di tích lịch sử

LỊCH TỔ CHỨC 36 LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN LONG BIÊN NĂM 2017
Ngày đăng 10/01/2017 | 09:15  | Lượt xem: 1674

.

 

 

TT

 

 

TÊN LỄ HỘI

 

 

LOẠI

LỄ HỘI

 

 

ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

 

THỜI GIAN TỔ CHỨC   (AL/DL)

THỜI GIAN TỔ CHỨC HỘI CHÍNH   NĂM/LẦN

 

 

CẤP

TỔ CHỨC

 

 

CẤP QUẢN LÝ

 

NỘI DUNG LỄ HỘI

 

CHÚC VĂN

 

DIỄN VĂN

 

ĐỐI TƯỢNG TƯỞNG NIỆM

 

 

PHẦN LỄ

 

 

PHẦN HỘI

CỔ TỤC ( TRÒ CHƠI ĐẶC SẮC

 

 

 

ĐÃ SƯU TẦM

 

 

 

ĐÃ SƯU TẦM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Đình Ái Mộ

Dân gian

Phường

Bồ Đề

9/2

(06/3/2017)

5 năm

Phường

Quận

Thờ thánh, thần       ( Cao Lỗ)

Tế, dâng hương

Văn nghệ, trò chơi dân gian

 

 

 

 

 

2

Đình Sài Đồng

Dân gian

Phúc Đồng

8/2

(05/3/2017)

5 năm

Phường

Quận

Linh Lang

Tế, rước

Văn nghệ, trò chơi dân gian

 

x

 

 

 

3

Đình Kim Quan

Dân gian

Việt Hưng

7/2

(04/3/2017)

5 năm

Phường

Quận

Linh Lang, Trình Đô, Lê Chiến Ngọc Hoa, Quế Hoa

Tế, rước

Văn nghệ, trò chơi dân gian

 

x

 

 

 

4

Đình Quán Tình

Dân gian

Giang Biên

8/2

(05/3/2017)

5 năm

Phường

Quận

Nguyễn Nộn

Tế, rước

Văn nghệ, trò chơi dân gian

 

x

 

x

 

5

Đình Tình Quang

Dân gian

Giang Biên

18/2

(15/3/2017)

5 năm

Phường

Quận

Lý Bí

Tế, rước

Văn nghệ, trò chơi dân gian

 

x

 

x

 

6

Đình Thổ Khối

Dân gian

Cự Khối

9/2

(06/3/2017)

5 năm

Phường

Quận

Đào Thành Hoàng, Cao Sơn, Linh Lang, Dị Mệ, Bạch Đa, Bố Cái

Tế, rước

Văn nghệ, trò chơi dân gian

 

x

 

x

 

7

Đình Xuân Đỗ Hạ

Dân gian

Cự Khối

9/2

(06/3/2017)

5 năm

Phường

Quận

Khoả Ba Sơn, Lâu Ly

Tế, rước

Văn nghệ, trò chơi dân gian

 

x

 

x

 

8

Đình Trường Lâm

Dân gian

Việt Hưng

9/2

(06/3/2017)

5 năm

Phường

Quận

Linh Lang

Tế, rước

Văn nghệ, trò chơi dân gian

Mỳa Lột rắn

x

 

x

 

9

Đình Nha

Dân gian

Long Biên

10/2

(07/3/2017)

5 năm

Phường

Quận

Linh Lang

Tế, rước

Văn nghệ, trò chơi dân gian

 

x

 

 

 

10

Đình Tư Đình

Dân gian

Long Biên

10/2

(07/3/2017)

5 năm

Phường

Quận

Linh Lang

Tế, rước

Văn nghệ, trò chơi dân gian

 

x

 

 

 

11

Đình Gia Thuỵ

Dân gian

Gia Thuỵ

10/2

(07/3/2017)

5 năm

Phường

Quận

Ba anh em giúp An Dương Vương: Trung Thành, Đông Lương, Thống Vĩnh

Tế, rước

Văn nghệ, trò chơi dân gian

 

x

 

x

 

12

Đình Mai Phúc

Dân gian

Phúc Đồng

10/2

(07/3/2017)

5 năm

Phường

Quận

Xuân Vinh, Luân Nương

Tế, rước

Văn nghệ, trò chơi dân gian

 

x

 

x

 

13

Đình Ngô

Dân gian

Thạch Bàn

10/2

(07/3/2017)

5 năm

Phường

Quận

Linh Lang, Phương Dung, Dục Thiện

Tế, rước

Văn nghệ, trò chơi dân gian

 

x

 

 

 

14

Đình Trạm

Dân gian

Long Biên

10/2

(07/3/2017)

5 năm

Phường

Quận

Thành Công tương liệt

Tế, rước

Văn nghệ, trò chơi dân gian

 

x

 

x

 

15

Đình Bắc Cầu 3

Dân gian

Ngọc Thuỵ

10/3

(06/4/2017)

5 năm

Phường

Quận

Bảo Khang, Bảo Trung, Giang Khẩu

Tế, rước

Văn nghệ, trò chơi dân gian

 

x

 

 

 

16

Đình Lâm Du

Dân gian

Bồ Để

10/2

(07/3/2017)

5 năm

Phường

Quận

Linh Lang, Uy Vũ, Tiên Phi

Tế, rước

Văn nghệ, trò chơi dân gian

 

x

 

x

 

