DANH MỤC TTHC

Danh mục Thủ tục hành chính cấp Quận
Ngày đăng 07/09/2020 | 09:39  | Lượt xem: 2595

 

STT

Tên thủ tục

Văn bản căn cứ

Mức DVC

Liên thông

Ghi chú

Danh mục

Quy trình

 

23

LĨNH VỰC GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO

 

 

 

 

 

 

1

Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục

1510/QĐ-UBND ngày 14/4/2020

2876/QĐ-UBND ngày 02/7/2020

Mức 4

 

 

 

2

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục

1510/QĐ-UBND ngày 14/4/2020

2876/QĐ-UBND ngày 02/7/2020

Mức 4

 

 

 

3

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại

1510/QĐ-UBND ngày 14/4/2020

2876/QĐ-UBND ngày 02/7/2020

Mức 4

 

 

 

4

Sát nhập, chia, tách trường trung học cơ sở

1510/QĐ-UBND ngày 14/4/2020

2876/QĐ-UBND ngày 02/7/2020

Mức 4

 

 

 

5

Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường)

1510/QĐ-UBND ngày 14/4/2020

2876/QĐ-UBND ngày 02/7/2020

Mức 4

 

 

 

6

Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục

1510/QĐ-UBND ngày 14/4/2020

2876/QĐ-UBND ngày 02/7/2020

Mức 4

 

 

 

7

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục

1510/QĐ-UBND ngày 14/4/2020

2876/QĐ-UBND ngày 02/7/2020

Mức 4

 

 

 

8

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại

1510/QĐ-UBND ngày 14/4/2020

2876/QĐ-UBND ngày 02/7/2020

Mức 4

 

 

 

9

Sát nhập, chia, tách trường tiểu học

1510/QĐ-UBND ngày 14/4/2020

2876/QĐ-UBND ngày 02/7/2020

Mức 4

 

 

 

10

Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường)

1510/QĐ-UBND ngày 14/4/2020

2876/QĐ-UBND ngày 02/7/2020

Mức 4

 

 

 

11

Thành lập trung tâm học tập cộng đồng

1510/QĐ-UBND ngày 14/4/2020

2876/QĐ-UBND ngày 02/7/2020

Mức 4

 

 

 

12

Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại

1510/QĐ-UBND ngày 14/4/2020

2876/QĐ-UBND ngày 02/7/2020

Mức 4

 

 

 

13

Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục

1510/QĐ-UBND ngày 14/4/2020

2876/QĐ-UBND ngày 02/7/2020

Mức 4

 

 

 

14

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục

1510/QĐ-UBND ngày 14/4/2020

2876/QĐ-UBND ngày 02/7/2020

Mức 4

 

 

 

15

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại

1510/QĐ-UBND ngày 14/4/2020

2876/QĐ-UBND ngày 02/7/2020

Mức 4

 

 

 

16

Sát nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

1510/QĐ-UBND ngày 14/4/2020

2876/QĐ-UBND ngày 02/7/2020

Mức 4

 

 

 

17

Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường)

1510/QĐ-UBND ngày 14/4/2020

2876/QĐ-UBND ngày 02/7/2020

Mức 4

 

 

 

18

Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

1510/QĐ-UBND ngày 14/4/2020

2876/QĐ-UBND ngày 02/7/2020

Mức 4

 

 

 

19

Quy trình đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" cấp xã

1510/QĐ-UBND ngày 14/4/2020

2876/QĐ-UBND ngày 02/7/2020

Mức 4

 

 

 

20

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

1510/QĐ-UBND ngày 14/4/2020

2876/QĐ-UBND ngày 02/7/2020

Mức 4

 

 

 

21

Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo

5039/QĐ-UBND ngày 10/11/2020

2876/QĐ-UBND ngày 02/7/2020

Mức 4

 

 

 

22

Trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp

5039/QĐ-UBND ngày 10/11/2020

 

Mức 2

 

 

 

23

Hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp

5039/QĐ-UBND ngày 10/11/2020

 

Mức 2

 

 

 

5

LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

 

 

 

 

 

 

1

Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

1771/QĐ-UBND ngày 29/4/2020

2390/QĐ-UBND ngày 10/6/2020

Mức 2

 

 

 

2

Thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp huyện

 

25/QĐ-UBND ngày 03/01/2020

Mức 4

 

 

 

3

Miễn nhiệm chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp huyện

6395/QĐ-UBND ngày 23/11/2018

 

Mức 4

 

 

 

4

Cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp huyện

6395/QĐ-UBND ngày 23/11/2018

 

Mức 4

 

 

 

5

Hỗ trợ chi phí học nghề trình độ trung cấp, cao đẳng; hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cho người lao động bị thu hồi đất

 

993/QĐ-UBND ngày 29/02/2016

Mức 4

 

 

 

3

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG

 

 

 

 

 

 

1

Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19

5561/QĐ-UBND ngày 08/12/2020

2855/QĐ-UBND ngày 30/6/2020

Mức 4

 

Cổng dịch vụ công Quốc gia

 

2

Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp

6395/QĐ-UBND ngày 23/11/2018

 

Mức 4

 

 

 

3

Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền

6395/QĐ-UBND ngày 23/11/2018

 

Mức 2

 

 

 

11

LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI

 

 

 

 

 

 

1

Đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của phòng LĐTB-XH

1898/QĐ-UBND ngày 19/4/2019

 

Mức 4

 

 

 

2

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1898/QĐ-UBND ngày 19/4/2019

 

Mức 2

Phường/Xã - Quận/Huyện

 

 

3

Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của phòng LĐTB-XH

6395/QĐ-UBND ngày 23/11/2018

 

Mức 4

 

 

 

4

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của phòng LĐTB-XH

6395/QĐ-UBND ngày 23/11/2018

 

Mức 4

 

 

 

5

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do phòng LĐTB-XH cấp

6395/QĐ-UBND ngày 23/11/2018

 

Mức 4

 

 

 

6

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

6395/QĐ-UBND ngày 23/11/2018

 

Mức 2

Phường/Xã - Quận/Huyện

 

 

7

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc Thành phố

6395/QĐ-UBND ngày 23/11/2018

 

Mức 4

Phường/Xã - Quận/Huyện

 

 

8

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc Thành phố

6395/QĐ-UBND ngày 23/11/2018

 

Mức 4

Phường/Xã - Quận/Huyện

 

 

9

Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp

6395/QĐ-UBND ngày 23/11/2018

 

Mức 2

Phường/Xã - Quận/Huyện

 

 

10

Hỗ trợ chi phí mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

6395/QĐ-UBND ngày 23/11/2018

 

Mức 2

Phường/Xã - Quận/Huyện

 

 

11

(Vận hành thử nghiệm) Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

 

 

Mức 2

 

 

 

2

LĨNH VỰC CHĂM SÓC VÀ BẢO VỆ TRẺ EM

 

 

 

 

 

 

1

Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

6395/QĐ-UBND ngày 23/11/2018

 

Mức 2

 

 

 

2

Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

6395/QĐ-UBND ngày 23/11/2018

 

Mức 4

 

 

 

3

LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI

 

 

 

 

 

 

1

Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân

6395/QĐ-UBND ngày 23/11/2018

 

Mức 2

Phường/Xã - Quận/Huyện

 

 

2

Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện

6395/QĐ-UBND ngày 23/11/2018

 

Mức 2

 

 

 

3

Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại trung tâm quản lý sau cai nghiện

6395/QĐ-UBND ngày 23/11/2018

 

Mức 2

 

 

 

4

LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG

 

 

 

 

 

 

1

Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sỹ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sỹ

6395/QĐ-UBND ngày 23/11/2018

 

Mức 4

 

 

 

2

Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng

6395/QĐ-UBND ngày 23/11/2018

 

Mức 2

 

 

 

3

Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sỹ

6395/QĐ-UBND ngày 23/11/2018

 

Mức 4

Phường/Xã - Quận/Huyện - Tỉnh/Thành phố

 

 

4

Lập sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình

6395/QĐ-UBND ngày 23/11/2018

 

Mức 4

Quận/Huyện - Tỉnh/Thành phố

 

 

10

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

 

 

 

 

 

 

1

Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ XD trong đô thị trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh

1072/QĐ-UBND ngày 16/3/2020

2207/QĐ-UBND ngày 29/5/2020

Mức 4

 

 

 

2

Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo đối với công trình, nhà ở riêng lẻ XD trong đô thị trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh

1072/QĐ-UBND ngày 16/3/2020

2207/QĐ-UBND ngày 29/5/2020

Mức 4

 

 

 

3

Cấp giấy phép di dời đối với công trình, nhà ở riêng lẻ XD trong đô thị trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh

1072/QĐ-UBND ngày 16/3/2020

2207/QĐ-UBND ngày 29/5/2020

Mức 4

 

 

 

4

Điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ XD trong đô thị trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh

1072/QĐ-UBND ngày 16/3/2020

2207/QĐ-UBND ngày 29/5/2020

Mức 4

 

 

 

5

Gia hạn đối với công trình, nhà ở riêng lẻ XD trong đô thị trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh

1072/QĐ-UBND ngày 16/3/2020

2207/QĐ-UBND ngày 29/5/2020

Mức 4

 

 

 

6

Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ XD trong đô thị trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh

1072/QĐ-UBND ngày 16/3/2020

2207/QĐ-UBND ngày 29/5/2020

Mức 4

 

 

 

7

Thẩm định và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi/điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi (vốn quận/phường)

1072/QĐ-UBND ngày 16/3/2020

1724/QĐ-UBND ngày 27/4/2020

Mức 2

 

 

 

8

Thẩm định và phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật/ điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật (vốn quận/phường)

1072/QĐ-UBND ngày 16/3/2020

1724/QĐ-UBND ngày 27/4/2020

Mức 2

 

 

 

9

Thẩm định và phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình/ điều chỉnh Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình (vốn quận/phường)

1072/QĐ-UBND ngày 16/3/2020

1724/QĐ-UBND ngày 27/4/2020

Mức 4

 

 

 

10

Cung cấp thông tin và cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng (trong khu vực đã có QHCT xây dựng tỉ lệ 1/500)

 

 

Mức 2

 

 

 

7

LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI BỘ

 

 

 

 

 

 

1

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa

7130/QĐ-UBND ngày 17/12/2019

1094/QĐ-UBND ngày 17/3/2020

Mức 4

 

 

 

2

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật

7130/QĐ-UBND ngày 17/12/2019

1094/QĐ-UBND ngày 17/3/2020

Mức 4

 

 

 

3

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

7130/QĐ-UBND ngày 17/12/2019

1094/QĐ-UBND ngày 17/3/2020

Mức 4

 

 

 

4

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

7130/QĐ-UBND ngày 17/12/2019

1094/QĐ-UBND ngày 17/3/2020

Mức 4

 

 

 

5

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

7130/QĐ-UBND ngày 17/12/2019

1094/QĐ-UBND ngày 17/3/2020

Mức 4

 

 

 

6

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa

7130/QĐ-UBND ngày 17/12/2019

1094/QĐ-UBND ngày 17/3/2020

Mức 4

 

 

 

7

Xác nhận việc trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa bổ sung

7130/QĐ-UBND ngày 17/12/2019

1094/QĐ-UBND ngày 17/3/2020

Mức 4

 

 

 

4

LĨNH VỰC HẠ TẦNG KỸ THUẬT

 

 

 

 

 

 

1

Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh

 

2207/QĐ-UBND ngày 29/5/2020

Mức 4

 

 

 

2

Cấp giấy phép sử dụng tạm đường, vỉa hè ngoài mục đích giao thông

 

6565/QĐ-UBND ngày 20/11/2020

Mức 2

 

Công việc hành chính phát sinh

 

3

Cấp giấy phép đào đường, vỉa hè

 

6565/QĐ-UBND ngày 20/11/2020

Mức 2

 

Công việc hành chính phát sinh

 

4

Cấp phép hạ độ cao vỉa hè, cải tạo vỉa hè

 

6565/QĐ-UBND ngày 20/11/2020

Mức 2

 

Công việc hành chính phát sinh

 

8

LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG

 

 

 

 

 

 

1

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện cho gia đình

2206/QĐ-UBND ngày 29/5/2020

 

Mức 4

 

 

 

2

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị

 

7465/QĐ-UBND ngày 30/12/2019

Mức 4

 

 

 

3

Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến

 

7465/QĐ-UBND ngày 30/12/2019

Mức 4

 

 

 

4

Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở

 

7465/QĐ-UBND ngày 30/12/2019

Mức 4

 

 

 

5

Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

 

7465/QĐ-UBND ngày 30/12/2019

Mức 4

 

 

 

6

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề

 

7465/QĐ-UBND ngày 30/12/2019

Mức 4

 

 

 

7

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất

 

7465/QĐ-UBND ngày 30/12/2019

Mức 4

 

 

 

8

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại

 

7465/QĐ-UBND ngày 30/12/2019

Mức 4

 

 

 

7

LĨNH VỰC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ

 

 

 

 

 

 

1

Chia, tách, sát nhập; hợp nhất hội cấp huyện

2206/QĐ-UBND ngày 29/5/2020

7464/QĐ-UBND ngày 30/12/2019

Mức 4

 

 

 

