đô thị

Thực hiện Chỉ thị 08-CT/TU về "Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo trật tự và VMĐT trên địa bàn Thủ đô"
Ngày đăng 16/08/2016 | 16:52  | Lượt xem: 3587

Ngày 27/7/2016, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 143/KH-UBND về việc thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 26/5/2016 của Thành ủy Hà Nội

Thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU của Thành ủy Hà Nội về "Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo trật tự và VMĐT trên địa bàn Thủ đô, UBND Thành phố Hà Nội xây dựng kế hoạch thực hiện với 6 nội dung trọng tâm, cụ thể:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp đối với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị.

2. Chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật, trật tự xây dựng và nâng cao chất lượng quản lý đô thị, thực hiện nghiêm các quy định về đảm bảo trật tự đô thị; tăng cường công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc, quản lý trật tự xây dựng, quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường

3. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả mục tiêu xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, phát triển toàn diện theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ Thành phố, tạo sự chuyển biến rõ nét về nếp sống văn minh đô thị của người Hà Nội.

4. Tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ theo hướng quy chuẩn, hiện đại.

5. Thực hiện tốt công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình giao thông trọng điểm

6. Duy trì đảm bảo vệ sinh môi trường; xây dựng nếp vệ sinh hàng ngày, hàng tuần tại các hộ gia đình, tổ dân phố, khu dân cư

Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 08-CT/TU, UBND Thành phố Hà Nội chỉ đạo thực hiện 4 giải pháp cơ bản, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành của cán bộ, đảng viên, công chức, nhân dân, doanh nghiệp nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm trong việc tuân thủ pháp luật; hiểu rõ mục đích, yêu cầu của công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn Thủ đô theo chỉ thị số 08-CT/TU; tổ chức các hội nghị tuyên truyền tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 26/5/2016 của Thành ủy về công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn Thủ đô; Các báo, đài Trung ương và Thành phố tập trung, tăng chuyên trang, chuyên mục, tin bài tuyên truyền về trật tự và văn minh đô thị; phổ biến, nhân rộng các mô hình tiêu biểu trong thực hiện trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn Thành phố. Đồng thời, ưu tiên bố trí đủ nguồn kinh phí để tổ chức thực hiện; Rà soát, xây dựng quy chế, quy định quản lý chuyên ngành và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, báo cáo kết quả thực hiện.

Xem toàn văn kế hoạch thực hiện tại đây