17

Đình Cầu Bây

Dân gian

Thạch Bàn

12/2

(09/3/2017)

5 năm

Phường

Quận

Lã Lang Đường

Tế, rước

Văn nghệ, trò chơi dân gian

Chạy ngựa, chộm ễng Ỉn

x

 

 

 

18

Đình Bắc Biên

Dân gian

Ngọc Thuỵ

06/3

(02/4/2017)

5 năm

Phường

Quận

Đào Kỳ, Phương Dung, Minh Triết, Nghĩa Trụ, Lý Thường Kiệt

Tế, rước

Văn nghệ, trò chơi dân gian

 

x

 

x

 

19

Đền Trấn Vũ

Dân gian

Thạch Bàn

3/3

(30/3/2017)

5 năm

Phường

Quận

Trấn Vũ

Tế, rước

Văn nghệ, trò chơi dân gian

Kéo co ngồi bằng song mây

x

 

x

 

20

Đình Thanh Am

Dân gian

Thượng Thanh

10/3

(06/4/2017)

5 năm

Phường

Quận

Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đào Kỳ, Phương Dung

Tế, rước

Văn nghệ, trò chơi dân gian

 

x

 

x

 

21

Đình Ô Cách

Dân gian

Đức Giang

16/3

(12/4/2017)

5 năm

Phường

Quận

Cao Sơn

Tế, dang hương

Văn nghệ

 

x

 

 

 

22

Đình Lệ Mật

Dân gian

Việt Hưng

23/3

(19/4/2017)

5 năm

Phường

Quận

Hoàng Quốc Trung

Tế, rước

Văn nghệ, trò chơi dân gian

Múa Giảo Long

x

 

x

 

23

Đình Xuân Đỗ Thượng

Dân gian

Cự Khối

10/2

(07/3/2017)

5 năm

Phường

Quận

Đỗ Nhân, Nguyễn Dự, Linh Lang

Tế, rước

Văn nghệ

 

x

 

 

 

24

Đình Thống Nhất

Dân gian

Cự Khối

10/2

(07/3/2017)

5 năm

Phường

Quận

Lã Lang Đường

Tế, dâng hương

Văn nghệ

 

x

 

 

 

25

Đình Thạch  Cầu Dõi

Dân gian

Long Biên

9/2

(06/3/2017)

5 năm

Phường

Quận

Linh Lang

Tế, dâng hương

Văn nghệ

 

x

 

 

 

26

Đền Ghềnh

Dân gian

Bồ Đề

1/8 đến 15/8

(20/9 đến 04/10/2017)

5 năm

Phường

Phường, Quận

Ngọc Hân công chúa, Tứ phủ

Tế, dâng hương, hát thờ

Văn nghệ

Bơi thuyền, Kiều 5 quan

x

 

 

 

27

Đình Gia Thượng

Dân gian

Ngọc Thuỵ

10/3

(06/4/2017)

5 năm

Phường

Quận

Linh Lang

Tế, rước

Văn nghệ

 

x

 

 

 

28

Đình Thượng Cát

Dân gian

Thượng Thanh

10/2

(07/3/2017)

5 năm

Phường

Quận

Cao Sơn, Minh Trụ, Minh Khiết, Lân Ly Long

Tế, rước

Văn nghệ

 

x

 

 

 

29

Đình Gia Quất

Dân gian

Thượng Thanh

10/2

(07/3/2017)

5 năm

Phường

Quận

Cao Sơn, Minh Trụ, Minh Khiết

Tế, dâng hương

Văn nghệ

 

x

 

 

 

30

Đình Vo Đông

Dân gian

Phúc Lợi

10/2

(07/3/2017)

5 năm

Phường

Quận

Linh Lang

Tế, rước

Văn nghệ, trò chơi dân gian

 

x

 

 

 

31

Đình Vo Trung

Dân gian

Phúc Lợi

10/2

(07/3/2017)

5 năm

Phường

Quận

Linh Lang

Tế, rước

Văn nghệ, trò chơi dân gian

 

x

 

 

 

32

Đình Thượng Đồng

Dân gian

Phúc Lợi

10/2

(07/3/2017)

5 năm

Phường

Quận

Cao Sơn, Linh Lang

Tế, rước

Văn nghệ, trò chơi dân gian

Tế trâu, rước liềm

x

 

 

 

33

Đình Hội Xá

Dân gian

Phúc Lơẹi

10/2

(07/3/2017)

5 năm

Phường

Quận

Tướng Hoàng Hổ thẻo Thánh Gióng đánh giặc Ân

Tế, rước

Văn nghệ, trò chơi dân gian

Ải lao

x

 

x

 

34

Đình Cự Đồng

Dân gian

Thạch Bàn

10/2

(07/3/2017)

5 năm

Phường

Quận

Thành công tương liệt

Tế, rước

Văn nghệ, trò chơi dân gian

 

x

 

 

 

35

Đình Ngọc Lâm

Dân gian

Ngọc Lâm

10/2

(07/3/2017)

5 năm

Phường

Quận

Linh Lang

Tế, dâng hương

Văn nghệ

 

x

 

 

 

36

Đình Thượng Hội

Dân gian

Thạch Bàn

10/2

(07/3/2017)

5 năm

Phường

Quận

Linh Lang

Tế, dâng hương

Văn nghệ

 

x