đô thị

Quy định mới về lập, thẩm định, phê duyệt, xác nhận đề án bảo vệ môi trường.
Ngày đăng 05/04/2012 | 00:00  | Lượt xem: 697

Ngày 16/3/2012 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành thông tư số 01/2012/TT-BTNMT quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT ngày 16/3/2012 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/5/2012 và thay thế thông tư số 04/2008/TT-BTNMT ngày 18/9/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn lập, phê duyệt hoặc xác nhận đề án bảo vệ môi trường và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường

 Theo quy định tại thông tư số 01/2012/TT-BTNMT ngày 16/3/2012 có 2 đối tượng:

- Đối tượng phải lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết là cơ sở có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- Đối tượng phải lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản là cơ sở có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải lập bản cam kết bảo vệ môi trường.

Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT