đô thị

THU PHÍ TRÔNG GIỮ XE ĐẠP, XE MÁY, Ô TÔ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Ngày đăng 31/01/2012 | 00:00  | Lượt xem: 1152

Ngày 22/12/2011 UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 47/2011/ QĐ-UBND v/v thu phí trông giữ xe máy, ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội

 Quyết địn này có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2012  và thay thế Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 và Quyết định số 107/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô trên địa bàn Thành phố.

Theo đó mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô trên địa bàn quận Long Biên cụ thể như sau:

1. Phí trông giữ xe đạp, xe máy
(1 lượt xe: là một lần xe vào và ra trên điểm trông giữ; Thời gian ban ngày: từ 6 giờ đến 18 giờ, thời gian ban đêm: từ 18 giờ đến 6 giờ ngày hôm sau).
Nội dung thu phí                                 Đơn vị tính    Mức thu
- Phí trông giữ xe đạp ban ngày      Đồng/xe/lượt      1.000
- Phí trông giữ xe máy ban ngày     Đồng/xe/lượt       2.000
- Phí trông giữ xe đạp ban đêm      Đồng/xe/lượt       2.000
- Phí trông giữ xe máy ban đêm      Đồng/xe/lượt       3.000
- Phí trông giữ xe đạp theo tháng    Đồng/xe/tháng  25.000
- Phí trông giữ xe máy theo tháng   Đồng/xe/tháng   45.000
2. Phí trông giữ xe ôtô
2.1. Mức thu phí bên ngoài các tòa nhà chung cư, trung tâm thương mại:
2.1.1. Phí trông giữ xe ô tô theo từng lượt

* Quy định về lượt xe:
- 1 lượt tối đa không quá 120 phút, quá thời gian 120 phút thu thêm các lượt tiếp theo, Trường hợp gửi xe qua đêm (Từ 18 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau) tính bằng 3 lượt.
                                                                                                             Đơn vị tính: đồng/xe/lượt

            Nội dung thu phí                                                                  Mức thu 
- Xe đến 9 ghế ngồi và xe tải từ 2 tấn trở xuống                           30.000    
- Xe từ 10 ghế ngồi trở lên và xe tải trên 2 tấn trở lên                  40.000   

2.1.2. Phí trông giữ xe ôtô hợp đồng theo tháng:
2.1.2.1. Mức thu đối với loại xe tính theo ghế ngồi (xe con, xe du lịch, xe khách).

a) Đối với xe gửi tại nơi không có mái che:

Phương thức                  Đến 9 ghế ngồi    Từ 10 -24 ghế ngồi    Từ 25 -40 ghế ngồi    Trên 40 ghế ngồi

nhận trông giữ

- Ban ngày                               700.000                   800.000                      900.000                   1.000.000
- Ban đêm                                500.000                   600.000                     700.000                       800.000
- Ngày, đêm                             900.000                1.000.000                  1.100.000                   1.200.000

b) Đối với xe gửi tại nơi có mái che

 Phương thức                  Đến 9 ghế ngồi    Từ 10 -24 ghế ngồi    Từ 25 -40 ghế ngồi    Trên 40 ghế ngồi

nhận trông giữ

- Ban ngày                             900.000                 1.000.000                      1.100.000                1.200.000
- Ban đêm                              800.000                    900.000                       1.000.000               1.100.000
- Ngày, đêm                        1.100.000                1.200.000                       1.300.000                1.400.000
2.1.2.2. Mức thu đối với loại xe tính theo tải trọng (xe tải)

Phương thức nhận trông giữ ôtô           Đến 2 tấn        Trên 2 tấn đến 7 tấn                  Trên 7 tấn
- Ban ngày                                                    400.000                     500.000                                  700.000
- Ban đêm                                                     500.000                    600.000                                   800.000
- Ngày, đêm                                                  600.000                    700.000                                   900.000
2.2. Mức thu phí bên trong các tòa nhà chung cư, trung tâm thương mại:
a) Mức thu theo lượt đối với xe ô tô đến 9 chỗ ngồi như sau:
Quy định về lượt xe:1 lượt tối đa không quá 120 phút, quá thời gian 120 phút thu thêm các lượt tiếp theo. Trường hợp gửi xe qua đêm (Từ 18 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau) tính bằng 3 lượt.:  30.000 đ/xe/lượt
b) Khung mức thu hợp đồng theo tháng đối với xe ô tô đến 9 chỗ ngồi:
Địa điểm thu                                                   Trông giữ ban ngày     Trông giữ ban đêm  Trông giữ ngày đêm 

                                                                            mức tối đa                          mức tối đa                          mức tối đa
- Trong các nhà chung cư, trung tâm

thương mại được đầu tư tầng trông giữ

xe hiện đại (Trang bị hệ thống điều hòa;

hệ thống giám sát, trông giữ xe thông                 1.500.000                      1.600.000                     3.000.000

minh: camera theo dõi, kiểm tra phương

tiện, người gửi; quản lý điểm đỗ; ra vào

quẹt thẻ theo dõi giờ vào, giờ ra và tính tiền,

in hóa đơn tự động; bảo hiểm xe gửi);   
- Trong các nhà chung cư, trung tâm

thương mại khác                                                           800.000                         1.200.000                1.800.000
 

Chi tiết QĐ 47/QĐ-UBND