Đảng đoàn thể

HỘI NGHỊ LẦN THỨ 21 BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUẬN KHÓA I: NGHIÊM TÚC KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO GIAI ĐOẠN 2005-2010.
Ngày đăng 14/07/2010 | 00:00  | Lượt xem: 479

Ngày 12/ 7 /2010, Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khoá I đã tiến hành Hội nghị lần thứ 21. Dự hội nghị có các đồng chí đại diện các ban xây dựng Đảng Thành uỷ, trưởng, phó trưởng các ban xây dựng đảng Quận uỷ, Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể quận và các Bí thư Đảng uỷ phường. Đồng chí Trần Văn Thanh - Thành uỷ viên, Bí thư Quận uỷ chủ trì và kết luận hội nghị.

Đ/c Ngô Văn Quý - Phó Bí thư QU: Báo cáo chương trình làm việc của hội nghị.

 

Hội nghị đã thảo luận, kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ quận khoá I nhiệm kỳ 2005-2010 và thống nhất: Những thành tích quan trọng trên tất cả các lĩnh vực công tác trong nhiệm kỳ qua khẳng định vai trò lãnh đạo, sự chủ động trong công tác chỉ đạo của Ban Chấp hành đảng bộ quận với mục tiêu tập trung phát triển đô thị nhanh và bền vững. Ban Chấp hành đã lãnh đạo, tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ, có kết quả các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng, chính quyền, các đoàn thể chính tri-xã hội của quận. Căn cứ vào Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, quận ủy đã xây dựng các chương trình, kế hoạch để tập trung chỉ đạo. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực được duy trì nề nếp theo định kỳ và kế hoạch công tác cụ thể từng thời gian. Sức mạnh, trí tuệ tập thể của Ban Chấp hành được phát huy, trách nhiệm cá nhân của từng cấp ủy viên được đề cao theo nhiệm vụ và địa bàn được phân công phụ trách. Nội dung, phương thức lãnh đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực được đổi mới theo hướng chủ động, sáng tạo, rõ người, rõ việc. Nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình được thực hiện tốt góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, củng cố được mối quan hệ đoàn kết, thống nhất trong Ban Chấp hành, Ban thường vụ, Thường trực. Nhìn chung các đồng chí trong Ban Chấp hành đảng bộ quận đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức và lối sống lành mạnh, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tín nhiệm.

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận uỷ nghiêm túc chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ 2005-2010, đó là:

- Chưa có những giải pháp hiệu quả thu hút đầu tư để phát triển công nghiệp, dịch vụ có chất lượng cao phù hợp với kinh tế đô thị. Lãnh đạo chuyển đổi sản xuất nông nghiệp theo hướng đô thị sinh thái, gắn với phát triển dịch vụ, nhất là với phát triển du lịch còn chậm; Lãnh đạo phát triển hạ tầng khung, sự khớp nối giao thông còn hạn chế, chưa quyết liệt, chưa đáp ứng sự phát triển nhanh của quận. Quản lý đô thị, đất đai còn bất cập so với yêu cầu, nhiệm vụ; Việc dạy nghề, chuyển đổi nghề nghiệp còn khó khăn, chưa đạt chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ quận lần thứ nhất đề ra. Ô nhiễm môi trường ngày càng trở nên bức xúc.

- Việc đánh giá, sơ kết, tổng kết một số chuyên đề công tác, chỉ thị, nghị quyết của cấp uỷ cấp trên còn hình thức, chưa thiết thực, hiệu quả; Một số khâu trong công tác cán bộ, nhất là đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo quy hoạch còn hạn chế nên khi cần luân chuyển, sắp xếp, kiện toàn cán bộ chủ chốt của quận, phường còn khó khăn; Công tác kiểm tra, giám sát cấp ủy viên cùng cấp, kiểm tra việc thực hiện các kết luận của Ban Thường vụ Quận uỷ chưa được thực hiện tốt.

- Một số chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết còn dài, thiếu cụ thể, thiếu tính khả thi nên khó tổ chức thực hiện, hiệu quả của việc kiểm tra, đánh giá, sơ tổng kết rút kinh nghiệm còn hạn chế; Chưa có nhiều hội nghị Ban Chấp hành thảo luận sâu các chuyên đề để tập trung lãnh đạo.

Đ/c Vũ Đức Bảo - Chủ tịch UBND Quận: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội sáu tháng đầu năm và nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2010.

Đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo sáu tháng đầu năm, Ban Chấp hành Đảng bộ quận thống nhất đã chủ động, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị đánh giá tổng kết công tác năm 2009, định hướng, tháo gỡ khó khăn triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2010. Duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, đảm bảo thu ngân sách theo kế hoạch. Cơ bản đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án với tiến độ giải ngân đảm bảo, nhiều gói thầu nhỏ trong một số dự án quan trọng được thực hiện nhanh. Triển khai thực hiện nhiều đề án trong công tác quản lý đất đai, quản lý đô thị, hoạt động văn hoá - xã hội. Đảm bảo an ninh, quốc phòng trên địa bàn. Hoàn thành tổ chức Đại hội Đảng cơ sở đúng quy định, yêu cầu của Trung ương, Thành uỷ. Tích cực chuẩn bị các nội dung tổ chức Đại hội II Đảng bộ quận.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Quận uỷ còn một số tồn tại, hạn chế, đó là: Hiệu quả thực hiện các dự án chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn thấp, một số phương án thực hiện chưa đúng nội dung phê duyệt; còn xẩy ra vi phạm trong quản lý đất đai, nhất là khu vực vùng bãi; tỉ lệ hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết chưa đúng thời hạn còn cao. Việc chỉ đạo tổng kết các chương trình công tác toàn khóa của Quận ủy chậm so với kế hoạch. Trong quá trình chỉ đạo đại hội cơ sở, Ban Thường vụ đã quan tâm chỉ đạo xây dựng báo cáo chính trị, song chất lượng Dự thảo Báo cáo chính trị của một số cơ sở chưa cao; việc đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị của Đảng bộ quận và văn kiện đại hội Đảng XI còn chưa được chú trọng. Quá trình chuẩn bị đại hội, có cơ sở để xẩy ra sai phạm, tạo dư luận không tốt trong quá trình tổ chức đại hội.

Về nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2010, Quận uỷ xác định tập trung cao cho việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ quận lần thứ II, các hoạt động chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Đồng thời, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2010, đảm bảo hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ nhất Đảng bộ quận đề ra, tạo tiền đề quan trọng bước vào thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2010-2015.

Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Đảng bộ quận đã kiện toàn, bổ sung 02 đồng chí vào Uỷ ban Kiểm tra Quận uỷ khóa I (nhiệm kỳ 2005-2010).