đô thị

Quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngày đăng 24/08/2016 | 14:43  | Lượt xem: 2370

Ngày 24/8/2016, UBND Thành phố Hà Nội ban hành quyết định số 20/2016/QĐ-UBND về ban hành quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Quy định bao gồm 4 chương, 13 điều làm rõ các quy định chung, quy định cụ thể, trách nhiệm của các cơ quan liên quan và tổ chức thực hiện trong quá trình cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày 04/7/2016.

Xem chi tiết Quy định tại đây.