2

Hội tự giải thể cấp huyện

2206/QĐ-UBND ngày 29/5/2020

7464/QĐ-UBND ngày 30/12/2019

Mức 4

 

 

 

3

Công nhận ban vận động thành lập hội cấp huyện

 

7464/QĐ-UBND ngày 30/12/2019

Mức 4

 

 

 

4

Thành lập hội cấp huyện

 

7464/QĐ-UBND ngày 30/12/2019

Mức 4

 

 

 

5

Phê duyệt điều lệ hội cấp huyện

 

7464/QĐ-UBND ngày 30/12/2019

Mức 4

 

 

 

6

Đổi tên hội cấp huyện

 

7464/QĐ-UBND ngày 30/12/2019

Mức 4

 

 

 

7

Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường cấp huyện

 

7464/QĐ-UBND ngày 30/12/2019

Mức 4

 

 

 

8

LĨNH VỰC TÔN GIÁO - TÍN NGƯỠNG

 

 

 

 

 

 

1

Thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo

3831/QĐ-UBND ngày 30/7/2018

317/QĐ-UBND ngày 15/01/2020

Mức 4

 

 

 

2

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện

3831/QĐ-UBND ngày 30/7/2018

317/QĐ-UBND ngày 15/01/2020

Mức 4

 

 

 

3

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện

3831/QĐ-UBND ngày 30/7/2018

317/QĐ-UBND ngày 15/01/2020

Mức 4

 

 

 

4

Thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện

3831/QĐ-UBND ngày 30/7/2018

317/QĐ-UBND ngày 15/01/2020

Mức 4

 

 

 

5

Đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện

3831/QĐ-UBND ngày 30/7/2018

317/QĐ-UBND ngày 15/01/2020

Mức 4

 

 

 

6

Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện

3831/QĐ-UBND ngày 30/7/2018

317/QĐ-UBND ngày 15/01/2020

Mức 4

 

 

 

7

Đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện

3831/QĐ-UBND ngày 30/7/2018

317/QĐ-UBND ngày 15/01/2020

Mức 4

 

 

 

8

Thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

3831/QĐ-UBND ngày 30/7/2018

317/QĐ-UBND ngày 15/01/2020

Mức 4

 

 

 

3

LĨNH VỰC TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

 

 

 

 

 

 

1

Thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

 

514/QĐ-UBND ngày 31/01/2020

Mức 4

 

 

 

2

Thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

 

514/QĐ-UBND ngày 31/01/2020

Mức 4

 

 

 

3

Thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

 

514/QĐ-UBND ngày 31/01/2020

Mức 2

 

 

 

6

LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

 

 

 

 

 

 

1

Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư

3632/QĐ-UBND ngày 18/8/2020

 

Mức 2

 

 

 

2

Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất

3632/QĐ-UBND ngày 18/8/2020

 

Mức 2

 

 

 

3

Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện

3632/QĐ-UBND ngày 18/8/2020

 

Mức 2

 

 

 

4

Thủ tục thu hồi đất

 

3542/QĐ-UBND ngày 12/6/2017

Mức 2

 

 

 

5

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao liền kề và đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư sang đất ở cho hộ gia đình, cá nhân

 

3542/QĐ-UBND ngày 12/6/2017

Mức 2

Phường/Xã - Quận/Huyện

 

 

6

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng

 

3542/QĐ-UBND ngày 12/6/2017

Mức 4

Phường/Xã - Quận/Huyện

 

 

1

LĨNH VỰC ĐO ĐẠC, BẢN ĐỒ VÀ VIỄN THÁM

 

 

 

 

 

 

1

Kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu bản đồ

 

1368/QĐ-UBND ngày 06/4/2020

Mức 4

 

 

 

2

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC

 

 

 

 

 

 

1

Thủ tục đăng ký khai thác nước dưới đất

 

8340/QĐ-UBND ngày 05/12/2017

Mức 2

 

 

 

2

Thủ tục lấy ý kiến của UBND cấp xã đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh

 

8340/QĐ-UBND ngày 05/12/2017

Mức 4

Phường/Xã - Quận/Huyện - Tỉnh/Thành phố

 

 

3

LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

 

 

 

 

 

 

1

Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường

116/QĐ-UBND ngày 09/01/2020

1368/QĐ-UBND ngày 06/4/2020

Mức 2

 

 

 

2

Đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường

116/QĐ-UBND ngày 09/01/2020

1368/QĐ-UBND ngày 06/4/2020

Mức 4

 

 

 

3

Thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của cơ sở kinh doanh xăng dầu có nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu ở mức nhỏ trên đất liền

