đô thị

Triển khai thực hiện xây dựng "Phường đạt chuẩn văn minh đô thị" và "Tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị" trên địa bàn Quận
Ngày đăng 24/08/2016 | 10:52  | Lượt xem: 3899

Thực hiện chương trình số 03-CTr/QU, ngày 15/10/2015 của Quận ủy, UBND Quận Long Biên ban hành hướng dẫn số 02/HD-UBND, ngày 08/4/2016 Triển khai thực hiện xây dựng "Phường đạt chuẩn văn minh đô thị" và "Tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị" trên địa bàn Quận.

 

Theo đó, để đảm bảo tiến độ thực hiện nội dung chương trình 03-CTr/QU của Quận ủy, UBND Quận yêu cầu UBND các phường:

1. Tự rà soát, đánh giá hiện trạng theo biểu mẫu "Phường văn minh đô thị", "Tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị"

2. UBND các phường Ngọc Lâm, Gia Thụy thực hiện đăng ký "Phường văn minh đô thị", UBND các phường còn lại tự rà soát và đăng ký nếu các tiêu chuẩn đảm bảo.

3. UBND các phường đăng ký 2-3 "Tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị".

4. Đề xuất nhu cầu đầu tư, quản lý khai thác không thuộc chức năng nhiệm vụ của phường.

5. Xây dựng tiến độ thực hiện các nhiệm vụ cần tổ chức của phường để thực hiện để đạt được các tiêu chí và được công nhận.

6. Tuyên truyền vận động nhân dân nắm vững và tự giác thực hiện tiêu chuẩn "Phường đạt chuẩn văn minh đô thị", "Tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị".

Xem chi tiết Hướng dẫn tại đây