đô thị

Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị Quận triển khai thực hiện việc tự quản, giám sát, công tác VSMT, thu gom rác thải trên địa bàn quận
Ngày đăng 12/09/2016 | 17:17  | Lượt xem: 1029

Ngày 12/9/2016, UB MTTQ Quận ban hành kế hoạch số 36/KH-MTTQ về thực hiện tự quản, giám sát công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác thải trên địa bàn quận.

Thực hiện Thông tri số 09-TT/QU, ngày 25/7/2016 của Quận ủy Long Biên về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn quận; chương trình số 03-CTr/QU, ngày 15/10/2015 của Ban chấp hành Đảng bộ quận Long Biên khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020 về tập trung đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị tạo bước đột phá về cảnh quan, môi trường gắn với xây dựng nếp sống đô thị trong các tầng lớp nhân dân", 

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của MTTQ và các đoàn thể chính trị, Ban Thường trực UB MTTQ Việt Nam quận thống nhất với các Đoàn thể ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện việc tự quản và giám sát công tác VSMT, thu gom vận chuyển rác thải.

Xem chi tiết Kế hoạch tại đây