Góp ý dự thảo báo cáo chính trị đại hội đại biểu quận Long Biên lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 - 2025

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày đăng 28/04/2020 | 08:11  | Lượt xem: 2940

Năm năm qua, phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo cùng với sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Thành phố, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Long Biên đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Trong quá trình xây dựng, phát triển của Quận, Ban Chấp hành Đảng bộ quận luôn bám sát thực tiễn, lắng nghe ý kiến của dân và luôn nhận được sự quan tâm góp ý của các tầng lớp nhân dân trong Quận.

Quán triệt quan điểm chỉ đạo của Trung ương, của Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ quận đang chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, đặc biệt quan trọng, trực tiếp tác động đến sự phát triển của quận trong thời gian tới. Tiếp tục mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ của các tầng lớp nhân dân quận Long Biên, Quận ủy Long Biên công bố dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 để xin ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân trong toàn Quận.

Ban Chấp hành Đảng bộ quận mong muốn nhận được nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, thẳng thắn với tinh thần trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân đối với những nội dung trọng tâm:

1. Về chủ đề Đại hội:

Dự thảo chủ đề Đại hội là:Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, truyền thống đoàn kết, sáng tạo; xây dựng quận Long Biên phát triển bền vững, văn minh, hiện đại.”              

- Việc xác định chủ đề như vậy đã đúng và trúng chưa? Có đề xuất gì mới không?

2. Về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận Long Biên lần thứ III (nhiệm kỳ 2015-2020).

Báo cáo trình bày 08 kết quả trên các lĩnh vực: kinh tế; đô thị; văn hoá - xã hội; an ninh - quốc phòng; công tác đối ngoại và trao đổi kinh nghiệm; hoạt động Chính quyền; hoạt động của UB MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

a. Việc nhận định, đánh giá 08 kết quả như vậy đã đúng, đầy đủ, toàn diện chưa? Có cần bổ sung, nhấn mạnh thêm vấn đề nào?

b. Báo cáo đã đề cập 03 hạn chế, khuyết điểm, đồng thời chỉ rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan của những hạn chế, khuyết điểm. Nêu như vậy đã chính xác và sâu sắc chưa? Cần bổ sung, điều chỉnh gì thêm?

c. Phần đánh giá chung đã bao quát, toàn diện chưa? Cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì không?

d. 5 Bài học kinh nghiệm báo cáo nêu đã đúng và trúng chưa? Cần thêm, bớt hay sắp xếp lại các bài học hay không? Cần nhấn mạnh bài học nào?

3. Về mục tiêu, phương hướng, các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

a. Dự báo tình hình 5 năm tới đã nêu những thuận lợi, khó khăn sát tình hình thực tiễn chưa? Cần bổ sung, nhấn mạnh nội dung gì thêm?

b. Mục tiêu đặt ra trong 5 năm tới có tính khả thi không, cần thêm bớt hoặc điều chỉnh gì? Cần nhấn mạnh mục tiêu nào?

c. Phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm trong 5 năm tới: đã đầy đủ hay chưa? có khả thi không ? Có phù hợp và thống nhất với tư tưởng của chủ đề Đại hội không? Cần bổ sung vấn đề gì?

d. Về 2 khâu đột phá và 12 chỉ tiêu chủ yếu nêu trong báo cáo đã đúng và trúng chưa? Có cần điều chỉnh, thêm bớt chỉ tiêu hoặc nội dung nào, nhất là 2 khâu đột phá?

4. Các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trình bày trong từng lĩnh vực đã phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của giai đoạn 2020-2025 chưa? Cần nhấn mạnh, bổ sung thêm nhiệm vụ và giải pháp nào? Cần tập trung phân tích làm rõ và đề xuất thêm những giải pháp nào có tính chất mới, đột phá trong từng lĩnh vực?

5. Về chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết

Ban Chấp hành khoá mới nên lựa chọn và xác định những nội dung trọng tâm nào trong nhiệm kỳ tới để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo?

Các ý kiến đóng góp bằng văn bản xin gửi về Ban Tuyên giáo Quận ủy Long Biên hoặc gửi qua địa chỉ email: btg_qulongbien@hanoi.gov.vn trước ngày 30/6/2020.

Chi tiết Dự thảo báo cáo chính trị tại đây