đô thị

KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng thực hiện quản lý trật tự đô thị trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2016 – 2020” năm 2017
Ngày đăng 01/03/2017 | 09:03  | Lượt xem: 2465

Ngày 20/02/2017, UBND quận Long Biên ban hành kế hoạch số 69/KH-UBND về việc thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng thực hiện quản lý trật tự đô thị trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2016 – 2020” năm 2017.

Một số nội dung chính của Kế hoạch:

1. Mục đích:

- Xây dựng nếp sống văn minh đô thị, tạo sự chuyển biến về ý thức đô thị của các tầng lớp nhân dân thông qua việc tự giác chấp hành các quy định về quản lý đô thị.

- Đảm bảo lực lượng thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị thực hiện nhiệm vụ tuân thủ quy định, phương án được duyệt. Nâng cao chất lượng hoạt động của các lực lượng tham gia quản lý trật tự đô thị trên địa bàn theo nội dung Đề án.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước lĩnh vực Quản lý trật tự đô thị trên địa bàn Quận.

2. Nội dung thực hiện:

2.1 Công tác tuyên truyền:

- Tuyên truyền tại hội nghị đại biểu nhân dân, ngày hội đoàn kết toàn dân tộc nội dung Đề án lực lượng quản lý trật tự đô thị, phương án khoán quản; Đề án sắp xếp biển hiệu, biển quảng cáo, biển hiệu, biển chỉ dẫn; Tổ chức tuyên truyền theo khu vực và các hộ kinh doanh mặt tiền các quy định của Nhà nước, Thành phố của Quận về đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, biển hiệu, biển quảng cáo.

- Tuyên truyền tiêu chí, tiêu chuẩn xây dựng "Phường văn minh đô thị"; "Tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị"; Quy định về nếp sống văn minh đô thị, ý thức chấp hành các quy định về quản lý đô thị đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

- Hàng tuần công khai các trường hợp vi phạm, trường hợp tái vi phạm, cố tình vi phạm trên hệ thống đài truyền thanh, cổng thông tin điện tử của Quận, Phường.

2.2 Điều chỉnh, bổ sung các tuyến, điểm khoán quản:

- Rà soát, lập danh sách đề xuất các tuyến, điểm thực hiện phương án khoán quản.

- Xây dựng phương án đề xuất bố trí lực lượng tham gia công tác quản lý trật tự đô thị tại các điểm, khoán quản.

- Thẩm định phương án khoán quản của UBND các phường.

- Ban hành quyết định phân công nhiệm vụ rõ người, rõ địa bàn, rõ trách nhiệm đối với mỗi lực lượng tham gia.

2.3 Công tác tập huấn:

- Tập huấn triển khai kế hoạch thực hiện Đề án "Nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng thực hiện quản lý trật tự đô thị trên địa bàn Quận năm 2017.

- Tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ trong quá trình tuần tra, xử lý vi phạm TTĐT; Quy định về xử phạt hình chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ).  

- Ứng dụng hệ thống camera an ninh trong việc thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự, quản lý đô thị…

2.4 Công tác tuần tra:

* Công tác kiểm tra, tuần tra:

- Hàng ngày thực hiện kiểm tra tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo các lực lượng tổ chức tuần tra địa bàn theo tuyến, điểm khoán quản. 

- Xây dựng lịch phân công nhiệm vụ đối với các lực lượng cần rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm gắn với việc phân loại đánh giá xếp loại hàng tháng, có biện pháp xem xét trách nhiệm đối với các đồng chí không hoàn thành nhiệm vụ.

- Các lực lượng CSTT, BVDP hàng ngày nghiêm túc thực hiện việc tuần tra, kiểm tra các tuyến, điểm thực hiện khoán quản bằng phương tiện xe đạp.

* Công tác xử lý vi phạm:

- Xây dựng kế hoạch cụ thể đối với từng điểm vi phạm.

-  Sử dụng phương tiện ô tô trong việc xử lý vi phạm. Tuân thủ nguyên tắc xử lý các điểm vi phạm có trọng tâm, trọng điểm, có tính lan toả, xử lý đến đâu phải duy trì chống tái phạm đến đó. Lồng ghép công tác tuyên truyền, vận động của các lực lượng, các ngành, đoàn thể với công tác xử lý vi phạm.

- Phối hợp với MTTQ phường, các đoàn thể tổ chức tuyên truyền, vận động đối với các trường hợp vi phạm trước khi ra quân xử lý.

- Áp dụng biện pháp cưỡng chế và xử phạt đối với các trường hợp thường xuyên tái phạm và cố tình vi phạm.

* Tổ chức duy trì chống tái phạm:

- Định kỳ hàng tháng rà soát, tổng hợp các trường hợp vi phạm trật tự đô thị, các trường hợp tái phạm cung cấp cho UB MTTQ và các ngành đoàn thể để tổ chức tuyên truyền, vận động, giám sát.

- Phân công các lực lượng Cảnh sát trật tự, Lực lượng bảo vệ dân phố tổ chức cắm, trực chốt tại các điểm sau khi xử lý, duy trì chống tái phạm.

2.5 Công tác kiểm tra, giám sát:

* Công tác kiểm tra:

- Kiểm tra trực tiếp tại hiện trường, ghi nhận các vi phạm bằng hình ảnh, ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị chức năng, UBND các phường triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý trật tự đô thị.

- Thành lập tổ công tác kiểm tra đột xuất việc triển khai nhiệm vụ, sử dụng trang thiết bị theo Đề án và phương án khoán quản.

- Kiểm tra, thanh tra công vụ tập thể, cá nhân thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị theo kế hoạch thực hiện năm "Kỷ cương hành chính năm 2017".

- Triển khai hệ thống Camera an ninh nhằm đảm bảo An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Giám sát việc tuần tra của các lực lượng trên các tuyến đường.

* Công tác giám sát:

- Tổ chức thực hiện giám sát việc thực hiện của các lực lượng thực hiện quản lý đô thị theo Đề án.

- Cung cấp danh sách các trường hợp vi phạm, tái phạm đề nghị HĐND, MTTQ và các đoàn thể vận động, tuyên truyền, giám sát, theo dõi, đánh giá việc chấp hành quy định về TTĐT.

- Cập nhật thông tin phản hồi, đề nghị từ MTTQ và các đoàn thể, chỉ đạo các đơn vị, lực lượng chức năng tổ chức thực hiện.

2.6. Chế độ giao ban:

- Định kỳ hàng tuần duy trì giao ban giữa lãnh đạo UBND phường, Công an phường với các lực lượng, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện, triển khai các biện pháp giải quyết những bất cập, khó khăn trong quá trình thực hiện.

- Định kỳ hàng tháng tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện kèm theo hình ảnh, nội dung báo cáo thể hiện cụ thể đối với các trường hợp vi phạm, đề xuất phương án xử lý đối với các trường hợp cố tình vi phạm trên địa bàn Quận./.