 

1368/QĐ-UBND ngày 06/4/2020

Mức 4

 

 

 

1

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

 

 

 

 

 

1

Hỗ trợ dự án liên kết

 

5173/QĐ-UBND ngày 16/9/2019

Mức 4

 

 

 

1

LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP

 

 

 

 

 

 

1

Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư)

2538/QĐ-BNN-VP ngày 06/7/2020

3594/QĐ-UBND ngày 17/8/2020

Mức 4

 

 

 

10

LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA

 

 

 

 

 

 

1

Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

1902/QĐ-UBND ngày 11/5/2020

5266/QĐ-UBND ngày 25/11/2020

Mức 4

 

 

 

2

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

1902/QĐ-UBND ngày 11/5/2020

5266/QĐ-UBND ngày 25/11/2020

Mức 4

 

 

 

3

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

1902/QĐ-UBND ngày 11/5/2020

5266/QĐ-UBND ngày 25/11/2020

Mức 4

 

 

 

4

Cấp Giấy phép bán lẻ rượu

1902/QĐ-UBND ngày 11/5/2020

5266/QĐ-UBND ngày 25/11/2020

Mức 4

 

 

 

5

Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu

1902/QĐ-UBND ngày 11/5/2020

5266/QĐ-UBND ngày 25/11/2020

Mức 4

 

 

 

6

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu

1902/QĐ-UBND ngày 11/5/2020

5266/QĐ-UBND ngày 25/11/2020

Mức 4

 

 

 

7

Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

1902/QĐ-UBND ngày 11/5/2020

5266/QĐ-UBND ngày 25/11/2020

Mức 4

 

 

 

8

Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

1902/QĐ-UBND ngày 11/5/2020

5266/QĐ-UBND ngày 25/11/2020

Mức 4

 

 

 

9

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

1902/QĐ-UBND ngày 11/5/2020

5266/QĐ-UBND ngày 25/11/2020

Mức 4

 

 

 

10

Tiếp nhận, rà soát biểu mẫu kê khai giá thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

4658/QĐ-UBND ngày 29/8/2019

 

Mức 4

 

 

 

2

LĨNH VỰC QUẢN LÝ NÔNG LÂM SẢN - THỦY SẢN

 

 

 

 

 

 

1

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn hiệu lực nhưng bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận)

4044/QĐ-UBND ngày 10/9/2020

 

Mức 2

 

 

 

2

Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản

4044/QĐ-UBND ngày 10/9/2020

 

Mức 2

 

 

 

3

LĨNH VỰC KINH DOANH KHÍ

 

 

 

 

 

 

1

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

4600/QĐ-UBND ngày 04/9/2018

 

Mức 4

 

 

 

2

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

4600/QĐ-UBND ngày 04/9/2018

 

Mức 4

 

 

 

3

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

4600/QĐ-UBND ngày 04/9/2018

 

Mức 4

 

 

 

1

LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG

 

 

 

 

 

 

1

Cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện

4600/QĐ-UBND ngày 04/9/2018

 

Mức 4

 

 

 

2

LĨNH VỰC VĂN HÓA THÔNG TIN

 

 

 

 

 

 

1

Cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan QLNN về văn hóa cấp huyện cấp)

3495/QĐ-UBND ngày 11/8/2020

1095/QĐ-UBND ngày 17/3/2020

Mức 4

 

 

 

2

Cấp giấy phép điều chỉnh giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan QLNN về văn hóa cấp huyện cấp)

3495/QĐ-UBND ngày 11/8/2020

1095/QĐ-UBND ngày 17/3/2020

Mức 4

 

 

 

10

LĨNH VỰC VĂN HÓA CƠ SỞ

 

 

 

 

 

 

1

Công nhận lần đầu "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa"

3495/QĐ-UBND ngày 11/8/2020

 

Mức 2

 

 

 

2

Xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm

3495/QĐ-UBND ngày 11/8/2020

 

Mức 2

 

 

 

3

Xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa

3495/QĐ-UBND ngày 11/8/2020

 

Mức 4

 

 

 

6

Công nhận lần đầu "Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị"

3495/QĐ-UBND ngày 11/8/2020

 

Mức 4

 

 

 

7

Công nhận lại "Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị"

3495/QĐ-UBND ngày 11/8/2020

 

Mức 4

 

 

 

8

Đăng ký tổ chức lễ hội

3495/QĐ-UBND ngày 11/8/2020

 

Mức 4

 

 

 

9

Thông báo tổ chức lễ hội

3495/QĐ-UBND ngày 11/8/2020

 

