DANH MỤC TTHC

Danh mục Thủ tục hành chính cấp Quận
Ngày đăng 07/09/2020 | 09:39  | Lượt xem: 373

 

STT

Tên thủ tục

Văn bản căn cứ

Liên thông
1: P-Q-TP
2: Q-TP
3: Q-P

Ghi chú

Danh mục

Quy trình

 

24

LĨNH VỰC GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO

 

 

 

 

 

1

Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục

1510/QĐ-UBND ngày 14/4/2020

2876/QĐ-UBND ngày 02/7/2020

 

 

 

2

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục

1510/QĐ-UBND ngày 14/4/2020

2876/QĐ-UBND ngày 02/7/2020

 

 

 

3

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại

1510/QĐ-UBND ngày 14/4/2020

2876/QĐ-UBND ngày 02/7/2020

 

 

 

4

Sát nhập, chia, tách trường trung học cơ sở

1510/QĐ-UBND ngày 14/4/2020

2876/QĐ-UBND ngày 02/7/2020

 

 

 

5

Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường)

1510/QĐ-UBND ngày 14/4/2020

2876/QĐ-UBND ngày 02/7/2020

 

 

 

6

Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục

1510/QĐ-UBND ngày 14/4/2020

2876/QĐ-UBND ngày 02/7/2020

 

 

 

7

Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục

1510/QĐ-UBND ngày 14/4/2020

2876/QĐ-UBND ngày 02/7/2020

 

 

 

8

Cho phép  trường tiểu học hoạt động giáo dục

1510/QĐ-UBND ngày 14/4/2020

2876/QĐ-UBND ngày 02/7/2020

 

 

 

9

Cho phép  trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại

1510/QĐ-UBND ngày 14/4/2020

2876/QĐ-UBND ngày 02/7/2020

 

 

 

10

Sát nhập, chia, tách trường tiểu học

1510/QĐ-UBND ngày 14/4/2020

2876/QĐ-UBND ngày 02/7/2020

 

 

 

11

Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường)

1510/QĐ-UBND ngày 14/4/2020

2876/QĐ-UBND ngày 02/7/2020

 

 

 

12

Thành lập trung tâm học tập cộng đồng

1510/QĐ-UBND ngày 14/4/2020

2876/QĐ-UBND ngày 02/7/2020

 

 

 

13

Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại

1510/QĐ-UBND ngày 14/4/2020

2876/QĐ-UBND ngày 02/7/2020

 

 

 

14

Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục

1510/QĐ-UBND ngày 14/4/2020

2876/QĐ-UBND ngày 02/7/2020

 

 

 

15

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục

1510/QĐ-UBND ngày 14/4/2020

2876/QĐ-UBND ngày 02/7/2020

 

 

 

16

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại

1510/QĐ-UBND ngày 14/4/2020

2876/QĐ-UBND ngày 02/7/2020

 

 

 

17

Sát nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

1510/QĐ-UBND ngày 14/4/2020

2876/QĐ-UBND ngày 02/7/2020

 

 

 

18

Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường)

1510/QĐ-UBND ngày 14/4/2020

2876/QĐ-UBND ngày 02/7/2020

 

 

 

19

Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

1510/QĐ-UBND ngày 14/4/2020

2876/QĐ-UBND ngày 02/7/2020

 

 

 

20

Quy trình đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" cấp xã

1510/QĐ-UBND ngày 14/4/2020

2876/QĐ-UBND ngày 02/7/2020

 

 

 

21

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

1510/QĐ-UBND ngày 14/4/2020

2876/QĐ-UBND ngày 02/7/2020

 

 

 

22

Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo

1510/QĐ-UBND ngày 14/4/2020

2876/QĐ-UBND ngày 02/7/2020

 

 

  23 Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận 4624/QĐ-UBND ngày 14/10/2020      
  24 Chuyển đổi trường tiểu học tư thục, trường trung học cơ sở tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận 4624/QĐ-UBND ngày 14/10/2020      

 

4

LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

 

 

 

 

 

1

Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

1771/QĐ-UBND ngày 29/4/2020

 

 

 

 

2

Thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp huyện

 

25/QĐ-UBND ngày 03/01/2020

 

 

 

