văn bản hội đồng nhân dân

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
151/NQ-HĐND Nghị quyết về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Long Biên khoá III, nhiệm kỳ 2016-2021 05/10/2020
150/NQ-HĐND Nghị quyết về việc cho ý kiến về chủ trương đầu tư 07 dự án thuộc nhiệm vụ chi Thành phố sử dụng ngân sách quận Long Biên, thành phố Hà Nội 05/10/2020
149/NQ-HĐND Nghị quyết về việc cho ý kiến về việc cân đối nguồn vốn để thực hiện một số dự án thuộc nhiệm vụ chi của Thành phố sử dụng ngân sách quận Long Biên 05/10/2020
148/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 03 dự án và điều chỉnh chủ trương đầu tư 04 dự án thuộc nhiệm vụ chi cấp Quận sử dụng ngân sách quận Long Biên, thành phố Hà Nội 05/10/2020
147/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 06 dự án thuộc nhiệm vụ chi cấp Quận sử dụng nguồn ngân sách phường Thượng Thanh 05/10/2020
146/NQ-HĐND Nghị quyết về việc bổ sung, hỗ trợ kinh phí từ ngân sách cho các đơn vị thuộc quận Long Biên (Đợt 3 - năm 2020) 05/10/2020
145/NQ-HĐND Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công các dự án sử dụng ngân sách quận năm 2020 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 05/10/2020
144/NQ-HĐND Về việc bổ sung, hỗ trợ kinh phí từ ngân sách cho các đơn vị thuộc quận Long Biên (Đợt 2 - năm 2020) 02/07/2020
143/NQ-HĐND về việc kết thúc Đề án "Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác NVH tổ dân phố, Trung tâm VH-TT phường" giai đoạn 2016 - 2020 02/07/2020
132/NQ-HĐND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 04 dự án trên địa bàn phường Phúc Đồng thuộc nhiệm vụ chi cấp Quận sử dụng nguồn ngân sách phường 02/07/2020
142/NQ-HĐND Về việc kết thúc thực hiện Đề án: “Phát triển làng nghề truyền thống nuôi rắn Lệ Mật gắn với dịch vụ, du lịch trên địa bàn quận giai đoạn 2016-2020” 02/07/2020
141/NQ-HĐND Về việc kết thúc thực hiện đề án “Quy hoạch, sắp xếp biển hiệu, biển quảng cáo, biển chỉ dẫn trên địa bàn quận Long Biên” giai đoạn 2014-2020 02/07/2020
140/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Uỷ ban nhân dân quận Long Biên khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 02/07/2020
139/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Thành viên Uỷ ban nhân dân quận Long Biên khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 02/07/2020
138/NQ-HĐND Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân quận Long Biên khoá III, nhiệm kỳ 2016 – 2021 02/07/2020
137/NQ-HĐND V/v kết thúc thực hiện Đề án “Xã hội hoá công tác đầu tư, quản lý, duy trì và khai thác vườn hoa, cây xanh, hồ nước trên địa bàn quận Long Biên” giai đoạn 2016 - 2020 02/07/2020
136/NQ-HĐND V/v kết thúc thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng dân số quận Long Biên giai đoạn 2016-2020” 02/07/2020
135/NQ-HĐND Nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2020 02/07/2020
134/NQ-HĐND V/v điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công các dự án sử dụng ngân sách quận Long Biên năm 2020 02/07/2020
133/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách quận Long Biên năm 2019 02/07/2020