THÔNG TIN ĐƯỜNG DÂY NÓNG quận long biên

Trường hợp cần phản ánh, kiến nghị, đề nghị cá nhân, tổ chức liên hệ theo số điện thoại đường dây nóng như sau:

1. Số điện thoại:

+ Thủ trưởng cơ quan: 0243.6525539

+  Số điện thoại đường dây nóng: 0243.6521699

2. Địa chỉ thư điện tử:

- Bộ phận một cửa: motcua_longbien@hanoi.gov.vn;

- Thủ trưởng cơ quan: dinhthithuhuong_longbien@hanoi.gov.vn

Xin chân thành cám ơn sự hợp tác của quý ông/bà (tổ chức).