3

Miễn nhiệm chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp huyện

6395/QĐ-UBND ngày 23/11/2018

 

 

 

 

4

Cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp huyện

6395/QĐ-UBND ngày 23/11/2018

 

 

 

 

4

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG

 

 

 

 

 

1

Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19

2433/QĐ-UBND ngày 15/6/2020

2855/QĐ-UBND ngày 30/6/2020

 

 

 

2

Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động phải ngừng việc do đại dịch COVID-19

2433/QĐ-UBND ngày 15/6/2020

2855/QĐ-UBND ngày 30/6/2020

 

 

 

3

Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp

6395/QĐ-UBND ngày 23/11/2018

 

 

 

 

4

Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền

6395/QĐ-UBND ngày 23/11/2018

 

 

 

 

1

LĨNH VỰC AN TOÀN LAO ĐỘNG

 

 

 

 

 

1

Hỗ trợ chi phí huấn luyện trực tiếp cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động

6395/QĐ-UBND ngày 23/11/2018

 

 

 

 

2

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

 

 

 

 

 

1

Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

 

2390/QĐ-UBND ngày 10/6/2020

 

 

 

2

Hỗ trợ học phí học nghề trình độ trung cấp hoặc cao đẳng; hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cho người lao động bị thu hồi đất

 

993/QĐ-UBND ngày 29/02/2016

 

 

 

11

LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI

 

 

 

 

 

1

Đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của phòng LĐTB-XH

1898/QĐ-UBND ngày 19/4/2019

 

 

 

 

2

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1898/QĐ-UBND ngày 19/4/2019

 

3

 

 

3

Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của phòng LĐTB-XH

6395/QĐ-UBND ngày 23/11/2018

 

 

 

 

4

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của phòng LĐTB-XH

6395/QĐ-UBND ngày 23/11/2018

 

 

 

 

5

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do phòng LĐTB-XH cấp

6395/QĐ-UBND ngày 23/11/2018

 

 

 

 

6

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

6395/QĐ-UBND ngày 23/11/2018

 

3

 

 

7

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc Thành phố

6395/QĐ-UBND ngày 23/11/2018

 

3

 

 

8

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc Thành phố

6395/QĐ-UBND ngày 23/11/2018

 

3

 

 

9

Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp

6395/QĐ-UBND ngày 23/11/2018

 

3

 

 

10

Hỗ trợ chi phí mai táng phí cho đôi tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

6395/QĐ-UBND ngày 23/11/2018

 

3

 

 

11

Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc

6395/QĐ-UBND ngày 23/11/2018

 

 

 

 

2

LĨNH VỰC CHĂM SÓC VÀ BẢO VỆ TRẺ EM

 

 

 

 

 

1

Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

6395/QĐ-UBND ngày 23/11/2018

 

 

 

 

2

Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

6395/QĐ-UBND ngày 23/11/2018

 

 

 

 

3

LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI

 

 

 

 

 

1

Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân

6395/QĐ-UBND ngày 23/11/2018

 

3

 

 

2

Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện

6395/QĐ-UBND ngày 23/11/2018

 

 

 

 

3

Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại trung tâm quản lý sau cai nghiện

6395/QĐ-UBND ngày 23/11/2018

 

 

 

 

4

LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG

 

 

 

 

 

1

Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sỹ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sỹ

6395/QĐ-UBND ngày 23/11/2018

 

 

 

 

2

Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng

6395/QĐ-UBND ngày 23/11/2018

 

 

 

 

3

Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sỹ

6395/QĐ-UBND ngày 23/11/2018

 

1

 

 

4

Lập sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình

6395/QĐ-UBND ngày 23/11/2018

 

2

 

 

9

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

 

 

 

 

 

1

Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ XD trong đô thị trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh

1072/QĐ-UBND ngày 16/3/2020

2207/QĐ-UBND ngày 29/5/2020

 

 

 

2

Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo đối với công trình, nhà ở riêng lẻ XD trong đô thị trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh

1072/QĐ-UBND ngày 16/3/2020

2207/QĐ-UBND ngày 29/5/2020

 

 

 

3

Cấp giấy phép di dời đối với công trình, nhà ở riêng lẻ XD trong đô thị trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh

1072/QĐ-UBND ngày 16/3/2020

2207/QĐ-UBND ngày 29/5/2020

 

