đô thị

UBND Quận làm việc với các ngành thống nhất công tác cấp giấy phép xây dựng và quản lý sau phép.
Ngày đăng 17/08/2016 | 18:44  | Lượt xem: 996

Chiều ngày 17/8/2016 tại phòng họp 1 - UBND Quận, HĐND - UBMTTQ - UBND Quận đã làm việc với Đội Thanh tra xây dựng, phòng Quản lý đô thị, phòng Nội vụ và UBND các Phường để thống nhất công tác cấp giấy phép xây dựng và quản lý sau phép.

Dự họp có các đồng chí Ngô Mạnh Điềm - Chủ tịch UBMTTQ, Đ/c Đàm Văn Huân - PCT HĐND, Đ/c Vũ Thu Hà - Chủ tịch UBND Quận, Đ/c Nguyễn Mạnh Trình - PCT UBND Quận, Đ/c Vũ Văn Minh - Đôi trưởng Đội TTXD quận Long Biên, Đ/c Nguyễn Văn Thắng – Trưởng phòng QLĐT, Đ/c Vũ Thị Thành – trưởng phòng Nội vụ và Chủ tịch UBND phường.

Thực hiện theo Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 24/6/2016  của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội và quyết định số 5174/QĐ-UBND ngày 20/07/2016 UBND Quận ban hành 02 Quy trình nội bộ tiếp nhận và giải quyết TTHC.

Đội TTXD quận Long biên : 75 đồng chí  bao gồm: Thanh tra viên: 21 đồng chí; Công chức hành chính: 17 trường hợp; Công chức cơ sở: 06 đồng chí; viên chức: 01 trường hợp; Hợp đồng 68: 01 đồng chí, Hợp đồng chờ thi tuyển: 29 đồng chí. Công tác điều hành, quản lý và giám sát và Báo cáo theo ngày, tuần, tháng và năm. Đội tổ chức họp giao ban toàn đơn vị để lãnh đạo nắm bắt tình hình quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận. Đảm bảo 100% số công trình xây dựng trên địa bàn phải được kiểm tra, kiểm soát. Nếu công trinh phát sinh vi phạm phải thiết lập hồ sơ xử lý. (Quy trình xử lý vi phạm thực hiện theo Hướng dẫn 2614/2014/HD-SXD ngày 24/4/2014 của Sở xây dựng Hà Nội).

UBND các Phường giao trách nhiệm cụ thể với từng vị trí công tác trong hoạt động quản lý TTXD trên địa bàn Phường: Chủ tịch UBND Phường: Chịu trách nhiệm toàn diện về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn. Phó CT UBND phụ trách kinh tế - đô thị: Chịu trách nhiệm điều hành trực tiếp lực lượng. Tổ trưởng tổ TTXD: Chịu trách nhiệm chính trước đồng chí lãnh đạo UBND Phường, Tổ viên của tổ TTXD: Chịu trách nhiệm theo dõi địa bàn được phân công phụ trách, chịu trách nhiệm báo cáo đồng chí tổ trưởng và đồng chí Phó chủ tịch UBND Phường. Các đồng chí Cán bộ địa chính - xây dựng của phường, cán bộ đô thị, Cán bộ Kế toán Phường: Chịu sự phân công, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ theo phân công nhiệm vụ đầu năm của UBND Phường.

Phòng QLĐT tham mưu quy trình cấp GPXD và báo cáo mô hình quản lý của tổ kiểm tra sau phép và đề xuất các phương án quản lý sau phép. Cán bộ phụ trách cấp phép theo địa bàn phối hợp với TTXD, UBND các phường kiểm tra trật tự xây dựng trên địa bàn. Tổng hợp báo cáo UBND quận các nội dung kiểm tra, đề xuất kiến nghị xử lý. Đề xuất áp dụng công nghệ thông tin trong công tác thông tin - báo cáo đảm bảo tính kịp thời, chính xác, mang tính trực quan.

Sau khi nghe báo cáo cáo của đội TTXD, phòng Quản lý đô thị và UBND các Phường về công tác cấp giấy phép xây dựng, mô hình quản lý sau phép hiện tại và các đề xuất. Đồng chí Vũ Thu Hà - Chủ tịch UBND Quận yêu cầu:

1. Giao phòng Quản lý đô thị: Tham mưu quy trình cấp giấy phép xây dựng theo Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 24/6/2016  của UBND thành phố Hà Nội. Tham mưu quy trình kiểm tra sau phép của tổ công tác liên ngành UBND Quận.

2. Giao đội Thanh tra xây dựng quận Long Biên tham mưu quy trình kiểm tra sau phép.