể

Hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn năm 2010
Ngày đăng 26/05/2010 | 00:00  | Lượt xem: 506

           Ngày 29/12/2009, Ban Tuyên giáo Quận ủy Long Biên xây dựng và ban hành Hướng dẫn số 23-HD/BTGQU về tuyên truyền các ngày lễ lớn năm 2010.

 

QUẬN ỦY LONG BIÊN
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số  23-HD/BTGQU
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hà Nội, ngày 29  tháng 12 năm 2009

HƯỚNG DẪN
Tuyên truyền các ngày lễ lớn năm 2010
-----------------
Thực hiện Hướng dẫn số 91-HD/BTGTW, ngày 4/12/2009 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Hướng dẫn số 41-HD/BTGTU, ngày 17/12/2009 của Ban Tuyên giáo Trung ương và sự chỉ đạo của Thường trực Quận uỷ, Ban Tuyên giáo Quận uỷ hướng dẫn công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn năm 2010 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
- Tuyên truyền, giáo dục các ngày lễ lớn năm 2010 nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường của dân tộc; khẳng định quyết tâm đi theo con đường xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.
- Tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong xã hội đối với những chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng.
- Khẳng định những thành tựu của nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong công cuộc đổi mới đất nước; bồi dưỡng, nâng cao nghĩa vụ, trách nhiệm công dân trong giai đoạn mới.
- Tạo không khí phấn khởi trong xã hội, cổ vũ động viên toàn Đảng bộ và nhân dân đẩy mạnh thi đua yêu nước, tích cực lao động, sản xuất, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Quận.
- Kết hợp kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2010 với các sự kiện lớn của địa phương, đơn vị; với kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội gắn với đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong các cấp, các ngành từ Quận tới cơ sở.
- Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cần được tổ chức thống nhất, đồng bộ, chu đáo, thiết thực, mang tính quần chúng sâu rộng, tạo được khí thế cách mạng, bảo đảm an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức, lãng phí.
 II. CÁC NGÀY LỄ LỚN.
1. Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2010).
1.1. Nội dung tuyên truyền:
- Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với thành quả cách mạng Việt Nam 80 năm qua; kiên trì nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển đất nước theo mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh”.
- Nâng cao niềm tự hào về truyền thống 80 năm đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân ta; bồi dưỡng nhận thức về lý luận Đảng cầm quyền và kinh nghiệm xây dựng Đảng qua 80 năm trưởng thành, phát triển.
- Tuyên truyền nhiệm vụ, giải pháp lớn của công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ X, nghị quyết các hội nghị Trung ương (khoá X); kết quả thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2009 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2010.
- Tuyên truyền hoạt động của các chi, đảng bộ cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu đảng bộ Quận lần II, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 15 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11.
- Tuyên truyền hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng ở các cấp, các ngành gắn với hoạt động mừng Xuân Canh Dần và triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ANQP ở địa phương, cơ sở.
- Tuyên truyền các nội dung đón Tết, vui Xuân an toàn, tiết kiệm, giữ gìn phong tục, tập quán tốt đẹp, tích cực xây dựng nếp sống văn minh đô thị, bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp.
1.2. Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục:
- Cấp quận tổ chức tổng kết công tác xây dựng đảng gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thực hiện theo sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận ủy.
- Các trường học trên địa bàn Quận tuỳ theo điều kiện tổ chức hội thảo, toạ đàm, nói chuyện truyền thống, góp phần khẳng định thành tựu vĩ đại của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Các tổ chức cơ sở đảng sinh hoạt chuyên đề theo Đề cương kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị vào dịp cuối năm đánh giá chất lượng công tác xây dựng Đảng thời gian qua và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.
- Các tổ chức chính trị- xã hội, cơ quan, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang… tuỳ theo điều kiện, tổ chức toạ đàm, hội thảo, thi tìm hiểu về lịch sử 80 năm của Đảng.