Mức 4

 

 

 

10

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 đến dưới 2.000 bản

3495/QĐ-UBND ngày 11/8/2020

 

Mức 4

 

 

 

6

LĨNH VỰC GIA ĐÌNH

 

 

 

 

 

 

1

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

3495/QĐ-UBND ngày 11/8/2020

 

Mức 4

 

 

 

2

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

3495/QĐ-UBND ngày 11/8/2020

 

Mức 4

 

 

 

3

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

3495/QĐ-UBND ngày 11/8/2020

 

Mức 4

 

 

 

4

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

3495/QĐ-UBND ngày 11/8/2020

 

Mức 4

 

 

 

5

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

3495/QĐ-UBND ngày 11/8/2020

 

Mức 4

 

 

 

6

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

3495/QĐ-UBND ngày 11/8/2020

 

Mức 4

 

 

 

5

LĨNH VỰC VIỄN THÔNG - INTERNET

 

 

 

 

 

 

1

Cấp giấy phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động

4733/QĐ-UBND ngày 21/10/2020

528/QĐ-UBND ngày 29/01/2018

Mức 4

 

 

 

2

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

4733/QĐ-UBND ngày 21/10/2020

4697/QĐ-UBND ngày 29/8/2016

Mức 4

 

 

 

3

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

4733/QĐ-UBND ngày 21/10/2020

4697/QĐ-UBND ngày 29/8/2016

Mức 4

 

 

 

4

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

4733/QĐ-UBND ngày 21/10/2020

4697/QĐ-UBND ngày 29/8/2016

Mức 4

 

 

 

5

Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

4733/QĐ-UBND ngày 21/10/2020

4697/QĐ-UBND ngày 29/8/2016

Mức 4

 

 

 

2

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

 

 

 

 

 

 

1

Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp huyện

2389/QĐ-UBND ngày 10/6/2020

 

Mức 2

 

 

 

2

Kê khai giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp huyện

 

2907/QĐ-UBND ngày 22/5/2017

Mức 2

 

 

 

5

LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘ KINH DOANH

 

 

 

 

 

 

1

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

 

1423/QĐ-UBND ngày 9/4/2020

Mức 4

 

 

 

2

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

 

1423/QĐ-UBND ngày 9/4/2020

Mức 4

 

 

 

3

Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh

 

1423/QĐ-UBND ngày 9/4/2020

Mức 4

 

 

 

4

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

 

1423/QĐ-UBND ngày 9/4/2020

Mức 4

 

 

 

5

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

 

1423/QĐ-UBND ngày 9/4/2020

Mức 4

 

 

 

16

LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ

 

 

 

 

 

 

1

Đăng ký thành lập hợp tác xã

 

1423/QĐ-UBND ngày 9/4/2020

Mức 4

 

 

 

2

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

 

1423/QĐ-UBND ngày 9/4/2020

Mức 4

 

 

 

3

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

 

1423/QĐ-UBND ngày 9/4/2020

Mức 4

 

 

 

4

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

 

1423/QĐ-UBND ngày 9/4/2020

Mức 4

 

 

 

5

Đăng ký khi hợp tác xã chia

 

1423/QĐ-UBND ngày 9/4/2020

Mức 4

 

 

 

6

Đăng ký khi hợp tác xã tách

 

1423/QĐ-UBND ngày 9/4/2020

Mức 4

 

 

 

7

Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất

 

1423/QĐ-UBND ngày 9/4/2020

Mức 4

 

 

 

8

Đăng ký khi hợp tác xã sát nhập

 

1423/QĐ-UBND ngày 9/4/2020

Mức 4

 

 

 

9

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng)

 

1423/QĐ-UBND ngày 9/4/2020

Mức 4

 

 

 

10

Giải thể tự nguyện hợp tác xã

 

1423/QĐ-UBND ngày 9/4/2020

Mức 2

 

 

 

11

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

 

1423/QĐ-UBND ngày 9/4/2020

Mức 4

 

 

 

12

Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã

 

1423/QĐ-UBND ngày 9/4/2020

Mức 4

 

 

 

13

Tạm ngừng hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

 

1423/QĐ-UBND ngày 9/4/2020

Mức 4

 

 

 

14

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

 

1423/QĐ-UBND ngày 9/4/2020

Mức 4

 

 

 

15

Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã

 

1423/QĐ-UBND ngày 9/4/2020

Mức 2

 

 

 

16

Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã

 

1423/QĐ-UBND ngày 9/4/2020

Mức 4

 

 

 

12

LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

 

