Hướng dẫn thực hiện pháp luật và chế độ chính sách

Triển khai tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015” trên địa bàn quận Long Biên
Ngày đăng 13/04/2018 | 09:37  | Lượt xem: 4499

Ngày 04/4/2018, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 169/KH-UBND, triển khai tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015” trên địa bàn quận Long Biên.

Thực hiện Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 09/3/2018 của UBND thành phố Hà Nội về tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự  năm 2015” và kế hoạch số 54/KH-UBND  ngày 10/01/2018 về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn quận Long Biên năm 2018, Ủy ban nhân dân quận Long Biên ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015” trên địa bàn Quận.

Cuộc thi được tổ chức nhằm giúp cho cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn Quận hiểu, nắm vững nội dung cơ bản của Bộ luật Hình sự và các qui định mới được sửa đổi, bổ sung qua đó góp phần sớm đưa các qui định của Bộ luật Hình sự vào thực tế cuộc sống.

Theo Kế hoạch, Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi viết, gồm ba phần thi: Trắc nghiệm, lý thuyết và tự luận trên giấy A4. UBND Quận triển khai cuộc thi đến các cán bộ công chức, viên chức, người lao động của các phòng, ban, ngành, đoàn thể của Quận, UBND các phường, các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở các trường học thuộc Quận và nhân dân trên địa bàn Quận. Nội dung thi gồm các câu hỏi trắc nghiệm, lý thuyết và tự luận tìm hiểu một số nội dung cơ bản của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 và Luật số 12/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13. Riêng phần thi lý thuyết gồm hai phần: phần dành cho người dự thi dưới 18 tuổi và từ 18 tuổi trở lên.

Theo Kế hoạch, từ ngày 15/4/2018 đến ngày 14/7/2018, triển khai và phát động Cuộc thi tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động  các phòng, ban, ngành, đoàn thể của Quận, UBND các phường, các trường học thuộc Quận và nhân dân trên địa bàn Quận tham gia Cuộc thi. Từ ngày 15/7/2018 đến ngày 05/9/2018, Các đơn vị tổ chức tiếp nhận bài thi của các đối tượng dự thi gửi về phòng Tư pháp - Cơ quan thường trực của Cuộc thi, tổ chức chấm vòng loại và sơ khảo Cuộc thi, sau khi kết thúc chấm sơ khảo, tổng hợp, báo cáo kết quả tổ chức Cuộc thi và lựa chọn 130 bài dự thi xuất sắc (gồm 100 bài dự thi của thí sinh 18 tuổi trở lên và 30 bài dự thi của thí sinh dưới 18 tuổi) nộp về Sở Tư pháp Hà Nội - Cơ quan thường trực Cuộc thi). Từ ngày 15/9/2018 đến 30/9/2018, tổng kết Cuộc thi và trao giải./.