- Đảng ủy các phường tổ chức các hoạt động tôn vinh đảng viên lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lao động và Anh hùng lực lượng vũ trang; khen ngợi, biểu dương đảng viên có thành tích trong học tập, lao động, chiến đấu; rà soát giải quyết chế độ chính sách cho đảng viên lâu năm có nhiều cống hiến; trao huy hiệu Đảng, kết nạp đảng viên mới, tổ chức gặp mặt các thế hệ đảng viên; thi tìm hiểu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và lịch sử đảng bộ địa phương.
2. Kỷ niệm Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mồng 10 tháng 3 âm lịch năm 2010).
2.1. Nội dung tuyên truyền:
- Giáo dục truyền thống lịch sử, văn hoá dân tộc, đạo lý hướng về cội nguồn; bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần nhân ái; phát huy ý chí tự cường, tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng, đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động, sản xuất; xây dựng ý chí, quyết tâm, bản lĩnh chinh phục thiên nhiên, làm chủ công nghệ, khoa học - kỹ thuật của con người Việt Nam trong thời đại mới.
- Tuyên truyền quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc. Kết quả các chương trình kinh tế, xã hội, văn hoá của Hà Nội.
- Cổ vũ các tầng lớp nhân dân, kiều bào hướng về cội nguồn dân tộc, chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước Việt Nam giàu đẹp, văn minh.
2.2. Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục:
- Tổ chức sinh hoạt vui chơi, hoạt động văn hoá, văn nghệ tại cơ sở.
 3. Kỷ niệm 140 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870-22/4/2010).
3.1. Nội dung tuyên truyền:
- Thân thế, sự nghiệp V.I.Lênin, lãnh tụ vĩ đại của cách mạng XHCN tháng Mười Nga, của phong trào cộng sản và công nhân thế giới.
- Di sản tư tưởng, lý luận quý báu của V.I.Lênin.
- Sự vận dụng sáng tạo tư tưởng của V.I.Lênin vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới.
3.2. Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục:
- Biên soạn tin, bài tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh phường.
- Tổ chức Hội nghị tuyên truyền trong hệ thống trường cao đẳng, đại học trên địa bàn.
4. Kỷ niệm 35 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2010).
4.1. Nội dung tuyên truyền:
- Vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của sự kiện chiến thắng đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc và lịch sử phong trào cách mạng vô sản thế giới.
- Thành tựu của công cuộc tái thiết đất nước sau chiến tranh, của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế. Bài học về phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và công cuộc đổi mới đất nước.
- Kết quả giải quyết chế độ, chính sách cho các thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công trong kháng chiến, việc khắc phục hậu quả sau chiến tranh; gương nhân dân tích cực tham gia tìm kiếm hài cốt liệt sĩ; phát huy nghĩa tình đồng đội, sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia vào giải quyết hậu quả chiến tranh.
- Vị thế chính trị, ngoại giao của Việt Nam trên trường quốc tế và bước tiến trong quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực giữa Việt Nam - Hoa Kỳ.
- Quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
4.2. Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục:
- Tổ chức mít tinh kỷ niệm cấp Quận theo sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận ủy.
- Ngành lao động Thương binh và Xã hội, Ban chỉ huy Quận sự, Công an Quận chỉ đạo, tổ chức các hoạt động gặp gỡ, thăm hỏi, tôn vinh, biểu dương những người đã tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; nghiên cứu, giải quyết những trường hợp vướng mắc; xúc tiến các chương trình, dự án trợ giúp đối tượng chính sách thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng.
- Ngành Giáo dục và Đào tạo, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Quận tổ chức hội nghị gặp gỡ điển hình tiên tiến, gương tuổi trẻ sáng tạo trong học tập, lao động và chiến đấu có năm sinh từ năm 1975 trở lại đây.
- Khối các trường đại học, cao đẳng, trung học đóng trên địa bàn tuỳ theo điều kiện tổ chức hội thảo, toạ đàm, sinh hoạt chuyên đề về những giá trị lịch sử của chiến thắng 30/4, thành quả cách mạng 35 năm qua và nhiệm vụ xây dựng đất nước hiện nay.
