Hội cựu chiến binh

GIỚI THIỆU VỀ

HỘI CỰU CHIẾN BINH QUẬN LONG BIÊN

------

Địa Chỉ: Số 1 phố Vạn Hạnh - KĐT Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội

Địa chỉ email: hccb_long biên@hanoi.gov.vn

A. CHỨC NĂNG

Hội Cựu chiến binh quận Long Biên có chức năng đại diện ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên và Cựu chiến binh. Hội làm tham mưu giúp cấp uỷ Đảng và làm nòng cốt tập hợp, đoàn kết, vận động hội viên và Cựu chiến binh thực hiện các nhiệm vụ chính trị - xã hội của cách mạng và của Hội; tham gia giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ công chức, viên chức Nhà nước.

B. NHIỆM VỤ

1. Tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ Xã hội chủ nghĩa; bảo vệ nhân dân; đấu tranh chống âm mưu, hoạt động chống phá hoại của các thế lực thù địch; chống các quan điểm sai trái với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tệ nạn xã hội; tham gia giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật.

2. Tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh; kiến nghị với cơ quan Nhà nước, chính quyền địa phương về xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan đến hội viên Hội Cựu chiến binh, Cựu chiến binh, Hội cựu chiến binh

3. Tập hợp, đoàn kết, động viên hội viên và Cựu chiến binh rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ hiểu biết đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kiến thức về kinh tế, văn hoá, khoa học - kỹ thuật, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân. Tập hợp quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ tiếp tục phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", tham gia tổ chức Câu lạc bộ, Ban liên lạc Cựu quân nhân, các phong trào cách mạng ở cơ sở.

4. Tổ chức chăm lo, giúp đỡ hội viên và Cựu chiến binh nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phát triển kinh tế gia đình, xoá đói, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp; tổ chức hoạt động tình nghĩa để hội viên và Cựu chiến binh tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống.

5. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên và Cựu chiến binh; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý cho hội viên và Cựu chiến binh.

6. Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan quân sự giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ.

7. Tiến hành các hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

C. CƠ CẤU TỔ CHỨC

- Tổ chức Hội cơ sở: 16 Hội cơ sở và 1 chi hội trực thuộc; tổng số 216 chi hội.

- Tổng số hội viên: 11.316 đ/c (đảng viên 5.084 đ/c, nữ 2.634 đ/c).

-  Số UVBCH: 19  đồng chí;  Ban Thường vụ 5 đ/c

Hội cựu chiến binh Quận có các bộ phận như sau:

1. Cơ quan Thường trực Quận hội

2. Hội Cựu chiến binh cơ sở gồm:

- Hội Cựu chiến binh phường Ngọc Thụy

- Hội Cựu chiến binh phường Đức Giang

- Hội Cựu chiến binh phường Sài Đồng

- Hội Cựu chiến binh phường Ngọc Lâm

- Hội Cựu chiến binh phường Thượng Thanh

- Hội Cựu chiến binh phường Bồ Đề

- Hội Cựu chiến binh phường Gia Thụy

- Hội Cựu chiến binh phường Long Biên

- Hội Cựu chiến binh phường Phúc Lợi

- Hội Cựu chiến binh phường Phúc Đồng

- Hội Cựu chiến binh phường Thạch Bàn

- Hội Cựu chiến binh phường Việt Hưng

- Hội Cựu chiến binh phường Cự Khối

- Hội Cựu chiến binh phường Giang Biên

- Hội Cựu chiến binh cơ quan UBND Quận

- Hội Cựu chiến binh bệnh viện đa khoa Đức Giang

3. 01 Chi hội Cựu chiến binh trực thuộc gồm:

- Cơ quan Dân Đảng quận Long Biên

4. Chi hội Cựu chiến binh tổ dân phố gồm: 216 chi hội

D. NHÂN SỰ HIỆN NAY

1. Cán bộ Hội Cựu chiến binh quận Long Biên hiện có 04 đồng chí, gồm: 01 Chủ tịch, 02 Phó chủ tịch, 01 chuyên viên.

2. Nhân sự Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh quận Long Biên

* Đ/c Nguyễn Tiến Quảng - Chủ tịch Hội

ĐT liên hệ: 038.377.1955

Địa chỉ mail: nguyentienquang_longbien@hanoi.gov.vn

* Vũ Thế Tân - Phó chủ tịch Hội

ĐT liên hệ: 091.2603449

E. THÀNH TÍCH

+ Năm 2004; 2005; 2006: Được HĐTĐKT Hội CCB Thành phố tặng bằng khen

+ Năm 2007: Được Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng Bằng khen. 

+ Năm 2009: Được UBNDThành phố Hà Nội tặng cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua khối quận của Hội CCB Thành phố Hà Nội.

+ Năm 2010: Được Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng Bằng khen

+ Năm 2012: Được Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng cờ đơn vị xuất sắc khối quận của Hội CCB Thành phố Hà Nội.

+ Năm 201: Được Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng cờ đơn vị xuất sắc khối quận của Hội CCB Thành phố Hà Nội.

+ Năm 2014: Được Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng Bằng khen

+ Năm 2015: Được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen

+ Năm 2016: Được Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng Bằng khen

+ Năm 2017:  Được Hội CCB Thành phố Hà Nội công nhận đạt vững mạnh xuất sắc và được tặng Bằng khen của Hội CCB Thành phố Hà Nội.

+ Năm 2018: Được Hội CCB Thành phố Hà Nội công nhận đạt vững mạnh xuất sắc và được tặng Bằng khen của Hội CCB Thành phố Hà Nội.

+ Năm 2019: Được Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua.