Hội phụ nữ

Địa chỉ:  Số 1 - Phố Vạn  Hạnh - KĐT Việt Hưng - quận Long Biên – Hà Nội

Email: hpn_longbien@hanoi.gov.vn    

A. CHỨC NĂNG

- Đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước.

- Đoàn kết, vận động phụ nữ thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới.

B. NHIỆM VỤ

- Tuyên truyền, giáo dục phụ nữ về chính trị, tư tưởng, lý tưởng cách mạng, phẩm chất đạo đức, lối sống; thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

- Vận động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực, trình độ, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần và xây dựng gia đình hạnh phúc. 

- Tham mưu đề xuất, tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, gia đình, trẻ em và bình đẳng giới.

- Xây dựng, phát triển tổ chức Hội vững mạnh.

- Đoàn kết, hợp tác với phụ nữ các nước, các tổ chức, cá nhân tiến bộ trên thế giới vì bình đẳng, phát triển và hòa bình.

C. CƠ CẤU TỔ CHỨC

  1. Cơ quan chuyên trách Hội Liên hiệp phụ nữ Quận gồm 5 đồng chí trong đó có 01 Chủ tịch Hội,  02 Phó Chủ tịch Hội và 02 chuyên viên được phân công phụ trách theo các lĩnh vực sau:

- Công tác tổ chức - cán bộ, thi đua khen thưởng;

- Công tác tuyên truyền;

- Công tác hỗ trợ phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường;

- Công tác gia đình – xã hội;

- Công tác luật pháp – chính sách;

- Công tác văn phòng, công nghệ thông tin;

- Công tác tài chính.

2. Về tổ chức cơ sở trực thuộc:

- Số lượng cơ sở Hội trực thuộc: 16 đơn vị (14 Hội LHPN phường và 02 Hội phụ nữ Công an, Quân sự Quận) với tổng số 32.912 hội viên.

- Số Chi hội, Tổ phụ nữ thuộc cơ sở Hội: 324 Chi hội và 614 tổ phụ nữ.

D. LÃNH ĐẠO HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ QUẬN

1. Đồng chí Lưu Thị Hà – Chủ tịch

Điện thoại:  090.322.5569

Email:  luuthiha_longbien@hanoi.gov.vn

2. Đồng chí  Trần Thị Việt Hoa – Phó Chủ tịch

Điện thoại: 0972.281.288

Email:  tranthiviethoa_longbien@hanoi.gov.vn

3. Đồng chí  Đinh Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch

Điện thoại: 097.893.1888

Email: dinhthivietha_longbien@hanoi.gov.vn

E. THÀNH TÍCH

Từ năm 2004 đến nay, Hội LHPN Quận được Hội LHPN Việt Nam, UBND Thành phố Hà Nội, Hội LHPN Thành phố, Quận ủy - UBND quận Long Biên tặng nhiều bằng khen và giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào phụ nữTiêu biểu: Bằng khen của UBND Thành phố Hà Nội "Đơn vị tích cực tham gia hoạt động ngân hàng CSXH Thành phố năm 2010"; Bằng khen của UBND Thành phố Hà Nội "Đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào phòng, chống ma túy năm 2010", bằng khen của Thủ tướng Chính phủ "đã có thành tích trong công tác từ năm 2011 đến năm 2013 góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc". 3 năm liên tục (2010- 2013), Hội LHPN Quận được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ.

Đặc biệt năm 2014, năm 2015 Hội LHPN Quận vinh dự được nhận cờ của UBND Thành phố Hà Nội "tặng đơn vị xuất sắc phong trào thi đua".

Năm 2016 được Bộ trưởng Bộ lao động thương binh và xã hội tặng Bằng khen "Có thành tích xuất sắc trong 05 năm triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015", Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ.

Năm 2017 được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng bằng khen đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ, Bằng khen của Công an Thành phố Hà Nội về 05 năm thực hiện NQ 01 và UBND Thành phố Hà Nội tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.