đô thị

Xây dựng "phường văn minh đô thị", "tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị" quận Long Biên năm 2016, 2017
Ngày đăng 17/08/2016 | 15:37  | Lượt xem: 1963

Ngày 12/8/2016, UBND Quận ban hành Kế hoạch 240/KH-UBND về Xây dựng "phường văn minh đô thị", "tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị" quận Long Biên năm 2016, 2017.

Với mục đích nhằm xây dựng nếp sống văn minh đô thị, tạo sự chuyển biến về ý thức đô thị trong các tầng lớp nhân dân thông qua việc chấp hành các quy định về quản lý đô thị; Phát huy vai trò của nhân dân trong việc tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông. Đồng thời, phát huy hiệu quả các mô hình tự quản, vận động nhân dân không thực hiện các hành vi gây ảnh hưởng đến trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị; phát huy quy chế dân chủ cơ sở để người dân cùng tham gia giám sát thực hiện. 

Theo kế hoạch, UBND Quận đã chỉ đạo cụ thể các công tác cần triển khai tại cấp quận và cơ sở trên 5 nội dung trọng tâm cần thực hiện để xây dựng "Phường văn minh đô thị", "tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị": công tác tuyên truyền, đầu tư hạ tầng kỹ thuật, duy tu, duy trì, quản lý đô thị, quản lý kiến trúc đầu tư theo quy hoạch. Phân công rõ trách nhiệm tổ chức thực hiện và tiến độ triển khai trong năm 2016-2017. Đây là một nội dung quan trọng trong việc thực hiện Chương trình 03-CTr/QU của Quận ủy về "Tập trung đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị tạo bước đột phá về cảnh quan, môi trường gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong các tầng lớp nhân dân".

Xem chi tiết Kế hoạch tại đây