văn bản hội đồng nhân dân

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
59/NQ-HĐND Thông qua Đề án "Ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, quản lý, điều hành, hướng tới chuyển đổi số quận Long Biên giai đoạn 2022-2026" 27/04/2022
58/NQ-HĐND Về việc cho ý kiến điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án HĐND Thành phố đã phê duyệt chủ trương đầu tư (theo phân cấp tại Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016), thuộc nhiệm vụ chi cấp Quận (theo phân cấp tại Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND ngày 06/9/2021) 27/04/2022
57/NQ-HĐND Về việc ứng từ ngân sách quận Long Biên để chi trả kinh phí bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án "Đầu tư điều chỉnh nút giao giữa dự án cầu Thanh Trì với quốc lộ 5 - Thành phố Hà Nội" 27/04/2022
56/NQ-HĐND Cho ý kiến về việc bổ sung kinh phí hỗ trợ dự án: Cải tạo, nâng cấp trụ sở Tòa án nhân dân quận Long Biên 27/04/2022
55/NQ-HĐND Cho ý kiến về việc hỗ trợ kinh phí dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở Công an quận Long Biên 27/04/2022
54/NQ-HĐND Về việc bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công các dự án sử dụng ngân sách Quận năm 2022; kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của quận Long Biên 27/04/2022
53/NQ-HĐND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 13 dự án và điều chỉnh chủ trương đầu tư 01 dự án sử dụng vốn đầu tư công của quận Long Biên 27/04/2022
52/NQ-HĐND Về việc bổ sung kinh phí từ ngân sách cho các đơn vị thuộc quận Long Biên (Đợt 1 - năm 2022) 27/04/2022
51/NQ-HĐND Về việc công nhận Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân quận Long Biên khóa IV- nhiệm kỳ 2021-2026 13/04/2022
50/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân quận Long Biên khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 17/12/2021
49NQ-HĐND Về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân quận Long Biên khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 17/12/2021
48/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu Phó Trưởng ban pháp chế Hội đồng nhân dân quận Long Biên khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 17/12/2021
47/NQ-HĐND Về việc miễn nhiệm chức danh Phó Trưởng Ban pháp chế Hội đồng nhân dân quận Long Biên khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 17/12/2021
46/NQ-HĐND Về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân quận Long Biên năm 2022 17/12/2021
45/NQ-HĐND Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp trong năm 2022 của HĐND quận Long Biên khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 17/12/2021
44/NQ-HĐND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 06 dự án sử dụng vốn đầu tư công của quận Long Biên 17/12/2021
43/NQ-HĐND Về cho ý kiến điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án thuộc nhiệm vụ chi Thành phố sử dụng nguồn vốn ngân sách quận Long Biên 17/12/2021
42/NQ-HĐND Về việc bổ sung, hỗ trợ kinh phí từ ngân sách cho các đơn vị thuộc quận Long Biên (Đợt $) và hỗ trợ kinh phí cho UBND các Huyện thực hiện xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 23/9/2021 của HĐND thành phố Hà Nội (Đợt 2) 17/12/2021
41/NQ-HĐND Về việc phê duyệt điêu chỉnh quyết toán thu, chi ngân sách quận Long Biên năm 2020 17/12/2021
40/NQ-HĐND Về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của quận Long Biên 17/12/2021