- Đảng ủy các phường chỉ đạo nội dung sinh hoạt chuyên đề ôn lại lịch sử cách mạng, tham quan các di tích chiến trường xưa; có nhiều hoạt động thiết thực hướng tới các gia đình thương binh - liệt sĩ, người có công với cách mạng; khuyến khích các hoạt động tương trợ đồng đội trong giải quyết việc làm, đời sống, học tập; trùng tu, tôn tạo những di tích lịch sử và đầu tư xây dựng một số hạng mục công trình phục vụ dân sinh và đợt kỷ niệm.
5. Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2010), 20 năm Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá Liên Hợp Quốc (UNESCO) công nhận Hồ Chí Minh là “Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hoá kiệt xuất Việt Nam” (1990-2010).
 5.1. Nội dung tuyên truyền:
- Cuộc đời, tấm gương đạo đức cách mạng và cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh với dân tộc, đất nước, cách mạng Việt Nam và cách mạng vô sản thế giới. Tình cảm của nhân dân Việt Nam và thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đấu tranh bác bỏ các luận điệu xuyên tạc của các thế lực phản động về thân thế, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh.
- Ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước giai đoạn hiện nay.
- Trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong việc thực hiện Di chúc của Người.
5.2. Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục.
- Tổ chức hội thảo, tuyên truyền trong hệ thống trường học, gắn với thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2010.
- Đảng ủy phường quan tâm chỉ đạo công tác đầu tư trùng tu, tôn tạo tượng đài, nhà tưởng niệm Bác Hồ, tổ chức lễ dâng hương, báo công tại các khu di tích như: K9; nhà lưu niệm Bác Hồ.
- Đài truyền thanh phường đưa tin về các hoạt động kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn với Kế hoạch triển khai Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2010 và học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”.
6. Kỷ niệm 95 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (1/7/1915- 1/7/2010).
6.1. Nội dung tuyên truyền:
- Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Nguyễn Văn Linh.
- Những cống hiến của đồng chí Nguyễn Văn Linh đối với cách mạng Việt Nam, nhất là trong giai đoạn đầu của công cuộc đổi mới đất nước.
 6.2. Các hoạt động kỷ niệm:
- Đài truyền thanh phường tuyên truyền thân thế, sự nghiệp của đồng chí Nguyễn Văn Linh.
- Các cấp đoàn từ Quận tới cơ sở căn cứ vào điều kiện của đơn vị tổ chức hội thảo, hội nghị tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp của đồng chí Nguyễn Văn Linh.
7. Kỷ niệm 80 năm: Ngày truyền thống Văn phòng cấp uỷ Đảng (18/10/1930- 18/10/2010), Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930- 14/10/2010), Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (1/8/1930- 1/8/2010), Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930- 15/10/2010).
Thực hiện theo kế hoạch của Văn phòng cấp ủy  và các Ban Đảng về tổ chức Ngày truyền thống. Ban  Tuyên giáo đã có Hướng dẫn số 22 -HD/BTGQU, ngày 13/10/2009.
8. Kỷ niệm 65 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945- 19/8/2010) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945- 2/9/2010).
8.1. Nội dung tuyên truyền:
-  Tầm vóc, ý nghĩa lịch sử của sự kiện; những thành tựu đạt được 65 năm qua của Cách mạng Việt Nam; những bài học lớn về xây dựng chính quyền của dân, do dân, vì dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng.
- Nâng cao nhận thức trách nhiệm tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; tuyên truyền, giáo dục nâng cao kiến thức pháp luật và giáo dục ý thức chấp hành Hiến pháp, pháp luật cho mọi người dân; giáo dục tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân cho đảng viên, cán bộ, công chức.
- Những kết quả và phương hướng, nhiệm vụ trong cải cách tư pháp, cải cách hành chính, sửa đổi lối làm việc của cán bộ công chức theo tinh thần trọng dân, vì dân, phục vụ dân.
