đô thị

Thông tư số 04/2017/TT-BXD, bổ sung một số quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình.
Ngày đăng 05/06/2017 | 15:06  | Lượt xem: 2900

Ngày 30/03/2017, Bộ Xây Dựng đã ban hành Thông tư số 04/2017/TT-BXD “Thông tư 04” quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình, có hiệu lực từ ngày 15/5/2017 thay thế cho Thông tư số 22/2010/TT-BXD ngày 03/12/2010 có hiệu lực từ ngày 18/01/2011 “Thông tư 22”.

So với Thông tư số 22, Thông tư số 04 có bổ sung một số quy định mới gồm: nâng cao vai trò, trách nhiệm của đơn vị Chủ đầu tư, Nhà thầu xây dựng đối với công tác an toàn lao động và hướng dẫn xử lý vi phạm về an toàn lao động trong xây dựng. Cụ thể:

I. Trách nhiệm Nhà thầu đối với vấn đề bảo đảm an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình, cụ thể.

1. Trước khi khởi công xây dựng công trình, phải tổ chức lập, trình Chủ đầu tư chấp thuận kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động. Kế hoạch này được xem xét định kỳ hoặc đột xuất để điều chỉnh phù hợp với thực tế thi công trên công trường;

2. Tổ chức bộ phận quản lý an toàn lao động theo quy định và tổ chức thực hiện kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động đối với phần việc do mình thực hiện;

3. Nhà thầu chính hoặc tổng thầu có trách nhiệm kiểm tra công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình đối với các phần việc do nhà thầu phụ thực hiện;

4. Nhà thầu phụ có trách nhiệm thực hiện các quy định về an toàn lao động đối với các phần việc do mình thực hiện;

5. Tổ chức lập biện pháp thi công chi tiết riêng cho những công việc đặc thù, có nguy cơ mất an toàn lao động cao, được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong xây dựng công trình;

6. Dừng thi công xây dựng khi phát hiện nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động và có biện pháp khắc phục để đảm bảo an toàn trước khi tiếp tục thi công;

7. Khắc phục hậu quả tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động xảy ra trong quá trình thi công xây dựng công trình.

8. Định kỳ hoặc đột xuất báo cáo chủ đầu tư về kết quả thực hiện công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình theo quy định của hợp đồng xây dựng;

II. Trách nhiệm của Chủ đầu tư đối với vấn đề bảo đảm an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình.

1. Chấp thuận kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình do Nhà thầu lập; tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch của Nhà thầu;

2. Phân công và thông báo nhiệm vụ, quyền hạn của người quản lý an toàn lao động theo quy định tới các Nhà thầu thi công xây dựng công trình;

3.Tổ chức phối hợp giữa các Nhà thầu để thực hiện quản lý an toàn lao động và giải quyết các vấn đề phát sinh về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình;

4. Đình chỉ thi công khi phát hiện Nhà thầu vi phạm các quy định về quản lý an toàn lao động làm xảy ra, hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động.

5. Yêu cầu Nhà thầu khắc phục để đảm bảo an toàn lao động trước khi cho phép tiếp tục thi công,

6. Chỉ đạo, phối hợp với Nhà thầu thi công xây dựng xử lý, khắc phục hậu quả khi xảy ra tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động; khai báo sự cố gây mất an toàn lao động;

7. Phối hợp với cơ quan có thẩm quyền giải quyết, điều tra sự cố về máy, thiết bị, vật tư theo quy định; tổ chức lập hồ sơ xử lý sự cố về máy, thiết bị, vật tư theo quy định;

8. Giám sát việc thực hiện hợp đồng tư vấn xây dựng, xử lý các vấn đề liên quan giữa Nhà thầu tư vấn quản lý dự án, Nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình với các Nhà thầu khác và với chính quyền địa phương trong quá trình thi công xây dựng công trình trong trường hợp Chủ đầu tư thuê Nhà thầu tư vấn quản lý dự án, Nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình;

9. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng xây dựng và việc tuân thủ các quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình của tổng thầu nếu Chủ đầu tư giao cho tổng thầu thực hiện một hoặc một số trách nhiệm về đảm bảo an toàn lao động của mình thông qua hợp đồng xây dựng.

III. Hướng dẫn xử lý vi phạm về an toàn lao động trong xây dựng

Khi phát hiện vi phạm về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đầu tư xây dựng, cơ quan kiểm tra an toàn lao động trong xây dựng có trách nhiệm:

1. Yêu cầu tổ chức, cá nhân có liên quan khắc phục các vi phạm;

2. Lập biên bản gửi cơ quan có thẩm quyền để xử lý vi phạm hành chính trong trường hợp cần thiết;

3. Công bố tên và hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đầu tư xây dựng trên trang thông tin điện tử của cơ quan kiểm tra an toàn lao động trong xây dựng.

4. Tạm dừng sử dụng máy, thiết bị, vật tư nếu phát hiện nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố về máy, thiết bị, vật tư ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng, công trình và công trình lân cận.

Trên đây là một số điểm mới quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình theo Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/03/2017 của Bộ Xây Dựng. Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/5/2017.