đô thị

Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện chủ đề “” Hành động vì một Long Biên Xanh – Sạch – Đẹp – Văn minh” và Kế hoạch số 211-KH/QU về ”Phát động toàn dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường” năm 2020.
Ngày đăng 21/02/2020 | 17:32  | Lượt xem: 3543

Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện chủ đề “” Hành động vì một Long Biên Xanh – Sạch – Đẹp – Văn minh” và Kế hoạch số 211-KH/QU về ”Phát động toàn dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường” năm 2020.

Ngày 18/02/2020, Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà – Chủ tịch UBND Quận chủ trì phiên họp tập thể lãnh đạo UBND Quận triển khai Kế hoạch tiếp tục thực hiện chủ đề “Hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp - văn minh” và Kế hoạch số 211-KH/QU về ”Phát động toàn dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường” năm 2020. Dự họp có đồng chí Chủ tịch UB MTTQ quận; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận; Chánh Văn phòng HĐND&UBND quận; Trưởng phòng Quản lý đô thị, Tài chính Kế hoạch, Văn hóa thông tin, Kinh tế, Tài nguyên Môi trường, Giáo dục đào tạo, Lao động thương binh & xã hội, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Trung tâm phát triển quỹ đất; lãnh đạo Công an quận; Chủ tịch UBND phường Long Biên. Sau khi nghe báo cáo Kế hoạch triển khai thực hiện của phòng Quản lý đô thị và các ý kiến đóng góp của các Ban, Đoàn thể và các đơn vị chuyên môn của Quận, Đ/c Chủ tịch UBND Quận chỉ đạo:

1. Các đơn vị của Quận theo nhiệm vụ được phân công, chủ động phối hợp với UB MTTQ và các đoàn thể, UBND các phường triển khai đồng bộ, hiệu quả kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 14/02/2020.

2. Về công tác tuyên truyền: Phòng Văn hóa thông tin chủ trì, phối hợp với các đơn vị, UBND các phường xây dựng tin bài, tổ chức tuyên truyền chuyên đề triển khai Kế hoạch tiếp tục thực hiện chủ đề “Hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp - văn minh” và Kế hoạch số 211-KH/QU về ”Phát động toàn dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường” năm 2020.

3. Công tác đầu tư, duy tu duy trì: Trung tâm phát triển quỹ đất phối hợp với các đơn vị chức năng và UBND các phường triển khai thực công tác duy tu, duy trì hệ thống vườn hoa, cây xanh, dải phân cách theo Quyết định số 3852/QĐ-UBND ngày 11/12/2019 của UBND Quận.

4. Công tác tổng hợp báo cáo:

+ Định kỳ, hàng tháng, hàng quý tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch, kịp thời báo các những khó khắc vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

+ Hàng tháng lồng ghép các chuyên đề thực chủ đề “Hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp - văn minh” và ”Phát động toàn dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường” tại buổi giao Ban chỉ đạo 197 Quận.