 

 

4

Điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ XD trong đô thị trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh

1072/QĐ-UBND ngày 16/3/2020

2207/QĐ-UBND ngày 29/5/2020

 

 

 

5

Gia hạn đối với công trình, nhà ở riêng lẻ XD trong đô thị trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh

1072/QĐ-UBND ngày 16/3/2020

2207/QĐ-UBND ngày 29/5/2020

 

 

 

6

Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ XD trong đô thị trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh

1072/QĐ-UBND ngày 16/3/2020

2207/QĐ-UBND ngày 29/5/2020

 

 

 

7

Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh (đối với dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do UBND cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư)

1072/QĐ-UBND ngày 16/3/2020

1724/QĐ-UBND ngày 27/4/2020

 

 

 

8

Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh (đối với dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do UBND cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư)

1072/QĐ-UBND ngày 16/3/2020

1724/QĐ-UBND ngày 27/4/2020

 

 

 

9

Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh (đối với dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do UBND cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư)

1072/QĐ-UBND ngày 16/3/2020

1724/QĐ-UBND ngày 27/4/2020

 

 

 

10

LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI BỘ

 

 

 

 

 

1

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa

7130/QĐ-UBND ngày 17/12/2019

1094/QĐ-UBND ngày 17/3/2020

 

 

 

2

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa

7130/QĐ-UBND ngày 17/12/2019

1094/QĐ-UBND ngày 17/3/2020

 

 

 

3

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật

7130/QĐ-UBND ngày 17/12/2019

1094/QĐ-UBND ngày 17/3/2020

 

 

 

4

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

7130/QĐ-UBND ngày 17/12/2019

1094/QĐ-UBND ngày 17/3/2020

 

 

 

5

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

7130/QĐ-UBND ngày 17/12/2019

1094/QĐ-UBND ngày 17/3/2020

 

 

 

6

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác

7130/QĐ-UBND ngày 17/12/2019

1094/QĐ-UBND ngày 17/3/2020

 

 

 

7

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

7130/QĐ-UBND ngày 17/12/2019

1094/QĐ-UBND ngày 17/3/2020

 

 

 

8

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa

7130/QĐ-UBND ngày 17/12/2019

1094/QĐ-UBND ngày 17/3/2020

 

 

 

9

Xóa giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

7130/QĐ-UBND ngày 17/12/2019

1094/QĐ-UBND ngày 17/3/2020

 

 

 

10

Xác nhận việc trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa bổ sung

7130/QĐ-UBND ngày 17/12/2019

1094/QĐ-UBND ngày 17/3/2020

 

 

 

1

LĨNH VỰC HẠ TẦNG KỸ THUẬT

 

 

 

 

 

1

Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh

 

2207/QĐ-UBND ngày 29/5/2020

 

 

 

8

LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG

 

 

 

 

 

1

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện cho gia đình

2206/QĐ-UBND ngày 29/5/2020

 

 

 

 

2

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị

 

7465/QĐ-UBND ngày 30/12/2019

 

 

 

3

Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến

 

7465/QĐ-UBND ngày 30/12/2019

 

 

 

4

Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở

 

7465/QĐ-UBND ngày 30/12/2019

 

 

 

5

Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

 

7465/QĐ-UBND ngày 30/12/2019

 

 

 

6

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề

 

7465/QĐ-UBND ngày 30/12/2019

 

 

 

7

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất

 

7465/QĐ-UBND ngày 30/12/2019

 

 

 

8

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại

 

7465/QĐ-UBND ngày 30/12/2019

 

 

 

7

LĨNH VỰC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ

 

 

 

 

 

1

Thủ tục chia, tách, sát nhập; hợp nhất hội cấp huyện

2206/QĐ-UBND ngày 29/5/2020

7464/QĐ-UBND ngày 30/12/2019

 

 

 

2

Thủ tục hội tự giải thể cấp huyện

2206/QĐ-UBND ngày 29/5/2020

7464/QĐ-UBND ngày 30/12/2019

 

 

 

3

Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội cấp huyện

 

7464/QĐ-UBND ngày 30/12/2019

 

 

 

4

Thủ tục thành lập hội cấp huyện

 

7464/QĐ-UBND ngày 30/12/2019

 

 