 

 

 

 

 

1

Thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, sửa chữa sửa dụng vốn sự nghiệp ngân sách Quận/ Huyện

 

1915/QĐ-UBND ngày 28/06/2019

Mức 2

 

Công việc hành chính phát sinh

 

2

Thẩm định, trình phê duyệt/hoặc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án (chỉ áp dụng đối với dự án thuộc nhiệm vụ chi TP ủy quyền cho UBND quận làm chủ đầu tư)

 

1915/QĐ-UBND ngày 28/06/2019

Mức 2

 

Công việc hành chính phát sinh

 

3

Thẩm định, trình phê duyệt (hoặc điều chỉnh) kế hoạch lựa chọn nhà thầu

 

1915/QĐ-UBND ngày 28/06/2019

Mức 2

 

Công việc hành chính phát sinh

 

4

Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn giai đoạn chuẩn bị dự án. (đối với gói thầu dự án thuộc nhiệm vụ chi TP ủy quyền cho UBND quận làm chủ đầu tư có giá không quá 500 triệu đồng)

 

1915/QĐ-UBND ngày 28/06/2019

Mức 2

 

Công việc hành chính phát sinh

 

5

Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ mời thầu (áp dụng với gói thầu xây lắp và mua sắm hàng hóa thuộc nhiệm vụ chi TP ủy quyền cho UBND quận làm chủ đầu tư)

 

1915/QĐ-UBND ngày 28/06/2019

Mức 2

 

Công việc hành chính phát sinh

 

6

Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn giai đoạn chuẩn bị dự án (chỉ áp dụng đối với dự án thuộc nhiệm vụ chi TP ủy quyền cho UBND quận làm chủ đầu tư )

 

1915/QĐ-UBND ngày 28/06/2019

Mức 2

 

Công việc hành chính phát sinh

 

7

Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ yêu cầu (áp dụng với gói thầu xây lắp, chào hàng cạnh tranh xây lắp và mua sắm hàng hoá đối với dự án thuộc nhiệm vụ chi TP ủy quyền cho UBND quận làm chủ đầu tư )

 

1915/QĐ-UBND ngày 28/06/2019

Mức 2

 

Công việc hành chính phát sinh

 

8

Thẩm định, trình phê duyệt kết quả Lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án (chỉ áp dụng đối với dự án thuộc nhiệm vụ chi TP ủy quyền cho UBND quận làm chủ đầu tư )

 

1915/QĐ-UBND ngày 28/06/2019

Mức 2

 

Công việc hành chính phát sinh

 

9

Thẩm định, trình phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh (đối với gói thầu không quá 5 tỷ đồng của dự án thuộc nhiệm vụ chi TP ủy quyền cho UBND quận làm chủ đầu tư )

 

1915/QĐ-UBND ngày 28/06/2019

Mức 2

 

Công việc hành chính phát sinh

 

10

Thẩm định, trình phê duyệt kết quả chỉ định giai đoạn thực hiện dự án (đối với gói thầu xây lắp và mua sắm hàng hoá không quá 1 tỷ đồng; đối với gói thầu tư vấn không quá 500 triệu đồng của dự án thuộc nhiệm vụ chi TP ủy quyền cho UBND quận làm chủ đầu tư )

 

1915/QĐ-UBND ngày 28/06/2019

Mức 2

 

Công việc hành chính phát sinh

 

11

Thẩm định, trình phê duyệt kết quả chỉ định thầu tư vấn giai đoạn chuẩn bị dự án (đối với gói thầu có giá không quá 500 triệu đồng của dự án thuộc nhiệm vụ chi TP ủy quyền cho UBND quận làm chủ đầu tư )

 

1915/QĐ-UBND ngày 28/06/2019

Mức 2

 

Công việc hành chính phát sinh

 

12

Thẩm định, trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu dịch vụ tư vấn giai đoạn chuẩn bị dự án (chỉ áp dụng đối với dự án thuộc nhiệm vụ chi TP ủy quyền cho UBND quận làm chủ đầu tư )

 

1915/QĐ-UBND ngày 28/06/2019

Mức 2

 

Công việc hành chính phát sinh

 

16

LĨNH VỰC HỘ TỊCH

 

 

 

 

 

 

1

Cấp  bản sao trích lục hộ tịch

 

805/QĐ-UBND ngày 19/02/2020

Mức 4

 

 

 

2

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

 

805/QĐ-UBND ngày 19/02/2020

Mức 4

 

 

 

3

(Vận hành thử nghiệm) Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

 

