văn bản hội đồng nhân dân

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
19/NQ-HĐND Phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách quận Long Biên năm 2020 23/07/2021
18/NQ-HĐND Về việc ứng từ ngân sách quận Long Biên để chi trả kinh phí bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án “Đầu tư điều chỉnh nút giao giữa dự án cầu Thanh Trì với quốc lộ 5 – Thành phố Hà Nội”. 23/07/2021
17/NQ-HĐND Bổ sung kinh phí từ ngân sách cho các đơn vị thuộc quận Long Biên (đợt 2 - 2021) 23/07/2021
16/NQ-HĐND Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư xây dựng dở dang sử dụng vốn ngân sách phường đến ngày 01/7/2021 thực hiện chuyển về ngân sách Quận 23/07/2021
15/NQ-HĐND Cho ý kiến về chủ trương đầu tư 02 dự án thuộc nhiệm vụ chi Thành phố sử dụng ngân sách quận Long Biên, thành phố Hà Nội 23/07/2021
14/NQ-HĐND Phê duyệt chủ trương đầu tư 08 dự án và điều chỉnh chủ trương đầu tư 03 dự án thuộc nhiệm vụ chi cấp Quận sử dụng ngân sách quận Long Biên, thành phố Hà Nội 23/07/2021
13/NQ-HĐND Điều chỉnh dự toán thu - chi ngân sách và giao dự toán cho UBND phường 6 tháng cuối năm 2021 23/07/2021
12/NQ-HĐND Phê chuẩn danh sách Ủy viên Ban kinh tế - xã hội HĐND quận Long Biên khóa IV, nhiệm kì 2021-2026 07/07/2021
11/NQ-HĐND V/v Xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên Ban pháp chế Hội đồng nhân dân quận Long Biên khóa IV, nhiệm kì 2021-2026 07/07/2021
10/NQ-HĐND Kỳ họp thứ I HĐND quận khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 28/06/2021
09/NQ-HĐND Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2021 của HĐND quận Long Biên khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 28/06/2021
08/NQ-HĐND Về việc xác nhận số lượng thành viên, cơ cấu thành phần các Ban Hội đồng nhân dân quận Long Biên khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 28/06/2021
07/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân quận Long Biên khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 28/06/2021
06/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Uỷ viên Uỷ ban nhân dân quận Long Biên khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 28/06/2021
05/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Long Biên khoá IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 28/06/2021
04/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Long Biên khoá IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 28/06/2021
03/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng ban, Phó trưởng ban các Ban của Hội đồng nhân dân quận Long Biên khoá IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 28/06/2021
02/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Long Biên khoá IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 28/06/2021
01/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Long Biên khoá IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 28/06/2021
174/NQ-HĐND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 14 dự án và điều chỉnh chủ trương đầu tư 02 dự án thuộc nhiệm vụ chi cấp Quận sử dụng ngân sách quận Long Biên, thành phố Hà Nội 06/04/2021