 

5

Thủ tục phê duyệt điều lệ hội cấp huyện

 

7464/QĐ-UBND ngày 30/12/2019

 

 

 

6

Thủ tục đổi tên hội cấp huyện

 

7464/QĐ-UBND ngày 30/12/2019

 

 

 

7

Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường cấp huyện

 

7464/QĐ-UBND ngày 30/12/2019

 

 

 

8

LĨNH VỰC TÔN GIÁO - TÍN NGƯỠNG

 

 

 

 

 

1

Thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo

3831/QĐ-UBND ngày 30/7/2018

317/QĐ-UBND ngày 15/01/2020

 

 

 

2

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện

3831/QĐ-UBND ngày 30/7/2018

317/QĐ-UBND ngày 15/01/2020

 

 

 

3

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện

3831/QĐ-UBND ngày 30/7/2018

317/QĐ-UBND ngày 15/01/2020

 

 

 

4

Thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện

3831/QĐ-UBND ngày 30/7/2018

317/QĐ-UBND ngày 15/01/2020

 

 

 

5

Đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện

3831/QĐ-UBND ngày 30/7/2018

317/QĐ-UBND ngày 15/01/2020

 

 

 

6

Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện

3831/QĐ-UBND ngày 30/7/2018

317/QĐ-UBND ngày 15/01/2020

 

 

 

7

Đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện

3831/QĐ-UBND ngày 30/7/2018

317/QĐ-UBND ngày 15/01/2020

 

 

 

8

Thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

3831/QĐ-UBND ngày 30/7/2018

317/QĐ-UBND ngày 15/01/2020

 

 

 

6

LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

 

 

 

 

 

1

Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư

3632/QĐ-UBND ngày 18/8/2020

 

 

 

 

2

Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất

3632/QĐ-UBND ngày 18/8/2020

 

 

 

 

3

Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện

3632/QĐ-UBND ngày 18/8/2020

 

 

 

 

4

Thủ tục thu hồi đất

 

3542/QĐ-UBND ngày 12/6/2017

 

 

 

5

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao liền kề và đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư sang đất ở cho hộ gia đình, cá nhân

 

3542/QĐ-UBND ngày 12/6/2017

3

 

 

6

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng

 

3542/QĐ-UBND ngày 12/6/2017

3

 

 

1

LĨNH VỰC ĐO ĐẠC, BẢN ĐỒ VÀ VIỄN THÁM

 

 

 

 

 

1

Kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu bản đồ

 

1368/QĐ-UBND ngày 06/4/2020

 

 

 

2

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC

 

 

 

 

 

1

Thủ tục đăng ký khai thác nước dưới đất

 

8340/QĐ-UBND ngày 05/12/2017

 

 

 

2

Thủ tục lấy ý kiến của UBND cấp xã đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh

 

8340/QĐ-UBND ngày 05/12/2017

1

 

 

3

LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

 

 

 

 

 

1

Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường

116/QĐ-UBND ngày 09/01/2020

1368/QĐ-UBND ngày 06/4/2020

 

 

 

2

Đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường

116/QĐ-UBND ngày 09/01/2020

1368/QĐ-UBND ngày 06/4/2020

 

 

 

3

Thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của cơ sở kinh doanh xăng dầu có nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu ở mức nhỏ trên đất liền

 

1368/QĐ-UBND ngày 06/4/2020

 

 

 

4

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

 

 

 

 

1

Hỗ trợ dự án liên kết

 

5173/QĐ-UBND ngày 16/9/2019

 

 

 

13

LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA

 

 

 

 

 

1

Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

1902/QĐ-UBND ngày 11/5/2020

 

 

 

 

2

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

1902/QĐ-UBND ngày 11/5/2020

 

 

 

 

3

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

1902/QĐ-UBND ngày 11/5/2020

 

 

 

 

4

Cấp Giấy phép bán lẻ rượu

1902/QĐ-UBND ngày 11/5/2020

 

 

 

 

5

Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu

1902/QĐ-UBND ngày 11/5/2020

 

 

 

 

6

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu

1902/QĐ-UBND ngày 11/5/2020

 

 

 

 

7

Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

1902/QĐ-UBND ngày 11/5/2020

 

 

 

 

