văn bản hội đồng nhân dân

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
166/NQ-HĐND Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện Đề án "Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2016 - 2020" đến hết tháng 6/2021 16/12/2020
165/NQ-HĐND Nghị quyết về việc thông qua chủ trương tiếp tục thực hiện Đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin quận Long Biên giai đoạn 2016-2020” 16/12/2020
164/NQ-HĐND Nghị quyết về việc cho ý kiến về việc hỗ trợ các huyện thuộc Thành phố Hà Nội theo Chương trình 02/CTr-TU ngày 26/4/2016 của Thành uỷ Hà nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020” 16/12/2020
163/NQ-HĐND Nghị quyết về việc cho ý kiến về phương án xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của UBND quận Long Biên 16/12/2020
162/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, chỉnh trang, nâng cấp ngõ ngách trên địa bàn phường Việt Hưng thuộc nhiệm vụ chi cấp Quận sử dụng nguồn ngân sách phường Việt Hưng 16/12/2020
161/NQ-HĐND Nghị quyết về việc điều hoà kế hoạch vốn đầu tư công các dự án sử dụng ngân sách quận năm 2020 và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 16/12/2020
160/NQ-HĐND Nghị quyết về phương hướng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 của quận Long Biên 16/12/2020
159/NQ-HĐND Nghị quyết về việc bổ sung, hỗ trợ kinh phí từ ngân sách cho các đơn vị thuộc quận Long Biên (Đợt 4 - năm 2020) và hoàn trả vốn ứng trước của Quỹ đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội 16/12/2020
158/NQ-HĐND Nghị quyết về việc điều chỉnh giảm dự toán chi thường xuyên năm 2020 của quận Long Biên 16/12/2020
157/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh quyết toán thu, chi ngân sách quận Long Biên năm 2019 16/12/2020
156/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh quyết toán thu, chi ngân sách quận Long Biên năm 2018 16/12/2020
155/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 12 dự án và điều chỉnh chủ trương đầu tư 05 dự án thuộc nhiệm vụ chi cấp Quận sử dụng ngân sách quận Long Biên, thành phố Hà Nội 16/12/2020
154/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê duyệt danh mục dự án, kế hoạch vốn đầu tư công sử dụng nguồn vốn ngân sách quận Long Biên và phương án ứng vốn cho các dự án thực hiện theo cơ chế đặc thù năm 2021 16/12/2020
153/NQ-HĐND Nghị quyết về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách quận Long Biên năm 2021 16/12/2020
152/NQ-HĐND Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của quận Long Biên năm 2021 16/12/2020
151/NQ-HĐND Nghị quyết về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Long Biên khoá III, nhiệm kỳ 2016-2021 05/10/2020
150/NQ-HĐND Nghị quyết về việc cho ý kiến về chủ trương đầu tư 07 dự án thuộc nhiệm vụ chi Thành phố sử dụng ngân sách quận Long Biên, thành phố Hà Nội 05/10/2020
149/NQ-HĐND Nghị quyết về việc cho ý kiến về việc cân đối nguồn vốn để thực hiện một số dự án thuộc nhiệm vụ chi của Thành phố sử dụng ngân sách quận Long Biên 05/10/2020
148/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 03 dự án và điều chỉnh chủ trương đầu tư 04 dự án thuộc nhiệm vụ chi cấp Quận sử dụng ngân sách quận Long Biên, thành phố Hà Nội 05/10/2020
147/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 06 dự án thuộc nhiệm vụ chi cấp Quận sử dụng nguồn ngân sách phường Thượng Thanh 05/10/2020