văn bản hội đồng nhân dân

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
66/NQ-HĐND Về việc bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công các dự án sử dụng ngân sách quậnnăm 2022; phương án ứng vốn các dự án thuộc nhiệm vụ chi của Thành phố thực hiện theo cơ chế đặc thù và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của quận Long Biên 15/07/2022
65/NQ-HĐND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 08 dự án sử dụng vốn đầu tư công của quận Long Biên 15/07/2022
64/NQ-HĐND Cho ý kiến về phương án xử lý tài chính ngân sách đối với kinh phí ứng từ ngân sách quận để thực hiện các dự án thuộc nhiệm vụ chi của Thành phố theo các cơ chế đặc thù 15/07/2022
63/NQ-HĐND Về việc bổ sung, hỗ trợ kinh phí từ ngân sách cho các đơn vị (Đợt 2 - năm 2022) và hoàn trả kinh phí mục tiêu Thành phố cấp năm 2021 15/07/2022
62/NQ-HĐND Về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách quận Long Biên năm 2021 15/07/2022
61/NQ-HĐND Nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội , đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2022 15/07/2022
60/NQ-HĐND Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân quận Long Biên năm 2023 15/07/2022
59/NQ-HĐND Thông qua Đề án "Ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, quản lý, điều hành, hướng tới chuyển đổi số quận Long Biên giai đoạn 2022-2026" 27/04/2022
58/NQ-HĐND Về việc cho ý kiến điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án HĐND Thành phố đã phê duyệt chủ trương đầu tư (theo phân cấp tại Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016), thuộc nhiệm vụ chi cấp Quận (theo phân cấp tại Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND ngày 06/9/2021) 27/04/2022
57/NQ-HĐND Về việc ứng từ ngân sách quận Long Biên để chi trả kinh phí bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án "Đầu tư điều chỉnh nút giao giữa dự án cầu Thanh Trì với quốc lộ 5 - Thành phố Hà Nội" 27/04/2022
56/NQ-HĐND Cho ý kiến về việc bổ sung kinh phí hỗ trợ dự án: Cải tạo, nâng cấp trụ sở Tòa án nhân dân quận Long Biên 27/04/2022
55/NQ-HĐND Cho ý kiến về việc hỗ trợ kinh phí dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở Công an quận Long Biên 27/04/2022
54/NQ-HĐND Về việc bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công các dự án sử dụng ngân sách Quận năm 2022; kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của quận Long Biên 27/04/2022
53/NQ-HĐND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 13 dự án và điều chỉnh chủ trương đầu tư 01 dự án sử dụng vốn đầu tư công của quận Long Biên 27/04/2022
52/NQ-HĐND Về việc bổ sung kinh phí từ ngân sách cho các đơn vị thuộc quận Long Biên (Đợt 1 - năm 2022) 27/04/2022
51/NQ-HĐND Về việc công nhận Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân quận Long Biên khóa IV- nhiệm kỳ 2021-2026 13/04/2022
50/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân quận Long Biên khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 17/12/2021
49NQ-HĐND Về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân quận Long Biên khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 17/12/2021
48/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu Phó Trưởng ban pháp chế Hội đồng nhân dân quận Long Biên khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 17/12/2021
47/NQ-HĐND Về việc miễn nhiệm chức danh Phó Trưởng Ban pháp chế Hội đồng nhân dân quận Long Biên khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 17/12/2021