8

Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

1902/QĐ-UBND ngày 11/5/2020

 

 

 

 

9

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

1902/QĐ-UBND ngày 11/5/2020

 

 

 

 

10

Cấp giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

4658/QĐ-UBND ngày 29/8/2019

 

 

 

 

11

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

4658/QĐ-UBND ngày 29/8/2019

 

 

 

 

12

Cấp lại giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

4658/QĐ-UBND ngày 29/8/2019

 

 

 

 

13

Tiếp nhận, rà soát biểu mẫu kê khai giá thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

4658/QĐ-UBND ngày 29/8/2019

 

 

 

 

4

LĨNH VỰC QUẢN LÝ NÔNG LÂM SẢN - THỦY SẢN

 

 

 

 

 

1

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản

1238/QĐ-UBND ngày 18/3/2019

 

 

 

 

2

Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày giấy chứng nhận ATTP hết hạn)

1238/QĐ-UBND ngày 18/3/2019

 

 

 

 

3

Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp giấy chứng nhận ATTP vẫn còn hiệu lực nhưng bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên giấy chứng nhận)

1238/QĐ-UBND ngày 18/3/2019

 

 

 

 

4

Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản

1238/QĐ-UBND ngày 18/3/2019

 

 

 

 

3

LĨNH VỰC KINH DOANH KHÍ

 

 

 

 

 

1

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

4600/QĐ-UBND ngày 04/9/2018

 

 

 

 

2

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

4600/QĐ-UBND ngày 04/9/2018

 

 

 

 

3

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

4600/QĐ-UBND ngày 04/9/2018

 

 

 

 

1

LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG

 

 

 

 

 

1

Cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện

4600/QĐ-UBND ngày 04/9/2018

 

 

 

 

4

LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM

 

 

 

 

 

3

Thủ tục ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thuộc thẩm quyền cấp của UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội

 

4915/QĐ-UBND ngày 07/9/2016

 

 

 

2

LĨNH VỰC VĂN HÓA THÔNG TIN

 

 

 

 

 

1

Cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan QLNN về văn hóa cấp huyện cấp)

3495/QĐ-UBND ngày 11/8/2020

1095/QĐ-UBND ngày 17/3/2020

 

 

 

2

Cấp giấy phép điều chỉnh giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan QLNN về văn hóa cấp huyện cấp)

3495/QĐ-UBND ngày 11/8/2020

1095/QĐ-UBND ngày 17/3/2020

 

 

 

16

LĨNH VỰC VĂN HÓA CƠ SỞ

 

 

 

 

 

1

Công nhận lần đầu "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa"

3495/QĐ-UBND ngày 11/8/2020

 

 

 

 

2

Xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm

3495/QĐ-UBND ngày 11/8/2020

 

 

 

 

3

Xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa

3495/QĐ-UBND ngày 11/8/2020

 

 

 

 

6

Công nhận lần đầu "Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị"

3495/QĐ-UBND ngày 11/8/2020

 

 

 

 

7

Công nhận lại "Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị"

3495/QĐ-UBND ngày 11/8/2020

 

 

 

 

8

Đăng ký tổ chức lễ hội

3495/QĐ-UBND ngày 11/8/2020

 

 

 

 

9

Thông báo tổ chức lễ hội

3495/QĐ-UBND ngày 11/8/2020

 

 

 

 

10

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 đến dưới 2.000 bản

3495/QĐ-UBND ngày 11/8/2020

 

 

 

 

11

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

3495/QĐ-UBND ngày 11/8/2020

 

 

 

 

12

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

3495/QĐ-UBND ngày 11/8/2020

 

 

 

 

13

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

3495/QĐ-UBND ngày 11/8/2020

 

 

 

 

14

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

3495/QĐ-UBND ngày 11/8/2020

 

 

 

 

15

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

3495/QĐ-UBND ngày 11/8/2020

 

 

 

 

16

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

3495/QĐ-UBND ngày 11/8/2020

 

 

 

 

5

LĨNH VỰC VIỄN THÔNG - INTERNET

 

 

 

 

 

1

Cấp giấy phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động

 

528/QĐ-UBND ngày 29/01/2018

 

 

 

2

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

 

4697/QĐ-UBND ngày 29/8/2016

 

 

 

3

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

 

