đô thị

Công tác đánh số, gắn biển số nhà, cấp giấy chứng nhận số nhà trên địa bàn quận Long Biên 2014.
Ngày đăng 12/09/2014 | 00:00  | Lượt xem: 1610

Thực hiện Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND Ngày 25/01/2014 Về việc ban hành Quy chế đánh số, gắn biển số nhà và biển chỉ dẫn công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội.


Để đảm bảo triển khai thực hiện Quy chế 04 trên địa bàn Thành phố, đồng thời thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 02/01/2014 của UBND Thành phố về thực hiện "Năm trật tự và văn minh đô thị 2014". UBND quận Long Biên đã xây dựng kế hoạch tổng rà soát trên địa bàn 14 phường về việc đánh số, gắn biển số nhà, cấp giấy chứng nhận số nhà trên địa bàn quận Long Biên.

Tổ chức khảo sát, lập phương án kế hoạch năm 2014 về công tác đánh số, gắn biển số nhà và biển chỉ dẫn công cộng trên địa bàn đối với các trường hợp: tuyến phố đã có tên nhưng chưa thực hiện đánh số nhà, các tuyến phố mới được đặt tên; Tổng hợp tình trạng hư hỏng, mất biển chỉ dẫn công cộng, lập kế hoạch bảo trì hoặc thay thế (nếu có);

Tại điều 21 Quyết định 04/2014 quy định về cấp giấy chứng nhận số nhà:

1. Đối tượng được cấp giấy chứng nhận số nhà là chủ sở hữu nhà được đánh số, gắn biển số nhà theo quy chế này kể cả trường hợp trước đây đã đánh số nhà nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận số nhà. Giấy chứng nhận số nhà được sử dụng khi cá nhân, hộ gia đình, cơ quan tổ chức làm thủ tục liên quan đến địa chỉ, không có giá trị công nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng công trình nhà ở.

2. Giấy chứng nhận số nhà theo biểu mẫu phụ lục 03 Quyết định 04/2014. Kích thước giấy chứng nhận số nhà (rộng x cao) 210mm x 150mm. Kích thước khung (rộng x cao) 190mm x 130mm. Phôi giấy chứng nhận số nhà in trên giấy bìa cứng, nền trắng, chữ in mầu đen, riêng cụm từ "GIẤY CHỨNG NHẬN SỐ NHÀ" in mầu đỏ.

Tại điều 22 Quyết định 04/2014 đánh số, gắn biển số nhà và cấp giấy chứng nhận số nhà theo yêu cầu:

1. Việc đánh số, gắn biển số nhà và cấp giấy chứng nhận số nhà theo yêu cầu của chủ sở hữu nhà và cơ quan, tổ chức chỉ thực hiện trong trường hợp tuyến đường giao thông đã thực hiện xong, bổ sung số nhà bị mất, hư hỏng, tách, nhập nhà, xây thêm nhà trong cùng khuôn viên.

2. Cơ quan tổ chức, cá nhân có yêu cầu, nộp tờ kê khai đăng ký nhà và đánh số, gắn biển số nhà (theo phụ lục 04 quyết định 04/2014.) kèm theo các chứng từ cơ liên quan gửi UBND phường, UBND quận để được đánh số, gắn biển số nhà và cấp giấy chứng nhận số nhà.

3. Thời gian đánh số, gắn biển số nhà và cấp giấy chứng nhận theo yêu cầu là 30 ngày làm việc, kể từ ngày người yêu cầu nộp tờ kê khai đăng ký nhà và đánh số, gắn biển số nhà hợp lệ. UBND Phường trao giấy chứng nhận sau 5 ngày kể từ ngày nhận được giấy chứng nhận số nhà.  

Quyết định 04/2014 của Thành phố  thể hiện tính khoa học, văn minh trong công tác quản lý đô thị, góp phần chỉnh trang diện mạo đô thị và công tác quản lý hành chính, an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Trước quyết định mới của UBND Thành phố Hà Nội về đánh số, gắn biển số nhà và biển chỉ dẫn công cộng. UBND Quận đã xây dựng kế hoạch chi tiết về đánh số, gắn biển số nhà và biển chỉ dẫn công cộng, yêu cầu UBND các Phường rà soát cụ thể, báo cáo UBND Quận, tổ chức thực hiện, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ của "Năm trật tự và văn minh đô thị 2014" trên địa bàn quận Long Biên.