8.2. Các hoạt động kỷ niệm:
- Cấp quận tổ chức các chương trình văn hoá, văn nghệ, chiếu phim về chủ đề ca ngợi đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc.
- Đài truyền thanh phường tuyên truyền ý nghĩa, lịch sử; lựa chọn tin, bài biểu dương cá nhân, đơn vị, địa phương có thành tích trong lao động, sản xuất, học tập, chiến đấu, cổ vũ các phong trào thi đua điển hình được phát động nhân dịp kỷ niệm 65 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, phong trào thi đua yêu nước được phát động tại cơ cở.
9. Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân (19/8/1945-19/8/2010) và 5 năm Ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2010):
9.1. Nội dung tuyên truyền:
- Truyền thống vẻ vang của Công an nhân dân qua các giai đoạn cách mạng Việt Nam và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Tuyên truyền bản chất, truyền thống tốt đẹp của công an nhân dân qua đó củng cố niềm tự hào và tin yêu của nhân dân đối với lực lượng công an nhân dân và quân đội nhân dân.
- Nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình hiện nay; giáo dục tinh thần cảnh giác cách mạng, chống âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch; động viên toàn dân tham gia các phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.
- Tuyên truyền các phong trào thi đua lập thành tích của ngành công an hướng về ngày kỷ niệm; thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”; những thành tích và chiến công tiêu biểu của các đơn vị, cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua, điển hình tiên tiến, mô hình mới… trong lĩnh vực an ninh, trật tự của lực lượng công an nhân dân; biểu dương, tôn vinh những tấm gương dũng cảm hy sinh, tận tuỵ vì dân của cán bộ, chiến sỹ công an nhân dân.
9.2. Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục:
- Mở đợt sinh hoạt chính trị trong toàn ngành công an giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ về truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc, ôn lại truyền thống và xác định nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng công an trong giai đoạn cách mạng mới. Tổ chức gặp mặt, thăm hỏi các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã cống hiến trong ngành; quan tâm giải quyết chế độ chính sách cho các thương binh, gia đình liệt sĩ.
- Phát động thi đua yêu nước về chủ đề lực lượng công an nhân dân làm theo lời Bác và trong nhân dân về chủ đề toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc; tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến ở các đơn vị, địa phương.
10. Kỷ niệm 80 năm Xô Viết - Nghệ Tĩnh (12/9/1930- 12/9/2010).
10.1. Nội dung tuyên truyền:
- Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về truyền thống yêu nước, cách mạng kiên cường, bất khuất của Đảng bộ và nhân dân Nghệ An, Hà Tĩnh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, nhất là Cao trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh năm 1930-1931; thành tựu xây dựng Đảng, phát triển kinh tế- xã hội, văn hoá của Đảng bộ và nhân dân Nghệ An, Hà Tĩnh qua các thời kỳ.
- Giáo dục cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân lòng tự hào về truyền thống cách mạng, nêu cao ý chí quyết tâm xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp, văn minh.
- Tuyên truyền các hoạt động thi đua yêu nước của các cấp, các ngành từ Quận tới cơ sở hướng về niệm tinh thần cách mạng Xô Viết - Nghệ Tĩnh.
10.2. Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục:
- Các đơn vị tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên, nhân dân hành hương về địa chỉ đỏ, dâng hoa tưởng niệm tại các nghĩa trang liệt sĩ và Khu di tích lịch sử Xô Viết- Nghệ Tĩnh.
- Đài truyền thanh phường tuyên truyền ngày kỷ niệm.
11. Kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội (1010-2010).
Theo Hướng dẫn số 17-HD/BTGQU, ngày 04/5/2009 và Kế hoạch số 12 –KH/BTGQU, ngày 06/10/2009 của Ban Tuyên giáo Quận ủy.
12. Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2010)
12.1. Nội dung tuyên truyền:
- Bối cảnh lịch sử ra đời, quá trình 80 năm xây dựng và phát triển của Hội Nông dân Việt Nam, những đóng góp của Hội đối với tiến trình chung của cách mạng Việt Nam.
- Vai trò, nhiệm vụ của giai cấp nông dân và của Hội Nông dân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế.
- Những văn bản của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Hội Nông dân Việt Nam; truyền thống của Hội nông dân thành phố Hà Nội.
- Phương hướng, nhiệm vụ, các chương trình, kế hoạch hoạt động thời gian tới của Hội.
12.2. Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục:
Hội Nông dân Quận căn cứ chỉ thị, kế hoạch của Hội Nông dân Thành phố, chương trình hành động số 19 của Ban Thường vụ Quận ủy, ngày 17/11/2008 về thực hiện Nghị quyết Trung ương VII, khoá X của Quận chuyển DCCKT trong SX nông nghiệp và nâng cao đời sống nông dân để tổ chức các hoạt động kỷ niệm thiết thực, chú trọng đánh giá, sơ kết các hoạt động của Hội và biểu dương những nông dân có thành tích trong lao động sản xuất; giao lưu giữa doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp với các nông dân điển hình tiên tiến trên địa bàn.
13. Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930- 20/10/2010):
13.1. Nội dung tuyên truyền:
- Sự ra đời, quá trình phát triển của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 80 năm qua; những đóng góp của Hội và các tầng lớp phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- Phương hướng, nhiệm vụ, các chương trình hoạt động thời gian tới của Hội.
13.2. Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục:
- Hội phụ nữ Quận xây dựng đề cương tuyên truyền chỉ đạo, tổ chức các hoạt động mang tính chất ngày hội cho các cấp Hội phụ nữ cơ sở.
- Đài truyền thanh phường căn cứ đề cương tuyên truyền sự kiện này.
14. Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930- 18/11/2010)
14.1. Nội dung tuyên truyền:
- Ý nghĩa lịch sử, vai trò, vị trí, những đóng góp to lớn của Mặt trận Dân tộc Thống nhất trong tiến trình của cách mạng Việt Nam.
- Tuyên truyền và giáo dục bài học lớn về đại đoàn kết toàn dân tộc, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, tôn giáo trên cơ sở củng cố khối liên minh công – nông - trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về “đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, thành công, đại thành công”.
- Tuyên truyền nâng cao trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc thời kỳ mới.
14.2. Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục:
- Mặt trận Tổ quốc các cấp tổ chức sinh hoạt kỷ niệm gắn với việc kiểm điểm kết quả hoạt động năm 2010; tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp….
-  Tổ chức gặp mặt cán bộ Mặt trận qua các thời kỳ, tổ chức một số hội thảo để làm sâu sắc hơn những quan điểm của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong thời kỳ hội nhập quốc tế.
- Tổ chức ngày hội đoàn kết toàn dân ở khu dân cư, tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến một số cuộc vận động lớn như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, “Ngày vì người nghèo”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…
15. Kỷ niệm 70 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940-23/11/2010)
15.1. Nội dung tuyên truyền:
- Vị trí, vai trò của cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ trong thành quả vĩ đại của cách mạng Việt Nam.
- Thành tựu 70 năm phát huy truyền thống đấu tranh cách mạng và xây dựng quê hương của Đảng bộ và nhân dân các địa phương tham gia khởi nghĩa Nam Kỳ.
15.2. Hoạt động tuyên truyền, giáo dục:
- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm phù hợp, tạo khí thế sôi nổi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân hướng về ngày kỷ niệm; thăm hỏi, động viên các gia đình liệt sĩ, thương binh, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng; gặp mặt cán bộ lão thành cách mạng, các nhân chứng lịch sử….
- Các địa phương, đơn vị tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên, nhân dân hành hương về địa chỉ đỏ, dâng hoa tưởng niệm tại các nghĩa trang liệt sĩ và khu di tích.
16. Kỷ niệm 190 năm Ngày sinh Ph. Ănghen (28/11/1820-28/11/20101)
16.1. Nội dung tuyên truyền:
- Cuộc đời và sự nghiệp của Ph.Ănghen.