4697/QĐ-UBND ngày 29/8/2016

 

 

 

4

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

 

4697/QĐ-UBND ngày 29/8/2016

 

 

 

5

Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

 

4697/QĐ-UBND ngày 29/8/2016

 

 

 

18

LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN

 

 

 

 

 

1

Quyết định tiêu hủy tài sản công

3447/QĐ-UBND ngày 06/8/2020

 

 

 

 

2

Quyết định xử lý tài sản công trường hợp bị mất, bị hủy hoại

3447/QĐ-UBND ngày 06/8/2020

 

 

 

 

3

Quyết định thanh lý tài sản công

3447/QĐ-UBND ngày 06/8/2020

 

 

 

 

2

LĨNH VỰC QUẢN LÝ GIÁ

 

 

 

 

 

1

Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp huyện

2389/QĐ-UBND ngày 10/6/2020

 

 

 

 

2

Kê khai giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp huyện

 

2907/QĐ-UBND ngày 22/5/2017

 

 

 

5

LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘ KINH DOANH

 

 

 

 

 

1

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

 

1423/QĐ-UBND ngày 9/4/2020

 

 

 

2

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

 

1423/QĐ-UBND ngày 9/4/2020

 

 

 

3

Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh

 

1423/QĐ-UBND ngày 9/4/2020

 

 

 

4

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

 

1423/QĐ-UBND ngày 9/4/2020

 

 

 

5

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

 

1423/QĐ-UBND ngày 9/4/2020

 

 

 

16

LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ

 

 

 

 

 

1

Đăng ký thành lập hợp tác xã

 

1423/QĐ-UBND ngày 9/4/2020

 

 

 

2

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

 

1423/QĐ-UBND ngày 9/4/2020

 

 

 

3

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

 

1423/QĐ-UBND ngày 9/4/2020

 

 

 

4

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

 

1423/QĐ-UBND ngày 9/4/2020

 

 

 

5

Đăng ký khi hợp tác xã chia

 

1423/QĐ-UBND ngày 9/4/2020

 

 

 

6

Đăng ký khi hợp tác xã tách

 

1423/QĐ-UBND ngày 9/4/2020

 

 

 

7

Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất

 

1423/QĐ-UBND ngày 9/4/2020

 

 

 

8

Đăng ký khi hợp tác xã sát nhập

 

1423/QĐ-UBND ngày 9/4/2020

 

 

 

9

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng)

 

1423/QĐ-UBND ngày 9/4/2020

 

 

 

10

Giải thể tự nguyện hợp tác xã

 

1423/QĐ-UBND ngày 9/4/2020

 

 

 

11

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

 

1423/QĐ-UBND ngày 9/4/2020

 

 

 

12

Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã

 

1423/QĐ-UBND ngày 9/4/2020

 

 

 

13

Tạm ngừng hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

 

1423/QĐ-UBND ngày 9/4/2020

 

 

 

14

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

 

1423/QĐ-UBND ngày 9/4/2020

 

 

 

15

Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã

 

1423/QĐ-UBND ngày 9/4/2020

 

 

 

16

Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã

 

1423/QĐ-UBND ngày 9/4/2020

 

 

 

4

LĨNH VỰC ĐẤU THẦU

 

 

 

 

 

1

Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư

4214/QĐ-UBND ngày 20/8/2018

 

 

 

 

2

Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư

4214/QĐ-UBND ngày 20/8/2018

 

 

 

 

3

Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu

4214/QĐ-UBND ngày 20/8/2018

 

 

 

 

4

Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu

4214/QĐ-UBND ngày 20/8/2018

 

 

 

 

16

LĨNH VỰC HỘ TỊCH

 

 

 

 

 

1

Cấp  bản sao trích lục hộ tịch

 

805/QĐ-UBND ngày 19/02/2020

 

 

 

2

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

 

805/QĐ-UBND ngày 19/02/2020

 

 

 

3

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

 

805/QĐ-UBND ngày 19/02/2020

 

 

 

4

Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

 

805/QĐ-UBND ngày 19/02/2020

 

 

 

5

Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

 

805/QĐ-UBND ngày 19/02/2020

 

 

 

6

Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

 

805/QĐ-UBND ngày 19/02/2020

 

 

 

7

Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

 

