học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh

5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị: Hiệu quả từ việc nêu gương
Ngày đăng 07/04/2021 | 16:03  | Lượt xem: 1368

5 năm thực hiện "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với Nghị quyết trung ương 4 (khóa XII), Quận ủy Long Biên đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 05- CT/QU nghiêm túc, hiệu quả và có nhiều đổi mới, sáng tạo. Đặc biệt, việc thực hiện nhiều giải pháp đề cao vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu trong việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức, đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hoá trong nội bộ đã đem lại nhiều hiệu quả thiết thực.

Trách nhiệm trong học tập, chính trị tư tưởng

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được Quận ủy quan tâm đổi mới thường xuyên. Tập trung nêu cao trách nhiệm đối với cán bộ chủ chốt quận và cơ sở thông qua việc kiểm soát, điểm danh, đánh giá quá trình học tập của từng cá nhân. Việc học tập chuyên đề hằng năm nghiêm túc, phù hợp với từng loại hình tổ chức Đảng. Trong 5 năm, toàn Quận đã tổ chức 150 hội nghị học tập các chuyên đề với hơn 6 vạn lượt người tham dự. Tỷ lệ học tập trong cán bộ chủ chốt đạt 98.7%, trong cán bộ đảng viên đạt 95%.

Nêu gương trong thực hiện kế hoạch tu dưỡng

Kế hoạch tu dưỡng cá nhân gắn với chủ đề thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW được Quận ủy hướng dẫn hàng năm theo quy trình 4 bước. 100% các đồng chí Quận uỷ viên, cấp trưởng và người đứng đầu các tổ chức Đảng, phòng ban, đơn vị đã gương mẫu niêm yết công khai kế hoạch tu dưỡng của cá nhân tại cơ quan, đơn vị để cán bộ đảng viên và nhân dân giám sát việc thực hiện; 96.3% cán bộ, đảng viên cơ sở thực hiện việc xây dựng kế hoạch tu dưỡng hàng năm. Một số đơn vị, địa phương sáng tạo, mở rộng đối tượng niêm yết công khai kế hoạch tu dưỡng cá nhân như phường Giang Biên, Thượng Thanh, Ngọc Lâm100% kế hoạch tu dưỡng của cán bộ diện Ban Thường vụ quản lý đều được bàn giao về Ủy ban MTTQ và các đoàn thể để phân công giám sát việc thực hiện theo Quy định 124-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Tập trung giải quyết dư luận xã hội phản ánh và bức xúc, nổi cộm tại địa phương

Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh kiến nghị của dân. Tính đến 10/3/2021, với trách nhiệm người đứng đầu, đồng chí Bí thư Quận ủy đã tiếp dân 57 buổi với 1.045 lượt công dân, đã chỉ đạo tiến hành xác minh, giải quyết 313 vụ việc theo đúng thẩm quyền, hướng dẫn người dân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết 17 vụ việc.

Qua các hội nghị đối thoại cấp quận giữa Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch UBND quận với MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân, toàn Quận có 1.563 nội dung kiến nghị, các nội dung kiến nghị, đề xuất đều được tổng hợp và phân công các cơ quan tham mưu giải quyết theo quy định. 100% các địa phương duy trì đối thoại với nhân dân định kỳ và theo từng chuyên đề.

Xây dựng và triển khai có hiệu quả chuyên đề đổi mới công tác nắm bắt, phản ánh, giải quyết và định hướng dư luận xã hội trên địa bàn quận. Điểm mới trong việc giải quyết DLXH đó là vai trò, trách nhiệm của UBND quận và các địa phương đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo trong việc xác minh, trả lời và định hướng DLXH. 5 năm qua, có 608 nội dung dư luận nhân dân phản ánh. Quận ủy đã chỉ đạo giải quyết được 593 nội dung chiếm tỷ lệ 97,5%.

HĐND từ Quận từ quận đến cơ sở luôn sâu sát địa bàn, quan tâm đến nguyện vọng chính đáng của người dân: Thông qua tiếp dân đã đôn đốc giải quyết 5.818 kiến nghị của cử tri; giải quyết 1.804 kiến nghị thông qua các cuộc giám sát.

Kịp thời kiểm tra, giám sát - Kiên quyết xử lý vi phạm

Việc kiểm điểm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với chuyên đề hằng năm. Nội dung kiểm điểm được cụ thể hóa, sát với chủ đề và nội dung cam kết tu dưỡng rèn luyện của mỗi cán bộ đảng viên, tập trung kiểm soát việc khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra và kết quả thực hiện kế hoạch tu dưỡng từng tháng và hàng năm. Lấy kết quả thực hiện làm cơ sở để đánh giá phân loại tổ chức đảng và đảng viên.  Hàng năm, Quận ủy đều xây dựng và ban hành chương trình kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW đối với các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Tổ chức các đoàn kiểm tra làm việc tại cơ sở; gắn kiểm tra giám sát tổ chức đảng với kiểm tra giám sát người đứng đầu.

Giai đoạn 2016-2021, cấp ủy từ Quận tới cơ sở tổ chức 1.434 cuộc kiểm tra, giám sát. Trong đó cấp Quận tổ chức 22 cuộc kiểm tra, cấp cơ sở tổ chức 1.414 lượt giám sát tới 244 lượt tập thể và gần 2.000 lượt đảng viên trong thực hiện kế hoạch tu dưỡng cá nhân gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII) Ban Tuyên giáo Quận ủy khảo sát 24 tổ chức cơ sở đảng về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Sau giám sát, các cơ sở đảng đã tập trung khắc phục hạn chế thiếu sót nâng cao chất lượng hiệu quả trong tổ chức thực hiện.

MTTQ và các đoàn thể chính trị thực hiện nghiêm túc, sáng tạo quy định số 124 của Ban Bí thư trong việc giám sát CBĐV thực hiện chỉ thị 05 gắn với 02 Bộ quy tắc ứng xử củaThành phố. Tiếp nhận đầy đủ các kế hoạch tu dưỡng của cán bộ đảng viên, chủ trì phân công từng đoàn thể giám sát đảm bảo không chồng chéo. 5 năm qua đã giám sát 6.570 lượt cán bộ, đảng viên, công chức; góp ý 1.054 lượt ý kiến (cấp Quận: 527 lượt giám sát - 61 lượt góp ý kiến; phường 6043 lượt giám sát - 993 lượt góp ý kiến). Những ý kiến phán ánh đều được cấp ủy chỉ đạo khắc phục kịp thời.

Có thể nói, sau gần 5 năm thực hiện Nghị quyết, nhận thức của đa số cán bộ, đảng viên quận Long Biên về vai trò, trách nhiệm của cá nhân trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đã được nâng lên. Đặc biệt, vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, nhất là người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị được đề cao. Đây chính là nền tảng để từng bước củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân quận Long Biên vào hệ thống chính trị các cấp, tạo động lực đối với cán bộ, đảng viên noi theo, góp phần tạo nên hiệu quả thiết thực, gần gũi và tác động tích cực trực tiếp đến chất lượng thực thi công vụ và đời sống xã hội. Từ đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, liên tục, cụ thể hóa từ nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên và mang lại kết quả định lượng đối với quần chúng nhân dân trên địa bàn quận Long Biên.