- Những đóng góp của Ph.Ănghen với sự phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học và giai cấp công nhân.
- Sự vận dụng sáng tạo tư tưởng Mác, Ănghen đối với sự nghiệp cách mạng và đổi mới ở Việt Nam.
16.2. Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục:
- Đài truyền thanh phường căn cứ đề cương để tuyên truyền sự kiện này.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Ban Tuyên giáo Quận ủy:
 - Tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo chính quyền, ban, ngành, đoàn thể xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2010 gắn với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trọng tâm của Quận thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp và các ngày lễ lớn của đất nước và Thủ đô.
- Chỉ đạo đội ngũ cán bộ tuyên giáo cơ sở tham mưu giúp cấp ủy xây dựng kế hoạch tuyên truyền các ngày lễ lớn năm 2010; định hướng nội dung nắm bắt tình hình dư luận xã hội tới cộng tác viên dư luận xã hội của Quận và cơ sở.
- Phối hợp với các phòng, ban, ngành thẩm định tin, bài tuyên truyền và duyệt đưa tin trên cổng giao tiếp điện tử của Quận; chỉ đạo đôn đốc, kiểm tra việc triển khai, tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên địa bàn Quận.
2. Phòng Văn hoá và Thông tin:
- Căn cứ Hướng dẫn, chỉ đạo theo ngành dọc và các đơn vị chức năng tổ chức hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, triển lãm, chiếu phim… phục vụ nhân dân. Tăng cường thông tin, cổ động trực quan, panô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long và kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2010 ở khu trung tâm, địa bàn trọng điểm.
- Chỉ đạo Đài truyền thanh phường tăng thời lượng những chương trình giáo dục truyền thống, lịch sử; tăng chuyên mục, tin, bài về các ngày lễ lớn của đất nước, Thủ đô; đưa tin trên cổng giao tiếp điện tử, truyền hình, phát thanh trực tiếp một số hoạt động lớn của Quận.
3. MTTQ và các đoàn thể Quận:
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng đề cương, kế hoạch tuyên truyền của đơn vị và triển khai tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động tới cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công nhân viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.
4. Quận đoàn Long Biên:
Hướng dẫn cụ thể cho đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên trên địa bàn tổ chức kỷ niệm phù hợp với đặc thù, điều kiện của từng đối tượng; tăng cường hoạt động về nguồn, giao lưu, học tập tại các địa danh lịch sử cách mạng, giao lưu với các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh, sĩ quan, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam...
5. Các chi, đảng bộ cơ sở:
Căn cứ hướng dẫn tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền tới các chi bộ trực thuộc; chỉ đạo chính quyền, đoàn thể tổ chức triển khai có hiệu quả mục đích, yêu cầu và nội dung công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn năm 2010.
IV. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN.
1. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Canh Dần!
2. Nhiệt liệt chào mừng 80 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2010).
3. Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam muôn năm!
4. Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN!
5. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích thiết thực chào mừng 80 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam!
6. Tinh thần Ngày chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 1/5 bất diệt!
7. Người người thi đua, ngành ngành thi đua làm nhiều việc tốt vì một nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh!
8. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2010.
9. Nhiệt liệt chào mừng 65 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9!
10. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XV!
11. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Long Biên lần thứ II
12. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng!
13. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng!
14. Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng!
15. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”!
16. Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!
17. Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hoá kiệt xuất của Việt Nam!
18. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng!
19. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh!
20. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
21. Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
22. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
 

Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo TU              Để
- TTQU                                  báo cáo
- Đ/c Trần Thị Ngọc - PCT UBND Quận;         Để
- Văn phòng QU, UBND Quận;                     phối hợp             
- Các phòng, ban, ngành, MTTQ và              thực hiện
các đoàn thể Quận;                       
- Các chi, đảng bộ cơ sở  (để thực hiện);      
- Lưu BTGQU.                              
K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRUỞNG BAN
 
 
(đã ký)
 
 
 
Nguyễn Thế Thạch