805/QĐ-UBND ngày 19/02/2020

 

 

 

8

Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài

 

805/QĐ-UBND ngày 19/02/2020

 

 

 

9

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

 

805/QĐ-UBND ngày 19/02/2020

 

 

 

10

Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

 

805/QĐ-UBND ngày 19/02/2020

 

 

 

11

Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

 

805/QĐ-UBND ngày 19/02/2020

 

 

 

12

Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch)

 

805/QĐ-UBND ngày 19/02/2020

 

 

 

13

Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài

 

805/QĐ-UBND ngày 19/02/2020

 

 

 

14

Đang ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

 

805/QĐ-UBND ngày 19/02/2020

 

 

 

15

Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài

 

805/QĐ-UBND ngày 19/02/2020

 

 

 

16

Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài

 

805/QĐ-UBND ngày 19/02/2020

 

 

 

12

LĨNH VỰC CHỨNG THỰC

 

 

 

 

 

1

Cấp bản sao từ sổ gốc

 

805/QĐ-UBND ngày 19/02/2020

 

 

 

2

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

 

805/QĐ-UBND ngày 19/02/2020

 

 

 

3

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

 

805/QĐ-UBND ngày 19/02/2020

 

 

 

4

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

 

805/QĐ-UBND ngày 19/02/2020

 

 

 

5

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

 

805/QĐ-UBND ngày 19/02/2020

 

 

 

6

Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

 

805/QĐ-UBND ngày 19/02/2020

 

 

 

7

Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

 

805/QĐ-UBND ngày 19/02/2020

 

 

 

8

Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của phòng Tư pháp

 

805/QĐ-UBND ngày 19/02/2020

 

 

 

9

Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không là cộng tác viên dịch thuật

 

805/QĐ-UBND ngày 19/02/2020

 

 

 

10

Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản

 

805/QĐ-UBND ngày 19/02/2020

 

 

 

11

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản

 

805/QĐ-UBND ngày 19/02/2020

 

 

 

12

Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản

 

805/QĐ-UBND ngày 19/02/2020

 

 

 

9

LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC

 

 

 

 

 

1

Phục hồi danh dự

 

805/QĐ-UBND ngày 19/02/2020

 

 

 

2

Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại

 

805/QĐ-UBND ngày 19/02/2020

 

 

 

3

Thủ tục xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường

 

5102/QĐ-UBND ngày 19/9/2016

 

 

 

4

Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường

 

5102/QĐ-UBND ngày 19/9/2016

 

 

 

5

Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường

 

5102/QĐ-UBND ngày 19/9/2016

 

 

 

6

Thủ tục trả lại tài sản

 

5102/QĐ-UBND ngày 19/9/2016

 

 

 

7

Thu tục chi trả tiền bồi thường

 

5102/QĐ-UBND ngày 19/9/2016

 

 

 

8

Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu

 

5102/QĐ-UBND ngày 19/9/2016

 

 

 

9

Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai

 

5102/QĐ-UBND ngày 19/9/2016

 

 

 

2

LĨNH VỰC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

 

 

 

 

 

1

Công nhận báo cáo viên pháp luật huyện

 

805/QĐ-UBND ngày 19/02/2020

 

 

 

2

Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật huyện

 

805/QĐ-UBND ngày 19/02/2020

 

 

 

1

LĨNH VỰC HÒA GIẢI CƠ SỞ

 

 

 

 

 

1

Thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải

 

5102/QĐ-UBND ngày 19/9/2016

 

 

 

1

LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM

 

 

 

 

 

1

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền cấp huyện

4226/QĐ-UBND ngày 08/8/2019

 

 

Sở Y tế

 

5

LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT KNTC, TIẾP CÔNG DÂN

 

 

 

 

 

1

Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện

 

2218/QĐ-UBND ngày 09/5/2016

 

 

 

2

Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện

 

2218/QĐ-UBND ngày 09/5/2016

 

 

 

3

Giải quyết tố cáo tại cấp huyện

 

2218/QĐ-UBND ngày 09/5/2016

 

 

 

4

Tiếp công dân tại cấp huyện

 

2218/QĐ-UBND ngày 09/5/2016

 

 

 

5

Xử lý đơn tại cấp huyện

 

2218/QĐ-UBND ngày 09/5/2016