đô thị

Kế hoạch Thực hiện đầu tư, xây dựng, cải tạo hệ thống chợ dân sinh và xây dựng chợ hoạt động theo hướng văn minh thương mại năm 2017
Ngày đăng 03/03/2017 | 12:08  | Lượt xem: 3354

Ngày 02/12/2016, UBND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 379/KH-UBND về việc gày 20/02/2017, UBND quận Long Biên ban hành kế hoạch số 69/KH-UBND về việc Thực hiện đầu tư, xây dựng, cải tạo hệ thống chợ dân sinh và xây dựng chợ hoạt động theo hướng văn minh thương mại năm 2017.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Xây dựng, cải tạo 09 chợ, trong đó: Hoàn thành xây dựng, cải tạo: 07 chợ; Hoàn thành thủ tục đầu tư và khởi công xây dựng: 02 chợ. Đầu tư xây dựng, cải tạo chợ dân sinh phải đảm bảo đúng quy trình và các quy định của Nhà nước; làm đẹp cảnh quan đô thị, đáp ứng được nhu cầu mua bán hàng ngày của nhân dân; góp phần xử lý dứt điểm các điểm chợ cóc trên địa bàn quận.

2. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước tại các chợ dân sinh để dần hình thành các chợ văn minh thương mại theo quy định thành Quận, Thành phố. Phấn đấu đến hết năm 2017 có thêm 5 chợ đạt tiêu chí chợ văn minh thương mại.

3. Xác định rõ những nhiệm vụ cụ thể đồng thời phân công trách nhiệm của các phòng, ban, ngành, UBND phường, các đơn vị liên quan trong công tác đầu tư, xây dựng và quản lý chợ theo hướng văn minh thương mại.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, cải tạo các chợ dân sinh trên địa bàn quận (chi tiết tại Biểu 1)

1.1. Hoàn thành công tác xây dựng, cải tạo nâng cấp chợ: 07 chợ, gồm:

+ Chợ Tổ 12 – Thạch Bàn (3/2017)

+ Chợ Ô Cách – Đức Giang (4/2017).

+ Chợ Tổ 10 – Ngọc Thuỵ (10/2017).

+ Chợ Tổ 1 - Bồ Đề (10/2017)

+ Chợ Gia Lâm (giai đoạn 1) – Ngọc Lâm (10/2017).

+ Chợ Cự Khối (12/2017)

+ Chợ Kim Quan – Việt Hưng (12/2017).

1.2. Hoàn thành thủ tục đầu tư và khởi công xây dựng chợ: 02 chợ, gồm:

+ Chợ Lâm Du – Bồ Đề (4/2017).

+ Chợ tạm Gia Thụy (9/2017).

2. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý các chợ dân sinh theo tiêu chí văn minh thương mại (chi tiết tại Biểu 2)

2.1. Công tác tuyên truyền vận động:

- Tổ chức hội nghị quán triệt các phòng, ngành liên quan, cán bộ chủ chốt phường, ban quản lý các chợ về nội dung xây dựng chợ văn minh thương mại tại các phường (xác định rõ các nội dung cần thực hiện tại từng chợ).

- Tổ chức tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của quận, đài truyền thanh các phường về công tác xây dựng chợ văn minh thương mại.

- In tờ gấp tuyên truyền về nội dung xây dựng chợ văn minh thương mại và chế tài xử phạt các nội dung vi phạm.

- Tiếp tục thành lập các chi hội phụ nữ tại các chợ (nếu đủ điều kiện)

2.2. Tiếp tục hoàn thiện các quy định để tăng cường công tác quản lý chợ theo hướng văn minh thương mại:

- Rà soát, điều chỉnh bộ tiêu chí chợ văn minh thương mại cho phù hợp với thực tiễn.

- Kiện toàn Hội đồng xét công nhận chợ văn minh thương mại và Tổ kiểm tra liên ngành (nếu có).

- Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng chợ văn minh thương mại tại các phường và duy trì chế độ họp giao ban hàng quý.

- Thành lập đoàn kiểm tra của phường để kiểm tra, xử lý các sai phạm trong hoạt động kinh doanh tại các chợ, tụ điểm buôn bán trái phép trên địa bàn phường.

2.3. Tổ chức kiểm tra, đánh giá hoạt động chợ theo tiêu chí văn minh thương mại:

Đoàn kiểm tra của Quận, phường thường xuyên tổ chức kiểm tra, xử lý các sai phạm theo tiêu chí văn minh thương mại và các quy định hiện hành:

- Đoàn kiểm tra liên ngành quận: tổ chức kiểm tra, đánh giá chợ văn minh thương mại: đợt 1: tháng 5/2017; đợt 2: tháng 10/2017.

- Đoàn kiểm tra của phường: thực hiện kiểm tra hàng tháng và có biên bản kiểm tra gửi về UBND quận (qua phòng Kinh tế để tổng hợp), yêu cầu gửi trước ngày 25 hàng tháng.

- Phòng Kinh tế phối hợp UBND các phường thực hiện kiểm tra công tác xây dựng chợ văn minh thương mại hàng tháng tại các chợ.

2.4. Bình xét công nhận chợ văn minh và tổng kết rút kinh nghiệm:

- Hội đồng của Quận tổ chức xét duyệt chợ văn minh thương mại trên cơ sở nghiệm thu của tổ công tác: đợt 1: tháng 6/2017; đợt 2: tháng 11/2017.

- Tổng kết công tác xây dựng chợ văn minh thương mại năm 2017 (12/2017).

III. GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. UBND các phường

- UBND phường chịu trách nhiệm về việc đầu tư xây dựng chợ theo kế hoạch đề ra; đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra xử lý theo thẩm quyền đối với các đơn vị quản lý chợ, các hộ kinh doanh trong chợ theo đúng quy định hiện hành.

- Thành lập BCĐ, đoàn kiểm tra công tác xây dựng chợ văn minh thương mại tại các chợ trên địa bàn phường.

2. Đơn vị quản lý chợ

Chủ động thực hiện và phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban ngành của Quận; UBND phường để triển khai thực hiện tốt các nội dung theo kế hoạch của UBND Quận đã đề ra. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các nội dung của các thương nhân kinh doanh tại chợ.

3. Phòng Kinh tế

 Là cơ quan thường trực chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp tiến độ thực hiện kế hoạch của các phòng, ban, đơn vị, UBND phường để báo cáo và tham mưu UBND quận chỉ đạo, điều hành tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Tham mưu UBND quận tổ chức hội nghị giao ban hàng tháng.

4. Các phòng, ban, đơn vị có liên quan

Căn cứ vào kế hoạch của UBND quận, các phòng, ban, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp UBND các phường, phòng Kinh tế và đơn vị quản lý chợ thực hiện tốt các nội dung kế hoạch đề ra.

5. Đề nghị Mặt trật tổ quốc và các đoàn thể chính trị

Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các đoàn viên, hội viên đang kinh doanh tại chợ về việc thực hiện xây dựng chợ VMTM. Đề nghị hội Phụ nữ tập trung hướng dẫn thành lập chi hội phụ nữ tại các chợ (nếu đủ điều kiện).

Nội dung toàn văn Kế hoạch xem chi tiết tại đây

(Nguồn phòng Kinh tế quận)