văn bản hội đồng nhân dân

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
39/NQ-HĐND Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quận Long Biên giai đoạn 2021-2025 17/12/2021
38/NQ-HĐND Về việc phê duyệt danh mục dự án, kế hoạch vốn đầu tư công sử dụng nguồn vốn ngân sách quận Long Biên và phương án ứng vốn cho các dự án thực hiện theo cơ chế đặc thù năm 2022 17/12/2021
37/NQ-HĐND Về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách quận Long Biên năm 2022 17/12/2021
36/NQ-HĐND Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của quận Long Biên năm 2022 17/12/2021
35/NQ-HĐND Phê chuẩn bổ sung Ủy viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận Long Biên khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 02/12/2021
34/NQ-HĐND Về việc cho thôi làm Ủy viên Ủy ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận Long Biên khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 02/12/2021
33/NQ-HĐND Về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách phường 6 tháng đầu năm 2021 29/10/2021
32/NQ-HĐND Về việc bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công các dự án sử dụng ngân sách quận năm 2021 29/10/2021
31/NQ-HĐND Cho ý kiến về việc sử dụng vốn ngân sách để triển khai thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. 29/10/2021
30/NQ-HĐND Về cho ý kiến về chủ trương đầu tư 01 dự án thuộc nhiệm vụ chi Thành phố sử dụng ngân sách quận Long Biên, thành phố Hà Nội 29/10/2021
29/NQ-HĐND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 15 dự án và điều chỉnh chủ trương đầu tư 03 dự án thuộc nhiệm vụ chi cấp Quận sử dụng ngân sách quận Long Biên, thành phố Hà Nội 29/10/2021
28/NQ-HĐND Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách phường đến ngày 01/7/2021 thực hiện chuyển về ngân sách Quận 29/10/2021
27/NQ-HĐND Về chấp thuận dừng triển khai nghiên cứu chủ trương đầu tư 03 dự án thuộc nhiệm vụ chi cấp Thành phố sử dụng nguồn vốn ngân sách quận Long Biên 29/10/2021
26/NQ-HĐND Về việc bổ sung, hỗ trợ kinh phí từ ngân sách cho các đơn vị thuộc quận Long Biên (Đợt 3 - năm 2021) và hỗ trợ kinh phí cho UBND các Huyện thực hiện xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 23/9/2021 của HĐND thành phố Hà Nội 29/10/2021
25/NQ-HĐND Thông qua Đề án “Tăng nguồn cho vay giảm nghèo, hỗ trợ tạo việc làm bằng ngân sách quận Long Biên giai đoạn 2021-2026” 23/07/2021
24/NQ-HĐND Thông qua Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2021 - 2026” 23/07/2021
23/NQ-HĐND Nghị quyết về việc thông qua Đề án " Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác Thi đua khen thưởng trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2021-2026" 23/07/2021
22/NQ-HĐND Nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2021 23/07/2021
21/NQ-HĐND Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân quận Long Biên khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 23/07/2021
20/NQ-HĐND Bổ sung danh mục dự án và điều hoà kế hoạch vốn đầu tư công các dự án sử dụng ngân sách quận năm 2021 23/07/2021