805/QĐ-UBND ngày 19/02/2020

Mức 3

 

 

 

4

Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

 

805/QĐ-UBND ngày 19/02/2020

Mức 4

 

 

 

5

Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

 

805/QĐ-UBND ngày 19/02/2020

Mức 2

 

 

 

6

(Vận hành thử nghiệm) Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

 

805/QĐ-UBND ngày 19/02/2020

Mức 4

 

 

 

7

Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

 

805/QĐ-UBND ngày 19/02/2020

Mức 2

 

 

 

8

Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài

 

805/QĐ-UBND ngày 19/02/2020

Mức 4

 

 

 

9

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

 

805/QĐ-UBND ngày 19/02/2020

Mức 4

 

 

 

10

Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

 

805/QĐ-UBND ngày 19/02/2020

Mức 4

 

 

 

11

Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

 

805/QĐ-UBND ngày 19/02/2020

Mức 4

 

 

 

12

Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch)

 

805/QĐ-UBND ngày 19/02/2020

Mức 4

 

 

 

13

Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài

 

805/QĐ-UBND ngày 19/02/2020

Mức 4

 

 

 

14

Đang ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

 

805/QĐ-UBND ngày 19/02/2020

Mức 4

 

 

 

15

Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài

 

805/QĐ-UBND ngày 19/02/2020

Mức 2

 

 

 

16

Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài

 

805/QĐ-UBND ngày 19/02/2020

Mức 4

 

 

 

12

LĨNH VỰC CHỨNG THỰC

 

 

 

 

 

 

1

Cấp bản sao từ sổ gốc

 

805/QĐ-UBND ngày 19/02/2020

Mức 2

 

 

 

2

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

 

805/QĐ-UBND ngày 19/02/2020

Mức 4

 

 

 

3

(Vận hành thử nghiệm) Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

 

805/QĐ-UBND ngày 19/02/2020

Mức 4

 

 

 

4

(Vận hành thử nghiệm) Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

 

805/QĐ-UBND ngày 19/02/2020

Mức 4

 

 

 

5

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

 

805/QĐ-UBND ngày 19/02/2020

Mức 2

 

 

 

6

(Vận hành thử nghiệm) Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

 

805/QĐ-UBND ngày 19/02/2020

Mức 4

 

 

 

7

(Vận hành thử nghiệm) Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

 

805/QĐ-UBND ngày 19/02/2020

Mức 4

 

 

 

8

Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của phòng Tư pháp

 

805/QĐ-UBND ngày 19/02/2020

Mức 4

 

 

 

9

Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không là cộng tác viên dịch thuật

 

805/QĐ-UBND ngày 19/02/2020

Mức 4

 

 

 

10

Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản

 

805/QĐ-UBND ngày 19/02/2020

Mức 2

 

 

 

11

(Vân hành thử nghiệm) Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản

 

805/QĐ-UBND ngày 19/02/2020

Mức 4

 

 

 

12

(Vận hành thử nghiệm) Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản

 

805/QĐ-UBND ngày 19/02/2020

Mức 4

 

 

 

2

LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC

 

 

 

 

 

 

1

(Vận hành thử nghiệm) Phục hồi danh dự

 

805/QĐ-UBND ngày 19/02/2020

Mức 4

 

 

 

2

Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại

 

805/QĐ-UBND ngày 19/02/2020

Mức 2

 

 

 

2

LĨNH VỰC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

 

 

 

 

 

 

1

Công nhận báo cáo viên pháp luật huyện

 

805/QĐ-UBND ngày 19/02/2020

Mức 2

 

 

 

2

(Vận hành thử nghiệm) Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật huyện

 

805/QĐ-UBND ngày 19/02/2020

Mức 4

 

 

 

1

LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM

 

 

 

 

 

 

1

Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của UBND cấp Huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội

4226/QĐ-UBND ngày 08/8/2019

 

Mức 4

 

 

 

5

LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT KNTC, TIẾP CÔNG DÂN

 

 

 

 

 

 

1

Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện

 

2218/QĐ-UBND ngày 09/5/2016

Mức 2

 

 

 

2

Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện

 

2218/QĐ-UBND ngày 09/5/2016

Mức 2

 

 

 

3

Giải quyết tố cáo tại cấp huyện

 

2218/QĐ-UBND ngày 09/5/2016

Mức 2

 

 

 

4

Tiếp công dân tại cấp huyện

 

2218/QĐ-UBND ngày 09/5/2016

Mức 2

 

 

 

5

Xử lý đơn tại cấp huyện

 

2218/QĐ-UBND ngày 09/5/2016

Mức 2