văn bản hội đồng nhân dân

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
102/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Uỷ viên Uỷ ban nhân dân quận Long Biên khoá IV, nhiệm kỳ 2021-2026 14/07/2023
101/NQ-HĐND Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu bổ sung Hội thẩm Tòa án nhân dân quận Long Biên khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 14/07/2023
100/NQ-HĐNd Nghị quyết về miễn nhiệm Ủy viên UBND quận Long Biên khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 14/07/2023
99/NQ-HĐND Nghị quyết về kết quả giám sát công tác quản lý và thực hiện vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Long Biên năm 2023 14/07/2023
98/NQ-HĐND Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND Quận năm 2024 14/07/2023
97/NQ-HĐND Nghị quyết về việc thay đổi thời gian giám sát của HĐND quận Long Biên năm 2023 14/07/2023
96/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 09 dự án và điều chỉnh chủ trương đầu tư 04 dự án sử dụng vốn đầu tư công của quận Long Biên 14/07/2023
95/NQ-HĐND Nghị quyết về phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của Quận Long Biên 14/07/2023
94/NQ-HĐND Nghị quyết về việc bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công các dự án sử dụng ngân sách Quân; Bổ sung ứng vốn để thực hiện các dự án thuộc nhiệm vụ chi của Thành phố năm 2023 14/07/2023
93/NQ-HĐND Nghị quyết về cho ý kiến chủ trương đầu tư dự án Lắp đặt hệ thống chiếu sáng trang trí trên địa bàn quận Long Biên, thuộc nhiệm vụ chi Thành phố sử dụng ngân sách quận Long Biên, thành phố Hà Nội 14/07/2023
92/NQ-HĐND Nghị quyết về việc về việc hỗ trợ đầu tư cải tạo, sửa chữa trụ sở công an các phường Gia Thụy; Bồ Đề và trụ sở làm việc Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên, thành phố Hà Nội 14/07/2023
91/NQ-HĐND Nghị quyết về việc bổ sung, hỗ trợ kinh phí từ ngân sách cho các đơn vị (Đợt 2 - năm 2023) và bố trí kinh phí hỗ trợ các đơn vị, hỗ trợ các Huyện khó khăn trên địa bàn thành phố Hà Nội xây dựng nông thôn mới 14/07/2023
90/NQ-HĐND Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách quận Long Biên năm 2022 14/07/2023
89/NQ-HĐND Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, QPAN 6 tháng cuối năm 2023 quận Long Biên 14/07/2023
88/NQ-HĐND Nghị quyết về việc bổ sung, hỗ trợ kinh phí từ ngân sách cho các đơn vị thuộc Quận (Đợt 1 - năm 2023) 24/03/2023
87/NQ-HĐND Nghị quyết về phương án ứng từ ngân sách quận Long Biên đề chi trả kinh phí bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án Đầu tư điều chỉnh nút giao giữa dự án Cầu Thanh Trì với Quốc lộ 5 – Thành phố Hà Nội. 24/03/2023
86/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 10 dự án và điều chỉnh chủ trương đầu tư 03 dự án sử dụng vốn đầu tư công của quận Long Biên 24/03/2023
85/NQ-HĐND Nghị quyết về việc bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023; Bổ sung phương án ứng vốn để thực hiện các dự án thuộc nhiệm vụ chi của Thành phố; Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 dự án sử dụng ngân sách quận Long Biên 24/03/2023
80/NQ-HĐND Nghị quyết về việc bổ sung nội dung giám sát chuyên đề của HĐND trong chương trình giám sát của HĐND quận Long Biên năm 2023 23/12/2022
83/NQ-HĐND Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp trong năm 2023 của HĐND quận Long Biên khóa IV, nhiệm kì 2021-2026 23/12/2022